Nauja tradicija Savivaldyb?s taryboje: opozicija v?l i?jo i pos?dio

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Raseini? rajono savivaldyb?s 7-ojo aukimo tarybos 6-asis pos?dis i pradi? nieko blogo nead?jo. Meras Remigijus A?as paskelb?s, kad pos?dyje dalyvauja 20 tarybos nari?, trinktel?jo ? gong? ir nieko nelauk?s pasveikino tarybos nar? Regin? Petrokien?, birelio m?nes? atventusi? gimtadien?. ?teik?s tradicin? g?li? puokt? ir su kolegomis paploj?s sukaktuvininkei, Savivaldyb?s vadovas atsiklaus? tarybos nari? d?l darbotvark?s, kuri? papildyti pasi?l? Algimantas Mielinis, J?rat? Garliauskien? ir Saulius Matelis. Papildius s?ra? taryboje buvo planuota svarstyti 26 sprendim? projektus.
R. A?ui paskelbus darbotvark?, prasid?jo savotikas opozicijos nag? rodymas, pasibaig?s koj? manktinimu. Ne kart? pasiym?j?s kaip neblogas teisini? dalyk? inovas, tarybos narys Darius Ulickas papra? odio ir pareik?, kad papildomas tarybos sprendimas d?l moksleivi? pav??jimo negali b?ti greitai priimamas, nes jis neaptartas komitetuose, tai pakankamai rimtas klausimas, tod?l j? reik?t? isamiau apsvarstyti (v?liau paaik?s, kad jis klaidino tarybos narius is klausimas buvo svarstytas). Savivaldyb?s meras nesutriko ir pasi?l? d?l io projekto svarstymo spr?sti balsavimu. U balsavo visi dvylika valdan?iosios koalicijos atstov?. Po to d?l bendros darbotvark?s 26 sprendim? projekt? (?skaitant ir papildomus) svarstymo balsavo tie patys dvylika tarybos nari?.
Savivaldos vadovui jau besirengiant skaityti pirm?j? darbotvark?s klausim?, staiga odio papra? tarybos narys Gintautas Mikolaitis. I pradi? nedr?siai, bet v?liau labai karingai jis pareik?, kad komitetuose nesvarstytas vienas klausimas, kad ?kio pl?tros ir kaimo reikal? komiteto pos?dis ne?vyko (beveik pus? svarstom? klausim? yra susijusi? su iuo komitetu), tod?l taryboje negalima projekt? svarstyti. Mes manome, kad pos?dis neteis?tas. iame pos?dyje mes dalyvauti negalime, paskelb? G. Mikolaitis. Tuo metu od? per?m? tarybos nar? Kristina Bartkut? ir tiesiai viesiai pasak?: Jeigu opozicija yra nusista?iusi prie dalyvavim? visuose pos?diuose, kurie vyksta, ir daugelis j? nedalyvauja, o po to, kai reikia balsuoti, ireikiamos tokios pretenzijos, a manau, kad tai yra tikrai nelogika. Antr? kart? ne?vyko Kaimo reikal? komiteto pos?dis tik d?l to, kad nedalyvavo opozicijos nariai.
Pos?dio atmosferai kaistant, meras paband? suvelninti situacij?, pakviet?s visus konstruktyviam darbui. Jis pripaino, kad valdan?ios daugumos taip pat n?ra (dalyvavo dvylika koalicijos nari? i keturiolikos. ?eslovas Kenstavi?ius nedalyvavo d?l ligos. Linas Dargevi?ius buvo valstybin?je komandiruot?je). Jeigu j?s norite sugriauti darbotvark?, tai yra j?s? valia. Tai a paskelbiu garsiai, kad inot? visi rajono mon?s. O tai, kad j?s patys neateinate ? Kaimo reikal? komitet? ir nesvarstote i? klausim?, tai a many?iau, kad, socialdemokratai, tur?tum?te prisiimti atsakomyb?,- r?? R. A?as.
odio papra? tarybos narys Algimantas Mielinis ir merui leidus patikslino: A nor??iau pasakyti Dariui Ulickui, kad neklaidint? tarybos nari?. Klausimas d?l moksleivi? pav??jimo yra komitetuose svarstytas. O ? papildom? darbotvark? yra ?trauktas projektas d?l marruto Raseiniai Kalnujai Paaltuonys Vengerskai Raseiniai atidarymo arba neatidarymo. ?ia A. Mielin? papild? ir mero pavaduotojas Sigitas Vai?ius: Tas marrutas yra skirtas ne tik mokini?, bet ir darbuotoj?, dirban?i? Raseiniuose, pav??jimui. Jeigu mes to marruto neatidarysime, tai gyventojai tur?s problem?, o j?s eidami ? rinkimus ad?jote spr?sti gyventoj? problemas. Ar nenorite ? jas ?sigilinti ir nenorite priimti sprendim??
Tarybos narys Valdemaras Jacikas pasteb?jo, kad kol valdantieji nebulyje tvarkos, tai yra, kol komitetus sudar? nelyginis skai?ius nari?, tol jokios problemos d?l susirinkim? neb?dav?. Jo manymu, i situacija – pasekm?, suformavus dabartinius tris didelius komitetus i lyginio nari? skai?iaus.
Savivaldyb?s meras vis d?lto nesutiko su V. Jaciko nuomone ir paym?jo, kad daugiau moni? isamiau apsvarsto klausimus. Dar kart? velnindamas situacij? R. A?as paklaus? esan?i? tarybos nari?, kiek taryboje svarstom? klausim? ?kio pl?tros ir kaimo reikal? komitetas yra neaptar?s, ta?iau aikaus atsakymo taip ir neigirdo. Tuomet meras paklaus? konkre?iai: Ar svarstome klausimus? Ar opozicija yra nusiteikusi sugriauti kvorum?? Ta?iau ir is klausimas liko retorinis. Valdan?ioji koalicija su opozicija dar kelet? kart? pasisvaidiusi replikomis d?l mero inauguracijos ir kit? bereikmi? tem?, buvo nutraukta mero paskutiniu klausimu: Ar dalyvaujate pos?dyje?. ? j? buvo atsakyta Ne.
Po opozicijos demaru nutraukto pos?dio Alio, Raseini? urnalistas igirdo ne vien? nepatenkint? Savivaldyb?s administracijos specialisto bei ?staig? vadovo skund?. Juk ne vienas klausimas ir ankstesniuose tarybos pos?diuose b?davo priimamas be komitet? rekomendacij? tai neb?davo prieastis. Nebuvo ir dabar prieastis tik pretekstas. Nepriimti sprendimai stabdo projektus, paraliiuoja kai kuriuos darbus viskas eina ratilais link emesni? strukt?ros grandi?, link m?s? bendruomen?s paprast? moni?. Kaip greitai pamirtama tarybos nario priesaika ir prasideda politikavimas. Priminkime t? priesaik?, kuri sako, kad ir opozicionierius, ir valdan?iosios koalicijos narys pasiada s?iningai atlikti visas Savivaldyb?s tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksm?, paeidian?i? gyventoj? teises ir vieuosius interesus. Gal ji pamirta d?l to, kad dar toli taryb? rinkimai? Tiesa, ne kiekvienas tarybos narys usiima tu?iu politikavimu. tai io aukimo 5-ajame tarybos pos?dyje, balsuojant d?l biudeto patikslinimo, opozicija taip pat pakilo i savo viet? ir balsavo kojomis (ities gimsta nauja tradicija!), tik viena tarybos nar? Ona Babonien? nepasidav? bandos jausmui ir jausdama atsakomyb? prie rink?jus ireik? savo pozicij? kaip liep? s?in?. Ta?iau tada dar buvo galima suprasti ireiktas nepakantumas konkre?iam projektui. Dabar gi, matyt, prisimenami mokyklos metai ir b?gama i vis? pamok?.
Korespondentas kreip?si ? Savivaldyb?s mer? Remigij? A?? ir papra? pakomentuoti i? situacij?. R. A?as pasak?: Manau, kad tai opozicijos beviltikumo enklas. is ingsnis yra savotikas antaas, kuriuo kai kurie opozicijos atstovai siekia atkreipti d?mes?, nor?dami pereiti ? pozicij?. Band? pasinaudoti tokiomis aplinkyb?mis, kai vienas m?s? koalicijos narys sirgo, o kitas vietimo ministro ?sakymu buvo komandiruotas ? valstybini? egzamin? komisij?, ta?iau vis vien nieko negal?jo padaryti, nes j? i vienuolikos at?jo atuoni, o m?s? buvo dvylika. Tuomet jie pasinaudojo vienintele teise ieidami sulugd? kvorum?. Yra keletas sprendim?, kuriuos mes iki liepos m?nesio turime priimti, kad nenukent?t? mon?s – d?l socialini? darbuotoj?, d?l pav??jimo ir t. t. Opozicija parod?, kad moni? b?dos jai yra antraeilis dalykas, o pirmaeilis dalykas politika. Ne pirmas kartas, kai jie ib?ga i sal?s. Man tik tenka apgailestauti, kad tokie patyr? mon?s, kaip Antanas Kil?auskas, Raseini? garb?s pilietis, nusipeln?s gydytojas Gediminas Galubauskas taip v?javaikikai elgiasi. Tokiems tarybos senbuviams tai nesolidu. Juo labiau, kad itoje komandoje yra ir buv?s Seimo narys Gintautas Mikolaitis. Na, ne tam rink?jai rinko, kad ?ia cirkus kr?st?. Mes nepadar?me vieno darbo, kur? artimiausiu metu reikia padaryti suformuoti Etikos ir proced?r? komisij?. Tada, kai trys pos?diai bus be pateisinamos prieasties praleisti, gal?sime priimti atitinkamus sprendimus ir kreiptis ? Vyriausi?j? rinkim? komisij? d?l tarybos nario mandato panaikinimo. Visada ios ligos yra persergamos ir manau, kad po pus?s met? j? nebeliks.
Birelio 29 d. 10.00 val. aukiamas 7-ojo aukimo rajono Savivaldyb?s tarybos 7-asis pos?dis. Kalbama, kad valdan?iojoje koalicijoje v?l gali tr?kti daugumos. Tokiu atveju steb?kime ar nepasikartos vaikikos ligos b?gimas i pos?dio.

4 Komentarai

 1. steponiukas

  2011-06-26 20:09

  oi aunuoliai kaip ir vis? savo gyvenim? pab?gat nuo problem?, svarbiausia jog seimo artistas prad?jo nemokus renginius raseiniuose demonstruoti, o gal dar nebuvo isiblaiv?s?

 2. hm

  2011-06-27 23:33

  Pritariu steponiukui – kuo kalti socialiniai darbuotojai? Kod?l stabdot darbus? Arba pad?kit mandatus, arba dirbkit.

 3. Elena

  2011-06-28 23:52

  Man tai labiausiai patiko gerb.Mero pasisakymai apie Etikos ir proced?r? komisij?. Patirtis didel?, tik kain ar garbinga? Pats Meras yra susipainioj?s vieuose ir priva?iuose interesuose, praleid?s ne tris, o septynis Seimo pos?dius, tik kakod?l nepaalintas i Seimo? Belieka tik apgailestauti, gal J?s ukr?t?t ta liga Raseini? rajono Tarybos narius, kuria serga Seime, gal dar nepersirg?s at?jote?

 4. aha

  2011-06-29 10:58

  Vadas turi tur?ti autoritet?, tai vargu ar Tarybos nariai per puse met? ia liga persirgs, jeigu Seime per septynis metus nepersirgo. Taigi vadovauti, pasirodo, gali ne bet kas, o tik tas, k? gerbia mon?s…… o mon?s ? darb? link Kalnuj? reikia nuveti, b?tinai….juk priad?jo, lengva priad?ti u svetimus pinigus…..