M?s? kratiet?

Versija spausdinimui

Dirbti 55 metus m?gstam? darb? yra ir i?kis, ir palaima. Vargoninink? Irena Jasiulyt? tok? jubiliej? sutiko Girdiuose, kur vargonauja jau pus? amiaus. Birelio 13 d. Girdi? bany?ioje susirink? Girdi? ir Vertim? parapij? mon?s, gimin?s, draugai iltai sutiko ir sveikino vis? mylim? vargoninink?, v. Miias ta proga aukojo Jurbarko dekanas Darius Auglys ir parapijos klebonas Saulius Pavalkis.
Irena gim? ir augo Vidukl?s seni?nijos Paalsio kaime. 1962 m. baig? Vidukl?s vidurin? mokykl? (dabar Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazija). Nelengvas buvo jos gyvenimo kelias vieai tikintysis tarybiniais laikais gal?jo tik pasvajoti apie tolesnes studijas. Irenai pad?jo tuo metu Vidukl?je buv?s kunigas Viktoras auklys, o j? ik?lus ? iauli? rajono iupyli? parapij? prasid?jo Irenos darbas ioje parapijoje, o po keli? met? ir Girdiuose. Buvo nelengva, nes Irena mok? vaikus katekizmo, o tarybin? valdia u tai persekiojo. Ji danai lankydavosi gimtojoje Vidukl?s parapijoje, klebonui Alfonsui Svarinskui atvedavo mediagos Lietuvos katalik? bany?ios kronikai, j? platino.
Dabar dar energijos nestokojanti Irena savo tarnyst? atlieka ne tik Girdi? ir Vertim? parapijose, prie vargon? danai s?da ir Jurbarko bany?ioje. iemet Irenos laukia dar vienas jubiliejus sukanka 60 met?, kai baig? Vidukl?s vidurin? mokykl?, palink?kime jai s?km?s.
Alfonsas Narbutas

Komentarų nėra