Modernaus fabriko vairas dam? rankose

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Prasid?jus sunkme?iui, Ariogaloje esan?ios tekstil?s ?mon?s savininkai anglai valdym? nusprend? perduoti Lietuvoje parengtoms specialist?ms ir nesuklydo.

Moterims netik?tumas

Vaiuojant pro Ariogal? senuoju emai?i? plentu, vilgsn? patraukia iuolaikinio pramoninio dizaino pastatas. Tai tekstil?s ?mon? UAB Camira fabrics. Bendrov?s savininkai Anglijos kapitalo ?mon?. 96 procentai darbuotoj? yra i Ariogalos ir jos apylinki?.
2006 metais prad?jusios veikti gamyklos raida gana sud?tinga ir ?domi.
?sib?g?jus pasauliniam ekonominiam sunkme?iui, Didiojoje Britanijoje esantys savininkai 2009 metais nusprend? padaryti pakeitimus UAB Camira fabrics ?mon?s valdymo sistemoje. ?monei paskyr? vadovauti tuometin? vyriausi?j? buhalter? Marin? Sargsian, gamybai ir kokybei tuometin? gamybos ininier? Ingrid? Bacevi?ien?. Toks sprendimas buvo gana netik?tas, tikras i?kis, savaitra?iui Alio, Raseiniai prisipaino nuo 2009 met? UAB Camira fabrics vadovaujan?ios specialist?s.
Lietuvoje isilavinim? ir darbo patirt? ?gijusios moterys s?kmingai vairuoja ?mon?s laiv? tarp ekonomikos seklum?.
?monei pavyko ne tik ilikti ir isaugoti versl?, bet ir padidinti paj?gumus: kai kurie sektoriai gamybos apimtis padidino nuo 30 iki 60 procent?. S?kmingai veikianti ?mon? vien Sodrai per i? met? devynis m?nesius sumok?jo per 800 t?kst. lit?. Papra?me papasakoti, kaip pavyko pasiekti toki? rezultat?.

Ieko taupymo resurs?

Usibr??me tiksl? optimizuoti ?mon?s katus. Visose srityse iekojome taupymo resurs?, ta?iau atlyginim? nemainome. Savinink? Anglijoje sprendimu 2008 met? pabaigoje sumainome darbuotoj? skai?i?. iuo metu ?mon?je dirba 179 mon?s, kuriems esame labai d?kingi u j? ind?l? ? ?mon?s veiklos gerinim?, sak? M.Sargsian. ?mon? reik?jo ?valdyti per trump?laikotarp?. Optimizuojant jos veikl? buvo peri?r?tos administravimo ilaidos, telekomunikacij? naudojimo planai, racionalizuotas apsir?pinimas bendrojo naudojimo reikmenimis, patikslinti ?mon?s veiklai b?tin? priemoni? s?raai, pakito kontrol?s sistema. Taip pat patobulinta atliek? tvarkymo sistema, daugiau j? realizuojama.
?gyvendinus vis? kompleks? i pirmo vilgsnio gana paprast? priemoni?, gamybos ir administracin?s s?naudos buvo sumaintos apie 30 procent?. Tai buvo ioks toks laim?jimas, sak? M.Sargsian.

Ieko usakov? Lietuvoje

Apie ?mon?s produkcij? ir technologijas savaitra?iui papasakojoUAB Camira fabrics gamybos ir kokyb?s vadov? I.Bacevi?ien?.Pagrindin? ?mon?s produkcija audiniai, naudojami biur? baldams, automobili?, traukini?, autobus? bei ?kio statybos technikos s?dyn?ms. Visa i produkcija eksportuojama ? Anglij?, ta?iau, pasak I. Bacevi?ien?s, fabrikas turi visas galimybes dirbti ir su usakovais Lietuvoje.
I polipropileno ?mon? pati pasigamina si?lus ir paver?ia juos margaspalviais audiniais. Kiti audiniai audiami i vilnos ir medviln?s. I ?mon?s pagamint? audini? siuvami s?dyni? bei bald? uvalkalai. 2010 metais ?diegta biuro k?di? aptraukimo technologija.
M.Sargsian pasteb?jo, kad besiple?iant gamybai ?mon?s patalpose jau tampa anktoka. Ta?iau konkre?i? pl?tros plan? kol kas n?ra: tokius planus varo prioritetai tobulinti gamybos procesus ir ilaikyti darbuotojus.
Nepaisant grietos ilaid? kontrol?s, UAB Camira fabrics stengiasi neatsiriboti ir nuo socialin?s visuomenin?s veiklos: bendradarbiauja su Raseini? ne?gali?j? s?junga, Ariogalos gimnazija, Kauno reabilitacijos centru bei Kauno taikomosios dail?s mokykla, noriai priima ekskursijas i mokymo ?staig?.

Komentarų nėra