Ministrams m?stymas kenkia

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Ne per seniausiai Socialin?s apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas sunkiai besiver?iantiems mon?ms pasiunt? viesos spindul?l? pareik?, kad vieniam vargiai gyvenan?iam mogui valstyb?s l?omis gali b?ti sumokama u 40, o eimai u 60 kilovatvalandi? elektros per m?nes?.T? viesos spindul? nedelsiant ugesino Prezident? Dalia Grybauskait? paaikinusi, kad ministro pareikimas tebuvo tik pam?stymai. Savo komentar? pateik? ir finans? ministr? Ingrida imonyt?. Pasak jos, valstyb?s biudete n?ra pinig?, u kuriuos socialiai remtiniems gyventojams b?t? kompensuojamos ilaidos u elektr?. Ministr? nuog?stavo, kad tuomet gali tekti karpyti biudeto ilaidas. Kaip inoma, biudeto ilaid? mainimas yra labai kenksmingas valdininkams jiems gali ma?ti atlyginimai. Tod?l visikai aiku, kad vadinamiems D.Jankausko pam?stymams kategorikai nepritaria ne tik Prezident? ir ministr?, bet ir visi kiti, susij? su valstyb?s tarnyba. Matyt, D.Jankausk? reik?t? nubausti u pam?stymus. Jis tur?t? vykdyti nurodymus, o ne m?styti. Pam?stymams tinkama vieta yra tualetas, r?kymo kambarys, bet ne vieoji erdv?. Ministerijose, matyt, reik?t? pakabinti uraus, persp?jan?ius, kad ,,M?stymas gali pakenkti karjerai. Arba, pavyzdiui, ,,M?styk saikingai ir panaiai. M?stymo privilegija perleidiama vargingai gyvenantiems. Taupydami elektr?, mon?s gal?s tamsoje m?styti, kod?l sunkmetis atsitraukia, o gyvenimas neger?ja.

Komentarų nėra