Monografijos apie iluvos dvar? pristatymas iluvoje

Versija spausdinimui

v?. Mergel?s Marijos dien?, gegu?s 13 d., penktadien?, 14 val., kvie?iame ? iluvikio profesoriaus Alfonso Vaivilos iluvos regiono dvarai ir j? vidaus teis? (XVIXX a.) III tomo monografijos pristatym? iluvos piligrim? centre. Pristatyme knygos autori? kalbins menotyrinink?, iluvos piligrim? centro muziejinink? R?ta Gini?nait?. Per pristatym? bus galima ?sigyti knyg? ir gauti autoriaus autograf?. Renginys nemokamas.
Tai jau penkta iluvai skirta io autoriaus monografija, ji ubaigia iluvos regiono dvarai ir j? vidaus teis? (XVIXX a.) tyrim?, prad?t? pirmame ir antrame tomuose. iuo tomu baigiamas iluvos dvar? 400 met? istorijos tyrimas. Jo baigiamoji dalis skirta iluvos ir kit?, ? II tom? nepatekusi?, regiono dvar? ir dvareli? istorinei raidai aptarti. Pagrindinis d?mesys ? kart? skiriamas iluvos dvarui, kuris gerokai skyr?si nuo kit? regiono dvar?, nes k?r? ar sudar? s?lygas atsirasti iluvoje naujoms socialin?ms strukt?roms. Jos v?liau tur?jo savarankik? gyvenim?, dar? gr?tam?j? poveik? ir pa?iam dvarui, ir visam regiono moni? gyvenimui. Viena i dvaro ?steigt? strukt?r? bany?ia pasirod? paj?gi ne tik egzistuoti, bet ir toliau kurti miestel?, j? sureikminti, t?sti dvaro k?ryb? ? ateit? (i knygos pratarm?s). Iki iol autorius jau yra ileid?s iluvai skirt? knyg?: ,,iluvos apvieta (1999 m.), ,,iluvos regiono dvarai ir j? vidaus teis? (XVIXX a.)
I tomas (2013 m.), ,,iluvos regiono dvarai ir j? vidaus teis? (XVIXX a.) II tomas (2017 m.), ,,Nenusilenkusi iluva (2018 m.).
Iki i? dien? iluvos istorija r?m?si Stasio Ylos (19081983 m.) 2007 m. leidiniu ,,iluva emai?i? istorijoje. Dabar 2021 m. lapkrit? ,,Versm?s leidyklos ileistas leidinys labiau praturtins tiksliais faktais ir vertingais naujais altiniais iluvos ventov?s istorijos studijas. Knygoje isamiai aptariama iluvos dvaro istorija nuo katalik? bany?ios fundacijos, persiorientavimo ? kalvinistik?j?, katalik? bany?ios fundacini? emi? atgavimo, jos kilimo, miestelio ir atlaid? raidos. Taip pat aptariami kiti pavieniai dvarai, aukoto akalicos dvarai ir dvareliai, Paobrio akalicos l?ktos ir kt. Autorius itin isamiai nagrin?ja archyvin? mediag?, tod?l jo knygos pasiymi ?domi? fakt? gausa.
2018 m. liep? Daivos Genyt?s interviu su iluvikiu reisieriumi Eimuntu Nekroiumi (19522018 m.) jo paklausus: ,,O emocikai savo kilm?, aknis siejate su Paobriu ar su iluva?, jis atsak? ,,Vis d?lto su iluva. Tai ypatinga vieta. Asmenin? patyrim? v?liau ?tvirtino knygos, ypa? i ?ia kilusio profesoriaus Alfonso Vaivilos darbai.
A. Vaivila yra teisininkas, filosofas, gim?s 1942 m. spalio 1 d. Zbaro kaime (iluvos vals?iuje). 1961 m. baig? iluvos vidurin? mokykl?, 1970 m.
Vilniaus universiteto Teis?s fakultet?, 1976 m. logikos aspirant?r?, nuo 2001 m. socialini? moksl? (teis?s) habil. dr. ir profesorius. ,,U nuopelnus Lietuvai 2004 m. apdovanotas Lietuvos Didiojo Kunigaik?io Gedimino ordino Riterio kryiumi, 2021 m. NVO ,,Lietuvos patrioto Garb?s enklu, 2014 m. suteiktas Mykolo Romerio universiteto Garb?s (H. C.) profesoriaus vardas, 2020 m. Lietuvai pagrainti draugijos garb?s nario vardas. Deimties knyg? autorius, ei? monografij? bendraautoris paskelb? daugiau kaip 150 mokslini? straipsni? logikos, filosofijos istorijos, teisin?s valstyb?s, teis?s teorijos ir istorijos, kult?rologijos, pedagogin?s minties ir kitomis temomis, dal? j? angl?, vokie?i?, rus?, ukrainie?i? kalbomis.
iluvos piligrim? centro informacija

Komentarų nėra