Mintimis sugr?kime dar kart? ? Kej?nus

Versija spausdinimui

V?liavomis ir balionais pasipuo?s Kej?n? archeologinis kompleksas lauk? j?s?. Kaip ir kasmet, tradicikai susirink? Kej?n? piliakalnio prieigose, pasiklaus? skambi? dain?, pasidiaug? vieni kitais, patrauk?me ? pilkapius. ?ia Betygalos kaimo bendruomen?s pirminink? Gema Ra?ien? udeg? aukur?, prisimin? sen?sias prot?vi? tradicijas. Renginio dalyviai udeg? vakeles. Pilkapiuose Girkalnio mokyklos mergait?s vaidilut?s suteik? prasm? teritorijai, o jaunieji auliai (taip pat Girkalnio moksleiviai), bud?j? tarsi sargyboje, suteik? rimties. Udegta aukuro ugnis. Sklindanti vakeli? iluma tai m?s? pad?ka prot?viams. Kej?n? archeologinis kompleksas (piliakalnis, pilkapiai ir kapinynas) svarbus kult?rinio palikimo turtas, autentikas tos vietos dokumentas. Mums svarbu, i kur at?jome ir kuo neini einame toliau…
Nuostabus ruduo Kej?nuose. Savo tyla visus stebina gamta. Kaip ir kasmet, susirinkome pamin?ti Lygiadienio ir Balt? vienyb?s dienos. Lygiadienis rudens ir pavasario akimirkos metuose, kai Saul? atsiduria dangaus pusiaujo ir ekliptikos susikirtimo takuose. Tuo metu diena ir naktis susilygina visose em?s platumose. Tyrin?dama sen?sias civilizacijas, prof. Marija Gimbutien? sujung? archeologij?, mitologij?, lingvistik?, religijotyr? ir, aikindama archeologini? ikasen? prasm?, ne tik jas apra?, bet ir m?gino perskaityti j? simbolines reikmes bei religin? turin?. Taip ji tapo naujos mokslo akos archeomitologijos pradininke. 2022 metai pavadinti prof. M. Gimbutien?s vardu.
v?sdami lygiadien? pabr??me svarbiausius akcentus iltojo met? laiko pabaig? ir per?jim? ? alt?j?. Prasid?jo Ilgi? metas, art?jama prie V?lini?, prisimenamas anapusinis pasaulis. Ugnis, simbolikai degusi ant kaln?, nusileidia, sugr?ta ? nam? idin?…
Kaim? bendruomeni? pirmininkai udeg? vienyb?s lau?. Vieningai sudainavome tradicin? dain? em?j Lietuvos ?uolai aliuos. Renginio dalyvius savo atliekamomis dainomis diugino Renatos Aleksiejien?s ansamblis. M?s? renginyje dalyvavo Seimo narys Arvydas Nekroius ir sve?iai i Ukrainos ir Baltarusijos. Tai mon?s, iuo metu dirbantys m?s? rajone. Tarp m?s? buvo bi?iuliai, kuriems r?pi ir kurie atsakingai i?ri ? mog?, ? gamt?, ? istorij?. Organizatori?, Paluk?io ir Milaai?i? kaim? bendruomeni? pirminink?, vardu nuoirdiai d?koju Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos nariui, G?luvos kaimo bendruomen?s pirmininkui Jonui Vazgiui, Girkalnio pagrindin?s mokyklos direktoriui Vytautui Bulotui ir pavaduotojai Aleksandrai Liutko, VVG Raseini? krato bendrija vadovams Irenai Dapkuvienei ir Vincui Blinstrubui, Paliepi? girininkui Vytautui Bulotui, Dubysos regioninio parko atstovui Vygantui Kil?auskui, kaim? bendruomeni? pirmininkams ir ypa? draugams, kurie kasmet diaugiasi renginiu ir su mumis drauge praleidia puik? vakar?. Lai mus vienija ant vis? Lietuvos piliakalni? udegti vienyb?s lauai. Tegul ruduo atnea ramyb? ir jaukum? ? kiekvieno m?s? namus.
Graina Pe?kaitien?

Komentarų nėra