Naminuk?s gamintoj? keliai ir klystkeliai

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Oficialios informacijos priemon?s teigia, kad sunkme?iu kritus pajamoms ir did?jant skurdui, namin?s degtin?s, neakcizini? g?rim? bei cigare?i? nelegal?s pardavimo mastai nuosekliai augo. iais metais m?s? rajono teis?sauginink? kova su degtindariais ymiai suaktyv?jo. Raseini? r. policijos komisariato duomenimis, pernai buvo nustatyti 39 degtindariai ir jiems surayti protokolai, o iemet tik per penkis m?nesius ufiksuoti jau 34 naminuk?s gamintojai. Taigi pareig?nai ?m?si ygi?. Galb?t tam ?takos tur?jo ir reforma Raseini? r. policijos komisariatas, anks?iau buv?s Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato padaliniu, dabar tapo pavaldus iaulikiams. Sako, kad Kauno apskrityje Raseini? teis?sauga, lyginant rodiklius su kitais rajonais, pirmavo, o priskyrus iauliams atvirk?iai. Taigi iaulikiai skiria ypating? d?mes? m?s? rajonui. Tik ar tai nebus kova su v?jo mal?nais?

Tautinio paveldo inaikinti ne?manoma?

I. Ilfo ir J. Petrovo legendinio romano Aukso veris personaas Ostapas Benderis sak?, kad yra 200 b?d? varyti saman? ir papras?iausias b?das i taburet?s… Raseini? kratas piet? emaitijos regionas, o kas jau kas, bet emai?iai namin? gaminti moka. Specialistai teigia, kad geriausi? saman? i kvie?i? ir rugi? verda emaitijoje, i rugi? ar kvietrugi? Dz?kijoje ir Labanoro apylink?se. Namin? degtin? ne kart? buvo usimota legalizuoti. Seime sudarytos komisijos svarst? Alkoholio kontrol?s ?statymo pataisas. U legalizavim? pasisak? kai kurie Seimo nariai, em?s ?kio ministerijos valdininkai, Lietuvos kaimo turizmo asociacija, Valstybinio turizmo departamento specialistai bei kit? institucij? atstovai. Specialist? nuomone, namin? degtin? priskiriama kulinariniam paveldui, kadangi turi specifin? skon?, specifin? gaminimo technologij? ir yra vartojama bei gaminama Lietuvoje daugiau kaip imt? met?. Ir visikai nesvarbu, ar tai buvo daroma legaliai, ar nelegaliai, svarbu, kad tie g?rimai buvo gaminami ir vartojami.Yra atliktos kelios studijos ir laikomasi nuomon?s, kad namin? degtin? yra Lietuvos kulinarinio paveldo dalis. Pirmame legalizavimo etape buvo si?loma leisti namin? degtin? gaminti tik kaimo turizmo sodyboms, kurios ja vaiint? savo sve?ius. Parengti si?lymai pakeisti net trij? ?statym? (Alkoholio kontrol?s, Akciz? ir Administracin?s teis?s paeidim?) kai kurias nuostatas. Ta?iau viskas veltui. Tie patys
seim?nai, kurie vent?se ragavo ir gyr? nacionalin? kulinarijos paveld? saman?, pasisak? prie. Beje,Europos S?jungos alyse is klausimas labai liberalizuotas, pavyzdiui, Austrijoje asmenin? ?k? turintiems pilie?iams leidiama neapmokestinant pasigaminti iki 50 litr? namin?s degtin?s.

Toli iekoti pavyzdi? nereikia. tai rugs?jo m?nes? Raseiniuose vyks tradicin? rudens vent?. Kaip ir kasmet, viena ar kita seni?nija ant rudens g?rybi? stalo pateiks ir savo teritorijoje gaminam? kulinarin? paveld?, stiprumu ymiai pranokstant? valstybin? degtin?. Paragaus valdios vyrai, papleknos per pet? stalo eimininkui, pagirs. Negi ?ia prisistatys pareig?nas ir ud?s antrankius vaiintojui? inoma, kad ne. Kulinarinio paveldo inaikinti ne?manoma. Viskas ?ia yra normalu, tik kiek auk?iau s?dintys valdios vyrai iki galo ios sistemos nesutvark?. Kas be ko ne kiekvien? namin? degtin? galima vadinti nacionaliniu paveldu, ?ia jau lemia gamintojo imanymas, patirtis ir s?in?.

Pareig?nai kvie?ia gyventojus b?ti pilietikus

Raseini? policijos komisariato Vieosios policijos skyriaus virininkas Giedrius Stonys Alio, Raseiniams sak?, kad kiekvienoje rajono seni?nijoje yra vadinam?j? namin?s degtin?s gamybos arba neakcizini? preki? perpardavimo tak?, d?l kuri? vedamos bylos, kaupiama
informacija ir jie nuolat tikrinami. Pareig?nai ne kart? spaudoje skelb? ne tik ?galiotini?, bet ir vadov? tarnybini? mobili?j? telefon? numerius, kuriais gyventojai gal?jo skambinti ir anonimikai perduoti min?t? tak? adresus, ta?iau policijos darbuotojams teko nusivilti telefonai tyl?jo. Kai nuvaiuojame ? susitikimus su seni?nij? gyventojais, gauname nemaai priekait? d?l panai? tak? veiklos -visi burba, visi nepatenkinti. Ta?iau, kai praome moni? pagalbos, niekas nepadeda, visi nori, kad kakas u juos tai padaryt?. Ta?iau yra ir ger? pavyzdi?. Esame d?kingi Vidukl?s seni?nui Gy?iui ulinskui u bendradarbiavim? bei kitiems pilietikiems mon?ms, – sak? G. Stonys.

Pareig?nai teigia, kad udarius tak?, po kiek laiko jis paprastai v?l atsidaro ir pradeda veikl?. Policijos darbuotojai pakartotinai organizuoja kontrolinius pirkimus ir ie udaromi tarsi tai b?t? pasaka be galo. Dabar bandysime taikyti baudiam?j? praktik?, kelsime bylas u nelegali? prekyb?. Iki met? pabaigos planuojame labai stipriai uspausti tuos takus. I esm?s, ne vien namin?s degtin?s gamybos takai kelia r?pest?. Namuose nelegaliai prekiaujama sidru, alumi, rusiku vynu ir panaiais g?rimais bei kontrabandin?mis cigaret?mis ta naktin? prekyba yra didel? problema. V?lgi, skiriasi ir atsakomyb? u degtin?s laikym? yra numatytos baudos, o u kitas prekes n?ra, tik u pa?i? prekyb?. Udar?me ne vien? kontrabandini? preki? tak? Raseini? mieste. Tikriname turgelius, muges, – d?st? G. Stonys.

Pakartotinai, pareig?nams kreipiantis, skelbiame Vieosios policijos skyriaus virininko mobiliojo telefono numer?: 869885433. Taigi, matydami negeroves, b?kime pilietiki ir apie tai informuokime. Anonimikum? pareig?nai garantuoja.

Nuteistas dar vienas namin?s vir?jas

Raseini? rajono apylink?s teismas neseniai baig? nagrin?ti byl?, kurioje pripaino kaltu Alfons? . (g. 1960 m.) pagal LR Baudiamojo kodekso 201 str. 1 d. ir skyr? jam laisv?s apribojimo bausm? 6 m?nesiams, ?pareigojant per 3 m?n. ?sidarbinti arba usiregistruoti darbo biroje. Daikt?, turint? reikm?s nusikalstamai veiklai tirti ir nagrin?ti aparat?, skirt? naminei gaminti, nuosprendiui ?siteis?jus, nuspr?sta sunaikinti ?statym? nustatyta tvarka. tai tok? griet? verdikt? paskelb? teis?jai. O pradia buvo tokia romantika: s?di Alfonsas Zbor?iznos mike, iluvos seni?nijoje, d?melis r?ksta, naminuk? teka, tik ast pareig?nai ir sugriov? vis? idil?. I kur gavai aparat? naminei gaminti? – stv?r? u atlap? vir?j? policininkai. Alfonsas pasiaikinime atvirai ir nuoirdiai d?sto: Nuo 2012 m. kovo 6 d. iki kovo 9 d. gaminau aparat? nam? gamybos stipriems alkoholiniams g?rimamsgaminti. Aparat? gaminau b?damas blaivus. J? dariau i seno metalo lauo, kur? tur?jau namuose. Kaip a gaminau aparat? – niekas nemat?. Ketinau juo pasigaminti namin?s degtin?s, kuri? b??iau naudoj?s savo poreikiams, o kiek b??iau jos pasigamin?s, neinau. Kovo 9 d. apie 12 val. ? mik? atvyko policijos pareig?nai, kurie rado ? aparat?. D?l padarytos veiklos gailiuosi, savo kalt? pilnai pripa?stu. Alfonsas buv?s suvirintojas, o pasidaryti namin?s gamybos aparat? aukt?j? moksl? nereikia, taigi mogelis ir nusprend? pasigaminti saman?s, nes darbo neturi, nusipirkti n?ra u k?. inoma, Alfonso naminuk? gal ir neb?t? pretendavusi ? tautinio kulinarinio paveldo laurus, bet jam ir tokios b?t? pakak?.

Rakursas ? sovietinius laikus ir naminuk?s gamybos paslaptys

Panekinau mog?, gimus? tarpukario Lietuvos laikais ir puikiai prisimenant? tiek pokario, tiek sovietinius metus. Teb?nie jis vardu Steponas. Viename i geriausiai ekonomikai besilaikan?i? m?s? rajono kol?ki?, pirmininkas tur?jo bravor?, kuriame buvo gaminamas birietikas alus ir namin? degtin?. Pirmininkas pats nuve? aludarius ? Birus ir apmokino juos. Alus skirst?si ? pirmok?, antrok? ir tre?iok?. Utekdavo vienos pirmoko stiklin?s ir jau b?davo linksma. Jis buvo stipriausias. Namin? degtin? taip pat tur?jo paklaus?. J? pateikdavo rajono valdiai, sve?iams i Vilniaus, tuometin?s milicijos virininkams, – prisimin? Steponas. Jis pats yra dalyvav?s saman?s gamybos procese ir nuosekliai j? apib?dina. Pirmiausiai uraugiamas raugas (broga). Brogai skirti rugiai kelias (2-3) dienas mirkomi vandenyje, paskui iberiami iltoje vietoje iki 2 cm storumo sluoksniu, kad sudygt?. Sudyg? rugiai diovinami 60-80 laipsni? temperat?roje. Salykliniai gr?dai, skirti brogai, b?na smulkinami ir maiomi su vandeniu. ? taip paruot? miin? pridedama mieli? arba ?pilama dalis anks?iau paruoto raugo (pastaruoju b?du galima gauti stipresn? brog?, nes ilgainiui atrenkamos alkoholiui atsparesn?s miel?s). Norint stipresnio raugo, dedama cukraus, kaip ? vyn?. Broga rauginama iltoje (apie 20 laipsni?) vietoje nuo keli? savai?i? iki keli? m?nesi? (ar net ilgiau). Svarbu neperrauginti, kad neieit? actas, d?l to nuolat reikia tikrinti skon?, ar ner?gt?ja. Pa?ioje brogoje, kai ji sur?gsta, jau yra alkoholio ir jo skonis jau?iasi. Toliau vyksta distiliacija, kurios metu svarbu palaikyti tinkam? temperat?r?, – d?sto Steponas.

Taigi, pasirodo, tas gamybos procesas n?ra toks jau paprastas. Ta?iau, norime su tuo sutikti, ar ne, gera namin? degtin? visuomen?je vertinama ir vien draudimais nieko ?ia nelaim?si. Kur degtin? pigi, ten n?ra girtuokli?, – teigia pranc?zai ir tuoj pat priduria: Draudiamas vaisius saldus. Kain, ar Ieva b?t? pasi?liusi Adomui painimo vaisi?, jeigu Dievas neb?t? pirmiesiems mon?ms udraud?s jo ragauti. M?s? kaimynai latviai namin?s namudin? gamyb? jau ?teisino, o Lietuvoje d?l davatkik? baimi? biudetas netenka imt? milijon? lit? akcizo. Naminuk?s gamybos legalizavimo perspektyvos kol kas dar lieka neaikios.

2 Komentarai

  1. Kontrabanda

    2012-06-14 13:36

    raseiniai, aguon? 28

  2. narkota

    2012-06-26 09:50

    Vysniu g-partizanu kampinis namas-drogsai stimuliatoriai -taipat geruju dedziu paslaugos vaikams isigyti suktine