Mokytojo pad?j?jo vaidmuo vaiko ugdymosi procese

Versija spausdinimui

Vaikams, turintiems raidos ypatum?, reikalinga mokytojo pad?j?jo pagalba. Tai specialioji pagalba, kurios paskirtis yra didinti speciali?j? ugdymosi poreiki? turin?io vaiko ugdymosi veiksmingum? ir ugdyti maksimaliai savarankik? mog?.
Balandio 21 d. Raseini? lopelio-darelio Saulut? mokytojo pad?j?jai rinkosi reflektuoti savo veiklos Mokytojo pad?j?jo pagalba vaikui. Aptarta, kad ie specialistai teikia labai svarbi? skaitovo, palydovo, slaugytojo, patar?jo pagalb?, teikia si?lymus ir pastabas ?gyvendinant ugdymo program?. Jie padeda mokytojui parengti ir pritaikyti vaikams reikaling? ugdom?j? mediag?. Diskutuota apie pedagogo pad?j?jo veikl? ir kompetencijas. Jie tarpininkai tarp pedagogo ir vaiko, tarp ypatingojo vaiko ir grup?s bendruomen?s.
Lopelyje-darelyje dirba 9 mokytojo pad?j?jai, pagalba suteikiama visiems speciali?j? ugdymosi poreiki? turintiems vaikams. Per refleksij? mokytojo pad?j?jai pristat? sukurtas ugdom?sias priemones, j? reikm? vaiko ugdymuisi. ?sitikinome, kad kiekvienas mokytojo pad?j?jas dirba, veikia, kuria, kelia kvalifikacij?, reflektuoja savo veikl? d?l kiekvieno speciali?j? ugdymosi poreiki? turin?io vaiko.

Indr? Matevi?ien?,
Raseini? lopelio-darelio Saulut?
direktor?

Komentarų nėra