M?s? stipryb? vienyb?je

Versija spausdinimui

Rudens lygiadienis astronominio rudens pradia, laikas, kai diena susilygina su naktimi, po jo naktys jau pradeda ilg?ti. Tai atsisveikinimas su Saule ir jos iluma. Tegul krintantys rudens lapai nutiesia gra? tak? ? atkeliaujan?i? iem?.
Daugiau kaip du deimtme?ius mes renkam?s nuostabioje Kej?n? archeologinio komplekso gamtoje. Ruduo nuostabus laikas, gamtos virsmo metas, kai mogus gali ?siterpti ? gamtos virsm? praydamas sau maloni?, tai laikas, kai mones dievai igirsta (senosios balt? kult?ros tyrin?tojas K?stutis Jukys).
Ruodamasi tradiciniam renginiui kaskart prisimenu ios vent?s itakas. Pirmosios talkos ir savanoriai, kurie vis? pirma pad?jo valyti teritorij? ir matyti j? jau iandienos akimis. Norisi geru odiu pamin?ti Paluk?io (pirmininkas Romas Rudinskas) ir Milaai?i? (pirmininkas Romanas Daujotas) kaim? bendruomeni? pirmininkus ir j? narius. D?l j? didelio entuziazmo Kej?n? piliakalnis tapo matomas ir prieinamas kiekvienam gamtos myl?tojui. Pirmosios talkos, kuriose dalyvavo pusimtis mikinink? (ur?das Antanas Kil?auskas) ir savanoriai i Raseini?.
iandien dauguma i? moni? dalyvauja m?s? renginiuose. Diaugiam?s ir d?kojame Girkalnio pagrindin?s mokyklos direktoriui Vytautui Bulotui, mokytojams ir moksleiviams. Daug met? ? tradicines m?s? ventes atvyksta itikimiausi draugai Gintautas Mikolaitis, Darius Ulickas, Jonas Vazgys, Diana Kaupaitien?, Vincas Blinstrubas, Edvardas Balsys ir Stanislovas Feiza. Mes j? neskirstome pagal partijas ar pareigas tai m?s? r?m?jai ir draugai. A?i? kasmet dalyvaujan?ioms rajono kaim? bendruomen?ms: Ramon? (pirminink? Dalyt? Raudonien?), Pagrajos (pirmininkas V. Lukoius), Ariogalos (pirminink? Petrona Stankien?), Kilupi? (pirminink? Lina alvaitien?), Ilgii? (pirminink? Ana ablauskien?).
Puikiomis Renatos Aleksiejien?s vadovaujamo ansamblio dainomis apie ruden? prad?j? rengin? prie laipt?, t?s?me pilkapiuose. Tikriausiai neatsitiktinai rugs?jo 22-oji Balt? vienyb?s diena. Ji skirta Saul?s m?iui, atneusiam pergal? prie kalavijuo?ius, pamin?ti. Net ir inykusios balt? gentys (iemgaliai, pr?sai, kuriai, jotvingiai) mums byloja, kokia svarbi yra taika, santarv?, gamta. Tod?l tradicikai buvo udegtos vakel?s prot?vi? mieste pagerbiant j? atminim?. Diugu, kad ? kart? daug vakeli? suvito pilkapiuose, d?l Ritos Ka?iuien?s pasi?lyt? id?j? ir dovanoto balto audinio jie suvito naujai.
Laiko ratas nesustoja, kieton saujon surink?s vasaros ilum? trumpam stabteli prie pilnos rudens krait?s. D?kojome motin?lei emei, vaiinom?s rudens g?ryb?mis, kalb?jome apie mogaus ir gamtos santyk?, problemas, atliktus darbus. Dainavome, ?jome rateliais aplink lau? kaip em?, vis ratu ratu… iais metais mums talkino Ariogalos bendruomen?s moter? ansamblis Atgija (vadov? Alma Judickien?). J? atliekamos melodijos graiai nuvilnijo piliakalnio pu? vir?n?mis.
i? met? rengin? ant Kej?n? piliakalnio pad?jo vesti aktyvi Ariogalos bendruomen?s nar? Danut? Banien?. Nuostabios gamtos apsuptyje dvasios ramyb?je puikiai skamb?jo em?j Lietuvos ?uolai aliuos ir kitos dainos. okome ir linksminom?s gamtos apsuptyje. Piliakalnio fone plazdan?ios v?liavos tik dar kart? primin?: kartu mes j?ga.
Nuostabus oras, geranorikumas, tradicij? puosel?jimas ant Kej?n? piliakalnio kasmet sukvie?ia imt? ir daugiau istorij? mylin?i? ir menan?i? moni?. Labai nor?t?si, kad ios tradicijos netur?t? pabaigos ir jas su naujomis id?jomis io krato tradicijas prat?st? jaunimas.
Tariame nuoirdiai a?i? r?m?jams ir aktyviai prisid?jusiems prie renginio organizacinio darbo, radusiems laiko sau ir kitiems.
Savo pasibuvim? ubaig?me vai?mis Ilgii? kaimo bendruomen?s seni?nai?io, efo Art?ro Ramanausko trokiniu.
Primenu, kad kovo 22 d. v?l ?ia esate laukiami. Iki susitikimo!
Graina Pe?kaitien?

Komentarų nėra