Mirkli? kaimo bendruomen?s nauj? nam? atidarymo vent?

Versija spausdinimui

varbok? sausio 28-osios popiet? ? Mirkli? kaimo bendruomen?s nam? atidarymo vent? neini dovanomis ir g?l?mis gausiai rinkosi sve?iai, bendruomen?s nariai. Susirinkusieji lauk? neeilinio momento bendruomen?s nam? atidarymo perkerpant simbolin? juostel?. J? perkirpo asmenys, daugiausia prisid?j? prie bendruomen?s svajon?s ?gyvendinimo: Raseini? rajono savivaldyb?s meras Andrius Bautronis, Lietuvos bendruomenini? organizacij? s?jungos vadov? Egl? Juozapavi?ien?, vietos veiklos grup?s Raseini? krato bendrija vadov? Irena Dabkuvien?, Savivaldyb?s tarybos narys, buv?s VVG pirmininkas ir io projekto pradininkas Vincas Blinstrubas, Mirkli? kaimo bendruomen?s pirminink? Graina Andraitien?, rangovasUAB RSB direktorius Jonas Z?ringis ir jud?jimo Stabdyk nusikalstamum? Kauno regiono skyriaus pirmininkas, Mirkli? kaimo bendruomen?s kriktat?vis Darius Joneikis.
Raseini? rajono kult?ros centro kult?rini? rengini? organizator? aneta Vaitarien? bendruomen?s eimai palink?jo lengvo ir darnaus skrydio veikloje, o pirminink? G. Andraitien? pakviet? ? dang? paleisti laim?s paukt?. Paskui visi su?jo ? daais dar kvepian?ius ir papuotus namus, kur skamb?jo Kaulaki? moter? vokalinio dueto dainos.
. Vaitarien? sak?: ?ia tikrai nieko neb?t? buv?, jei ne pirminink?s Grainos ir jos vyro Algimanto draug? mintys. Graina danai visiems pasakoja, kad neb?t? ?ia nei bendruomen?s, nei bendruomen?s nam?, jei ne m?s? draugai.
Graina d?kinga Zitai ir D. Joneikiams u kakada atrodiusi? ne?gyvendinam? id?j?. Jie susib?rimuose ir renginiuose nuolat kartodavo, kad reikia bendruomen?s. ?sik?rus bendruomenei atkakliai kalb?jo, kad dabar reikia bendruomen?s nam?. Zita ir Darius tikrieji Mirkli? kaimo bendruomen?s kriktat?viai.
Taigi, nuo ko viskas prasid?jo? 2018 metais vyko Rudens g?rybi? vent?, bendruomen?s nar? Irena Ambrulaitien? skait? gra? eil?rat? ir jame buvo pamin?ta, kad bendruomen? neturi nam?. Tai igird?s per t? pa?i? vent? pirm?j? veiksm? ?m?si tuometinis meras, dabar Savivaldyb?s tarybos narys Algirdas Gricius ir buv?s vietos veiklos grup?s Raseini? krato bendrija pirmininkas, iuo metu Savivaldyb?s tarybos narys V. Blinstrubas. Paskatinta ir pamokyta bendruomen? tais pa?iais 2018 metais teik? paraik? Raseini? rajono vietos veiklos grup?s Raseini? krato bendrija konkursui ir pagal vietos pl?tros strategij? gavo finansavim? projekto Vieosios erdv?s Mirkli? kaime sutvarkymas ir pritaikymas ?vairiapusikiems vietos gyventoj? poreikiams ?gyvendinti. Pagal ? projekt? visus statybos darbus atliko UAB RSB. Atrodyt?, paprasta, bet buvo labai daug ?vairi? nenumatyt? kli??i?, ta?iau jos ?veiktos kartu su bendruomen?s nariais, rajono Savivaldyb?s vadovais ir specialistais.
Dar visai neseniai, 2022 m. liepos 7 d., vadinta labai svarbia data, nes ? bendruomen?s nam? pamat? buvo ?kasta simbolin? kapsul? su laiku palikimu ateities kartoms. Ir tai pra?jus beveik pusme?iui nuo simbolin?s kapsul?s ?kasimo bendruomen? susirinko ? jau pastatytus naujus iltus namus, kuriuose kurs vies? rytoj?, kad ateities kartoms b?t? gera gyventi, klest?ti ir augti Mirkliuose.
Atvyk? ? vent? sve?iai negail?jo grai? sveikinim? odi?, link?jim?. S?kme kartu diaug?si Didiuli?, Norg?l?, G?luvos, Gervin?s, Raseini?, Milaai?i?, Steponkaimio, Paluk?io, Ilgii?, Betygalos, Girkalnio, Paupio kaim? bendruomeni? pirmininkai, atstovai, bendruomen?s draugai i Kauno rajono Garliavos, Raseini? r. policijos komisariato bendruomeni? pareig?nai Darius Jonaitis ir Giedr? Deveikien?. Visiems bendruomen?s pirminink? G. Andraitien? ?teik? po rakt? Mirkli? bendruomen?s naujo pasaulio, nauj? nam? simbol?. Didiausia bendruomen?s svajon? isipild? ji jau turi savo namus, tai didiausia paskata ir toliau aktyviai veikti, organizuoti tradicinius renginius, vykti ? keliones, edukacijas, organizuoti talkas. Bendruomen?s pirminink?s ir aktyvi? nari? galvose daug id?j?, kurios, net neabejojama, bus ?gyvendintos padedant partneriams, draugams ir artimiesiems.
Sausio 28-oji tai tarsi antrasis bendruomen?s gimtadienis, tod?l ikilmingai buvo ?vetas tortas, o bendruomen?s kriktat?viams su pirmininke j? pjaustant sudainuota Ilgiausi? met?.
U visokeriop? pagalb? vykdant nelengv? projekt?, u nuolatin? palaikym?, pagalb?, danus pamokymus ir tik?jim?, kad einama tinkama linkme, bendruomen?s pirminink? d?kojo Savivaldyb?s vadovams, Tarybos nariams, specialistams, Raseini? VVG vadovei I. Dabkuvienei, projektuotojui Andriui Vaiiui, UAB RSB direktoriui J. Z?ringiui, Raseini? r. policijos komisariato bendruomeni? pareig?nams D. Jonai?iui ir
G. Deveikienei, seni?nui Rolandui Klusui, vent?s r?m?jams ?mon?ms ,,Litspin ir ,,Danspin ir kt.
G. Andraitien? u id?jas, graius odius ir pagalb? ruoiantis ventei d?kojo Irenai A., dukrai Neringai ., Skaidrei K., Vitalijai D., Nijolei I., Genovaitei A., Bronei ., Genovaitei K., Laimutei J., Redai G., Kristinai P., Onutei K. ir savo vyrui Algimantui, u renginio organizavim? . Vaitarienei ir Kaulaki? moter? vokaliniam duetui u graias dainas.
Graina Andraitien?,
Mirkli? kaimo bendruomen?s pirminink?

Komentarų nėra