Mokyklos bendruomen? sureng? piket?

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

Balandio 22 dien? emai?io aikt?je Raseini? pagrindin?s mokyklos bendruomen?, apsiginklavusi ikalbingais plakatais, rinkosi ? piket? ,,Leiskite m?s? vaikams mokytis m?s? mokykloje. Pagrindin?s mokyklos bendruomen? palaik? ir pikete dalyvavo Lietuvos vietimo darbuotoj? profesin?s s?jungos pirmininkas Aleksas Bruas.
Raseini? rajono vietimo darbuotoj? profs?jungos pirmininkas Vytautas Bulotas paym?jo, kad rajono valdia kol kas rimtai nesureagavo ? bendruomen?s praymus sustabdyti mokyklos likvidavimo proces?. Jei 2011-2012 m. m. pagrindinei mokyklai nebus leista formuoti penkt? klasi?, i ugdymo ?staiga neivengiamai sunyks. Nei ad?tosios vieos diskusijos, nei valdios atstov? susitikimai su bendruomen?mis nevyksta, pedagog? bei moksleivi? t?veli? nuomon? ir pageidavimai ignoruojami, atsiperkant miglotais paadais, tod?l mokyklos bendruomenei neliko nieko kito, kaip tik griebtis radikalesni? priemoni? surengti vietinei valdiai piket?. Su valdia buvome susitik? sausio ir vasario m?nesiais. Tada mums sak?: laukite vietimo ?statymo pakeitimo, jeigu pagal ?statym? pertvarka bus atid?ta iki 2015 met?, nebus jokios problemos prat?sti pagrindin?s mokyklos gyvavim?, – primin? netolim? praeit? V. Bulotas. – vietimo ?statymas buvo pakeistas, v?l kreip?m?s ? valdi?, bet mums ir v?l buvo pasakyta: laukite. Ta?iau kiek mes galime laukti? Turime apsiarvuoti kantrybe ir eiti iki galo. V. Bulotas paskelb? aikiai ir trumpai suformuluotus reikalavimus rajono valdiai: ?vykdyti paad? nedrausti formuoti 5-10 klases Raseini? pagrindin?je mokykloje ir prat?sti reorganizacijos termin? iki 2015 m.; sudaryti konsultacij? grafik? gegu?s m?nesiui su Raseini? miesto mokykl? bendruomen?mis; mokykl? bendruomen?ms ratu pateikti isami? analiz? ir aikius variantus d?l mokykl? perspektyvos. Piketo dalyviai pad?jo savo paraus po iais reikalavimais, kurie kiek v?liau buvo ?teikti Raseini? rajono savivaldyb?s merui.
Su mitinguotojais i?j?s pasikalb?ti meras R. A?as ir administracijos direktorius D. Baltruaitis pakviet? 4 atstovus ? Savivaldyb? deryboms. Pokalbis vyko mero kabinete u udar? dur?. ?ia jums ne spaudos konferencija, – piktai sudraud? smalsius korespondentus meras ir ipraydino juos lauk. Madaug u dvideimties minu?i? i mero kabineto igriuv? piketuotojai teig? visi isak? savo nuomones, ta?iau ? kuri? i j? bus atsivelgta ir kaip toliau vyks dialogas tarp valdios ir mokyklos bendruomen?s sunku pasakyti. Pasikeit?me nuomon?mis ir pri?jome ivad?, kad per gegu?s m?nes? is klausimas bus ispr?stas, idiskutavus j? su visais vietimo darbuotojais, mokykl? bendruomen?mis, – pakomentavo deryb? rezultatus meras R. A?as.

- inoma, kaip ir bet kurioje demokratin?je visuomen?je, bus atsivelgiama ? daugumos nuomon?, o mauma tur?s paklusti daugumos priimtiems sprendimams. Mero nuomone, i? problem?, kuri atsirado valdant dar anos kadencijos tarybai, su nauj?ja valdia mokyklos bendruomen? tur?jo prad?ti spr?sti ne nuo mitingo, o nuo konstruktyvaus pokalbio.
V. Bulotas paprietaravo, kad miting? sureng? ne naujajam merui, o tik nor?dami parodyti jau trejus metus besit?sian?i? problem?. Lietuvos vietimo darbuotoj? profesin?s s?jungos pirmininkas A. Bruas pasipiktino, kad derybose su mokyklos bendruomen?s atstovais nebuvo kalbama apie mokymo kokyb?, o tik akcentuojama, kad mauma tur?s paklusti daugumos sprendimams. Tai jis ?vardijo kaip demokratijos stok? bei diktat?r?. A. Bruas teig? kol kas nemat?s b?tinyb?s naikinti kuri? nors miesto mokykl? ir daryti didiulius kombinatus, kuriuose nebus reikiamos ugdymo kokyb?s. Jis ad?jo Vilniuje imtis rimt? veiksm?, kad Raseiniuose mokykl? pertvarka b?t? tinkamai atlikta.
V?liau piketuotojai sak?, kad susitikimas su valdios atstovais nepatenkino l?kes?i?, ta?iau jie tikisi, kad nurimus aistroms v?l bus sus?sta prie deryb? stalo konstruktyviai aptarti miesto mokykl? perspektyv?.

2 Komentarai

  1. paratiro

    2011-04-26 10:10

    Vytautas Bulotas – klaidingai parayta pavard?.

  2. Goda

    2011-04-27 23:17

    Banditas: kai nieko neinai, tai ir nereikia nieko. Gerai b?ti baigusiu bet koki? mokykl? prie kone 35 metus. tada mokytoja mok? to, k? mes tur?jome mok?ti ir nereik?jo joki? krepetitori?. Dabar pekit?s kaip vitos, o ini? kritimo pagreitis kart nulis.