Mokini? vasaros stovykla Nuotykis gamtoje (su knyga)

Versija spausdinimui

Rugpj??io 711 dienomis Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijoje vyko vaik? vasaros stovykla. Projekt? reng? ir ?gyvendino pradini? klasi? mokytojos ir bibliotekinink?s. Pasirinkta gamtos painimo kryptis, ta?iau stovyklos veiklose skirta laiko skaitymui ir knygai. Stovyklavo net 50 mokini? i 18 klasi?. Stovyklaudami mokiniai lank?si Klaip?dos Lietuvos j?r? muziejuje ir delfinariume, av?josi j?ros bangomis. Kit? dien? leidosi ? yg? ? J?kainius, kur susitiko su Dubysos regioninio parko ekologu V. Grei?iumi. Stovyklaujant ?domu buvo painti alpakas, kaln? unis, p?sti muilo burbulus, vejoti ir pagauti uv?, maudytis baseine ir steb?ti, kaip gamtoje verdami piet?s, ir ten pat valgyti. Kiekviena diena vis kitas nuotykis.
Naudodamiesi kult?ros pasu, vaikai dalyvavo literat?rin?je edukacijoje pagal vokie?i? raytojos knyg? ,,Kvap? vaistin?, kur klaus?si pasakojimo itraukos, patys dom?josi kvapais, band? juos atsp?ti ir pasigamino po kvap? maiel?. Kol pirmoji grup? dalyvavo edukacijoje, kiti skait? ir reng? knyg? pristatymus, iliustravo ir inscenizavo, nor?jo kuo labiau sudominti draugus skaityti vien? ar kit? knyg?. Stovyklautoj? popiet? pradiugino sve?iai i VMI, nes praved? nuotaiking? valand?l? apie tai, kaip veikia mokes?i? sistema ir kod?l turime mok?ti mokes?ius.
Kiekvienos dienos veiklas pad?jo organizuoti gimnazijos klasi? mokiniai Evelina, Nojus ir Kristupas. Skirtingas mokini? amius buvo tik privalumas, nes visi susirado nauj? draug? i kit? klasi?. Stovykloje uteko laiko manktai, aidimams, bendravimui, juokui ir okiams.
Stovyklautojai buvo suav?ti mus supan?i? moni? ir r?m?j? d?mesiu. D?kojame Agotos, Mato ir Luko mamai u ikept? obuoli? pyrag?, kuris tapo draugyst?s pyragu, Simonai, Martynui ir Andriui u pagalb? vejyboje, UAB Danspin direktoriui R. Kunickui u finansin? param?, Visuomen?s sveikatos biuro specialistei G. Vaidotienei u ?domi? valand?l?, kaip saugiai vasaroti, vir?joms u skan? maist?, bet labiausiai visi buvome d?kingi gimnazijos direktorei D. Janukienei u id?jas, r?pest? ir geb?jim? nustebinti.
Stovykla baig?si, vaikai diaug?si, kad puikiai praleido laik?, keliavo, paino, patyr? daug teigiam? emocij?. Isiskirdami stovyklautojai d?kojo mokytojoms, bibliotekininkei, direktorei, vieni kitiems, link?jo ger? likusi? atostog? ir jau kalb?josi apie naujus mokslo metus.
Zita Ka?iuien?,
Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijos mokytoja

Komentarų nėra