Mokini? maitinimas klaustuk? labirinte

Versija spausdinimui

Stanislava TIJ?NAITIEN?

Dabartis yra kaip laiko tinklas, kuriame susipyn? praeities ?vykiai ir mon?s, nuolat kintantys momentai. Tas tinklas kartais taip susiraizgo, kad ir dienos viesoje kelio surasti nepavyksta, aplink vien klausimai, o vietoje atsakym? reikmingi nutyl?jimai. Tada pradedi d?lioti atsakym? mozaik? pagal savo inias ir supratim?, nuogirdas ir nuojautas. Jau antrus metus besit?sianti mokini? maitinimo istorija m?s? Savivaldyb?je taip susiraizg? d?l priimam? ir ataukiam? sprendim?, konkurs? ir nutyl?jim?, kad nor?damas surasti tiesos daig? ir raguotasis uodeg? nusilaut?. Bet pabandykime, o tiesos daigo nesurad?, bent jau informacija pasidalinsime…

Sprendimai, sprendimai…

Pra?jusios vasaros viduryje mokykl? maitintojai buvo nemaloniai nustebinti 2011-07-19 Savivaldyb?s tarybos sprendimo, kuriuo nutarta panaikinti Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos 2010 m. birelio 22 d. nutarim? D?l nemokamo maitinimo organizavimo pakeitimo ir ?pareigoti mokykl? direktorius teis?s akt? nustatyta tvarka kuo skubiau organizuoti nauj? mokini? maitinimo paslaug? teik?j? parinkim? bei nutraukti minim? sprendim? pagrindu sudarytas sutartis nuo tos dienos, kai bus pasiraytos ir ?sigalios sutartys su naujais mokini? maitinimo paslaug? teik?jais. Vis? rajono mokykl? maitintoj? vardu ? redakcij? kreip?si I? savininkas K?stutis Grikus (iluvos vidurin?s mokyklos ir aiginio Prancikaus ivickio pagrindin?s mokyklos maitintojas): is sprendimas skamba keistokai, nes sutartys su paslaug? teik?jais pasiraytos iki 2014 m. Juk jos buvo prat?stos Savivaldyb?s vadov? iniciatyva. Nejaugi Savivaldyb?s juridinis skyrius nemat? paeidimo, kai leido prat?sti sutartis? ?tampa buvo nemaa, bet ir naujas konkursas s?iningam verslininkui – ne pasaulio pabaiga. Visiems dokumentams parengti reik?jo pakloti apie t?kstant? lit?, bet dalyvavome. Atrodo, viskas gerai, bet… konkursai lyg ir ?vyko, bet jie v?l ataukti ar ugin?yti. Niekas niekam normaliai nepaaikino. ? pavasar? istorija kartojasi, tik kei?iasi veikiantieji asmenys ir s?lygos. Dabar mokykloms maitintoj? renka Savivaldyb?. Ir renka ne bet kok?, o vien? visam rajonui…

O tai reikia, kad…

Smulkieji verslininkai, maitin? m?s? vaikus, bus istumti, o j? viet? uims tokie gigantai kaip V? Kretingos maistas, maitinimo paslaug? ir prekybos bendrov? Smulkus urmas ar kiti.

Mero pozicija d?l maitinimo (Petro Naujokai?io interviu 2011-10-14 Opozicija kritikuoja vien d?l to, kad kritikuot? Savivaldyb?s internetiniame tinklalapyje su p. Remigijumi A?u pus?s met? meravimo proga):

Klausimas: Opozicija teigia, kad verslininkai yra pasira? moksleivi? nemokamo maitinimo sutartis iki 2014 met?. Ta?iau naujoji valdia, nepaisydama galiojan?i? sutar?i?, skelbia nauj? konkurs?. Kod?l?

Atsakymas: Tokios sutartys buvo pasiraytos, tai faktas. Tik b?da, kad buvusi valdia jas prat?s? nepaskelbusi naujo Vie?j? pirkim? konkurso. Konkurencijos tarnyba konstatavo, kad tai yra iurktus Konkurencijos ?statymo paeidimas ir ?pareigojo Savivaldyb? per tris m?nesius surengti nauj? konkurs?. Ta?iau, paskelbus nauj? Vie?j? pirkim? konkurs? d?l nemokamo moksleivi? maitinimo, aikt?n ikilo labai negrai? dalyk?. Atsirado paslaugos teik?j?, kurie pasi?l? moksleiviams pietus pagaminti u …vien? cent?. Visi puikiai suprantame, kad s?iningai konkuruojant u toki? kain? moksleiviui piet? neparuoi. D?l to pa?ios mokyklos, suprasdamos, kad vyksta negeri dalykai, uvert? Savivaldyb? praymais reaguoti ? neskaidriai vykstant? konkurs?. Kad b?t? ivengta skaudi? pasekmi? ateityje, konkursas buvo nutrauktas ir dabar kei?iamos jo s?lygos. Ir jei kam skauda ird?, kad neieis maitinti moksleivius kotletais be m?sos, tai galiu tik ujausti…

Klausim? daug, o atsakymas?

2010 m. sutartys su mokyklomis pasiraytos iki 2014 met?, mokykl? maitintojai ram?s, ruoia savo verslo planus, perka virtuv?s ?rang?, usako produktus. Bet pra?jusios vasaros viduryje priimtas naujas Savivaldyb?s tarybos sprendimas buvo tarsi griaustinis i giedro dangaus. i vasara dar labiau komplikuota – naujas is konkursas jau paskelbtas ir sutartys, matyt, greitu laiku bus nutrauktos. Kada tai ?vyks, maitintojai neino. Dar iem? vis? maitintoj? vardu kalb?damas I? savininkas K. Grikus usimin?, kad roges reikia ruoti vasar?, o ratus iem?. Taip ir maitintojai, ileid? maitinamuosius atostog?, turi ruotis naujam sezonui: remontuoti patalpas, pirkti nauj? virtuv?s inventori?, iekoti nauj? maisto produkt? tiek?j?, sudaryti su jais sutartis. K. Grikaus teigimu, kiekvienas maitintojas per pastaruosius 5 metus ? ? versl? investavo nemaas sumas (yra net lizingo b?du pirkusi? virtuv?s ?rang?), ilaik? nemaai darbo viet?, s?iningai mok?jo mokes?ius, iekojo po vis? Lietuv? pigiausi?, bet ne blogiausi? maisto produkt? ir tik?josi, kad investicijos iki sutarties galiojimo pabaigos – 2014 met? – atsipirks. Dabartiniai maitintojai nekalti, kad buvusi valdia prat?s? sutartis, nepaskelbusi naujo Vie?j? pirkim? konkurso. Jie neturi atsakyti u nemokik? buvusi? valdinink? veikl?. Galiausiai, jei yra fakt?, kad mokiniai buvo maitinami nekokybikais produktais ar kotletais be m?sos, tie faktai tur?t? b?ti skelbiami, o maitintojai baudiami.

Konkursas ?vyko ir maitintojai inomi?

i? met? gegu?s 7 dien? rajono Savivaldyb?je tur?jo b?ti atpl?ti konkurso dalyvi? vokai ir paskelbti konkurso laim?tojai. Administracijos direktor? A. Loyt? mums patvirtino, kad vokai jau atpl?ti, ta?iau apie dalyvius korektikai nutyl?jo konstatuodama, kad buvo du dalyviai ir tikrai ne vietiniai. Ji patvirtino ir tai, kad visus rajono moksleivius maitins tik vienas maitintojas. Kod?l konkurse nedalyvavo nemaai investav? ? ? versl? vietiniai verslininkai, direktor? teig? neinanti, bet patvirtino, kad iki rugs?jo 1 d. sutartys su esamais maitintojais bus nutrauktos ir pasiraytos su naujuoju. Kai paklausiau rajono verslinink?, kod?l jie nedalyvavo min?tame konkurse, igirdau aik? ir paprast? atsakym?: Pra?jusi? vasar? dalyvavome – konkursas buvo nutrauktas ir skubiai pakeistos s?lygos m?s? nenaudai. Mes esame smulkieji verslininkai, organizuoti maitinim? galime 2-5 mokyklose, bet ne visame rajone. is konkursas buvo organizuotas ne mums. Pasak j?, viea paslaptis, kad iame konkurse rungiasi du anks?iau min?ti gigantai.

Apie galimus maitintojus

V? Kretingos maistas teikia maitinimo paslaugas mokykloms, vaik? lopeliams-dareliams, vaik? dareliams-mokykloms, globos namams, ne?gali?j? ir invalid? bendrijoms, reabilitacijos ir slaugos centrams, ligonin?ms, poilsio stovykloms, ?vairioms ?mon?ms, ?staigoms ir organizacijoms visoje Lietuvoje. V? Kretingos maistas didel? d?mes? skiria maisto saugai, yra utikrinamas visapusikai saugios ir kokybikos paslaugos suteikimas vartotojams. Ar tikrai? tai teritorini? Valstybini? maisto ir veterinarijos tarnyb? (VMVT) pateikt? nes?ining? maisto tvarkymo ?moni? s?rae 2010-02-12 skelbiama, kad ?ia pirmuoju smuiku groja V? Kretingos maistas. Kaip bendrov?, deklaruojanti, kad yra sertifikavusi maitinimo paslaugos teikim? vietimo ?staigose pagal kokyb?s vadybos sistemos standart? ISO 9001, kuris ne tik utikrina paslaug? kokyb?, bet ir ?rodo, kad bendrov?s veikla atitinka Europos S?jungos standartus, gal?jo atsidurti VMVT nes?ining? maisto tvarkymo ?moni? s?rae tarp toki? ?moni?, kurios nesilaiko maisto saugos, kokyb?s ir veterinarijos reikalavim?? Valstie?i? laikratis (2009-12-23) skelbia, kad paskui V? Kretingos maistas velkasi ne itin maloni? istorij? leifas. Teliuose, Jurbarke, Skuode ir kituose alies rajonuose ?staigai priekait? negail?jo ne tik pedagogai, bet ir vaiko teisi? apsaugos kontrolieriai, Valstybin?s maisto ir veterinarijos tarnybos ekspertai. Panaiai apie i? ?mon? atsiliepia ir laikra?io Plung? (2011-11-18) urnalistai.

Smulkus urmas savo internetiniame puslapyje teigia: Mes utikriname, kad maitinimas atitikt? sveikatos norm? bei kit? teis?s akt? keliamus reikalavimus, kad valgiara?iai b?t? sudaromi atsivelgiant ? rekomenduojamas maisto produkt? grupes ir paros maisto mediag? ir energijos normas vaikui. Si?lome visikai vaiko poreikius atitinkant? valgiarat?. Grietai laikom?s mitybos specialist? rekomendacij? ir reikalavim? d?l vaikiko valgiara?io sudarymo princip?. ?vertin? poreik? ir sutarties trukm?, investuojame ? gamybos patalp? ir technologini? ?rengim? atnaujinim?. Si?lome itin konkurencingas kainas. Patys tiekiame maisto produktus ir teikiame maitinimo paslaug? tai klientui leidia pasi?lyti labai palanki? paslaugos kain?. Bet VMVT yra uregistravusi kelis arnyno infekcijos protr?kius, kurie susij? su UAB Smulkus urmas. 2008 m. penkiuose Vilniaus lopeliuose-dareliuose daugiau nei 20 vaik? susirgo ?miomis arnyno infekcin?mis ligomis, 13-ai j? patvirtinta salmonelioz?. VMVT patikrinim? metu rasta ?vairi? paeidim?, tarp kuri? – krymin? maisto produkt? tara, kai gatavi produktai, skirti tiesioginiam vartojimui, liet?si su aliava – neplautais kiauiniais, m?sa, pauktiena, uvimi. 2007 m. Ukmerg?s rajono VMVT gavo informacijos, kad iame mieste esan?iame vaik? lopelyje-darelyje susirgo vaikai. Du maame?iai buvo hospitalizuoti d?l ?tariam? arnyno infekcini? lig?.

P. S. Apie galimus b?simus maitintojus reklaminiai duomenys paskelbti i? ?moni? tinklalapiuose, o paeidimai – VMVT tinklalapyje. Grai? atsiliepim? apie iuos maitintojus internetiniuose portaluose labai maai – dauguma rao apie prastos kokyb?s maist? bei nesubalansuot? maitinim?.

Atminkime, kad gyvenimo pabaigoje mus vertins ne pagal tai, kiek svarbi? sprendim? b?sime pri?m?, kiek dideli? darb? b?sime nudirb? ar kokius svarbius postus tur?jome… Mus vertins pagal tai: Buvau ialk?s, ir j?s mane pavalgydinote, nuogas – ir mane apreng?te, buvau benamis, ir mane priglaud?te. Ialk?s ne vien duonos k?snio, bet ialk?s supratimo, aikumo ir atsakym? ? uduotus klausimus. Nuogas – ne tik d?l to, kad tr?ko drabui?, bet tr?ko mogikos pagarbos, orumo, atsakomyb?s u savo darb? ir m?s? geranorikumo sprendiant kit? problemas. Benamis ne tod?l, kad kakam nepastat?me pastog?s i plyt?, o kad atst?m?me alia esant?j?, atimdami jo tik?jim? mogumi, ar ?var?me ? kamp?, neleisdami nei pasiteisinti, nei pasiaikinti.

4 Komentarai

 1. Kita

  2012-06-07 12:02

  Va kaip m?s? meras r?pinasi rajono verslininkais. Gal ir gerai ,kad daro k? nori ,juk mes lietuviai nuolankus mums ant galv? lipa -mes tylim! Streikuoti reikia , streikuoti! Visai neseniai laikra?iai ras? kaip meras r?pinasi ,,Pakalnes ,, verslu ir atsisako europini? milijonu , o ?ia tai daug verslininku. Mokiniu maitinim? tur?tu kontroliuoti grie?iau , maistas danai neskanus, kainos labai auktos.Mokiniu maitinimu tur?tu vadovauti ne pelno siekian?ios organizacijos, o kainos but? pa?ios maiausios ,kad visi vaikai galetu valgyti karta maist? .

 2. Aiku

  2012-06-08 14:22

  Vietinis verslas bus galutinai papjautas. O itas ,,projektas” turi konkret? tiksl?- atimti i Zubielos ir mokini? maitinim?.

 3. Jonas

  2012-06-09 16:31

  o juk buvo rimtos kalbos, kad kaip kas i stambi?j? (gigant?) si?l? 100 000 lit? u rajono nemokamo moksleivi? maitinimo konkurso laim?jim?…

 4. Isigandau

  2012-06-10 10:14

  Labai rimta ir skaudi tema, ta?iau neprisiver?iu skaityti rainio, kuris prasideda sakiniu “dabartis yra kaip laiko tinklas”. ?ia publicistika ar literat?rinis filosofinis rain?lis laiko tema?