M?s? kunigas

Versija spausdinimui

Kai daugiau nei prie dvideimt met? Vidukl?s bany?ios choristai Rima ir Rolandas akiai ? bany?i? atsivedavo dar visai ma? savo s?n? Eligij?, niekas negal?jo pagalvoti, kad smalsiomis akut?mis tyrin?jantis bany?ios aplink?, besiklausantis chorist? bals? vaikelis taps kunigu. Eligijaus vaikyst? ir jaunyst?, prab?gusi prie grai?j? euvies piev? ir lank?, suformavo jautrios sielos charakter?. Daug prakaito iliej?s pad?damas t?vams ?kyje jis usigr?dino fizikai, jam yra suprantami paprasto mogaus vargai ir diaugsmai. Gimtajame Paeuvy buvo veikli kaimo bendruomen?, gars?jusi ne tik Nemak?i? seni?nijoje, bet ir rajone, jos pirmininku daugel met? buvo Eligijaus t?vas, pad?j?s subrandinti bendruomenikumo samprat?.
Pagal banytin? pasiskirstym? Paeuvio kaimas priklauso Vidukl?s parapijai. Jau eidamas devintuosius metus Eligijus ?m? patarnauti v. Miioms, o devintoje klas?je pajaut? paaukim? kunigystei. Baig?s Nemak?i? Martyno Mavydo gimnazij? ir tvirtai apsisprend?s ?stojo ? Kauno kunig? seminarij?, o mokslus baig? Vilniaus kunig? seminarijoje. Gruodio 10 dien? Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas K?stutis K?valas paventino Eligij? kunigu, o gruodio 18 dien? jis su Kauno kunig? seminarijos prefektu K?stu?iu Geniu ir parapijos klebonu Albertu Stanuliu Vidukl?s bany?ioje aukojo v. Miias. Po pamald? j? sveikino parapijos choristai, gimin?s, pa?stami. Su jauduliu kunigas Eligijus visus palaimino, pad?kojo u nuoird? pri?mim? ir paad?jo dar ne kart? aplankyti.
Per Eligijaus kunigyst?s ventinim? kardinolas Sigitas Tamkevi?ius ?sp?jo apie piktosios dvasios gundymus: Kunig? gundo so?iu gyvenimu, kuriam reikalingi pinigai, ir vargas ganytojui ir jo kaimenei, jei pinigas kunigui b?t? svarbiau u moni? sielas. Linkime, kad didelio intelekto, dvasikai usigr?din?s kunigas Eligijus eit? Gerojo Kunigo keliu, kad viduklikiai, nemaktikiai ir kit? parapij?, kuriose jis tarnaus, tikintieji su pagarba gal?t? sakyti: Tai m?s? kunigas.
Alfonsas Narbutas

Komentarų nėra