Mūsų kunigas

Siųsti Versija spausdinimui

Kai daugiau nei prieš dvidešimt metų Viduklės bažnyčios choristai Rima ir Rolandas Žakiai į bažnyčią atsiveždavo dar visai mažą savo sūnų Eligijų, niekas negalėjo pagalvoti, kad smalsiomis akutėmis tyrinėjantis bažnyčios aplinką, besiklausantis choristų balsų vaikelis taps kunigu. Eligijaus vaikystė ir jaunystė, prabėgusi prie gražiųjų Šešuvies pievų ir lankų, suformavo jautrios sielos charakterį. Daug prakaito išliejęs padėdamas tėvams ūkyje jis užsigrūdino fiziškai, jam yra suprantami paprasto žmogaus vargai ir džiaugsmai. Gimtajame Pašešuvy buvo veikli kaimo bendruomenė, garsėjusi ne tik Nemakščių seniūnijoje, bet ir rajone, jos pirmininku daugel metų buvo Eligijaus tėvas, padėjęs subrandinti bendruomeniškumo sampratą.
Pagal bažnytinį pasiskirstymą Pašešuvio kaimas priklauso Viduklės parapijai. Jau eidamas devintuosius metus Eligijus ėmė patarnauti šv. Mišioms, o devintoje klasėje pajautė pašaukimą kunigystei. Baigęs Nemakščių Martyno Mažvydo gimnaziją ir tvirtai apsisprendęs įstojo į Kauno kunigų seminariją, o mokslus baigė Vilniaus kunigų seminarijoje. Gruodžio 10 dieną Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pašventino Eligijų kunigu, o gruodžio 18 dieną jis su Kauno kunigų seminarijos prefektu Kęstučiu Geniu ir parapijos klebonu Albertu Stanuliu Viduklės bažnyčioje aukojo šv. Mišias. Po pamaldų jį sveikino parapijos choristai, giminės, pažįstami. Su jauduliu kunigas Eligijus visus palaimino, padėkojo už nuoširdų priėmimą ir pažadėjo dar ne kartą aplankyti.
Per Eligijaus kunigystės šventinimą kardinolas Sigitas Tamkevičius įspėjo apie piktosios dvasios gundymus: „Kunigą gundo sočiu gyvenimu, kuriam reikalingi pinigai, ir vargas ganytojui ir jo kaimenei, jei pinigas kunigui būtų svarbiau už žmonių sielas.“ Linkime, kad didelio intelekto, dvasiškai užsigrūdinęs kunigas Eligijus eitų Gerojo Kunigo keliu, kad vidukliškiai, nemakštiškiai ir kitų parapijų, kuriose jis tarnaus, tikintieji su pagarba galėtų sakyti: „Tai mūsų kunigas“.
Alfonsas Narbutas

Komentarų nėra