Naujalietuviai ateina ir ? mikus

Versija spausdinimui

Praeit? savait? Seime priimtas Mik? ?statymas, leidiantis priva?i? miko em? dalinti ? maus sklypus nam? valdoms ir, pakeitus paskirt?, statyti juose sodybas.
U daug diskusij? k?lus? ?statym? balsavo 61 parlamentaras, 18 buvo prie ir susilaik? 37. ?statymo prieininkai dar turi vilties, jog mikams pragaitingo ?statymo nepasirays Prezident?. K? apie tai mano m?s? skaitytojai?


Pirmiausiai a nelabai ?sivaizduoju, kaip ? ?statym? gal?t? ?gyvendinti praktikai. ?sivaizduokite senos trobel?s pamatus mike, ant kuri? galima statyti nauj? gyvenim?. Bet aplink jau verda kiti gyvenimai, mon?s yra susigr?in? ar isipirk? emes, ?teisintos priva?ios nuosavyb?s. Tad kaip naujasis eimininkas patekt? ? savo valdas, jei ? jas iandien n?ra nei kelio, nei tako, nei joki? komunikacij?? Kaip jis spr?st? vandens, nuotek? klausimus? Atgal ? gamt? ir nieko daugiau nereikia? Juk netgi elektros linijos per svetim? em? be savininko leidimo nenusitiesi. tai iandien pravaiavau pro m?s? Eglyn? aplink tik privat?s sklypai. Juk yra alyje pavyzdi?, kaip antai Klaip?dos atvejis, kai mon?s sukilo ir teko keisti elektros tiesimo linij?. Man nepatinka ir ?statyme numatytas teismo keliu, lyg mes neinotume, kiek laiko galima bylin?tis. Li?dna.


Daug nesigilinau ? t? ?statym?, tik akimis perme?iau laikratyje rad?s, ta?iau jei itiek triukmo kyla, vadinasi, yra kakas negerai. Blogiausia m?s? alyje ir yra tai, kad unys loja, o karavanas juda toliau nieko nebodamas. Jei syk? jau kilo tokia pasiprieinimo banga, kad net Valinskas im?n? pavadino atidirbin?jan?iu u atkat?, tai gal reik?jo nuodugniau ? t? ?statym?, ? si?lymus ?sigilinti? Gal reik?jo sudaryti kompetenting? moni? grup? ir iklausyti vis? j? nuomoni?. O dabar, kaip suprantu, specialistai rengiant ?statym? net nedalyvavo, net mikininkai tokiam darbui nebuvo pakviesti. U tai viskas taip ir i?jo. Gal dar Prezident? nepasirays, gal dar privers tobulinti ar viskas liks kaip lik?, bet jau dabar yra negerai. Dar galvoju, jog ?statymas paliest? ne tik grai?j? vietovi? mones svarbu sukurti precedent?, o paskui jau geb?sime juo pasinaudoti. Ne lietuviai b?tume, jei nepasinaudotume.

Ir kaip t? im?n? dar venta em? neioja? ? valdi? at?jusieji daug asmenini? reikal? susitvarko, bet kad itaip akipl?ikai? Pritariu Valinskui, r?usiam im?nui ? akis,jog is elgiasi taip, lyg b?t? pa?m?s atkat?, o dabar u j? atidirbin?t?. iaip jau man Valinskas nepatinka, bet ?kart a jam tikrai pritariu. Juk net ne pirmas kartas, kai im?nas m?s? valstybei kiaul? pakia. i?r?kite, kas su v?jo j?gain?mis dar?si. Ir kur tik negra?s bei Lietuvai nenaudingi dalykai, visur im?no ausys pralenda. Ir kiek ilgai jam tai bus leidiama?

Toks j?s? klausimas gali b?ti man pavojingas: jei atvirai atsaky?iau kaip pilietis, gal?t? atsir?gti kaip pareig?nui. Gerai nors tiek, jog galiu viltis, kad Raseini? rajonui tas ?statymas nebus aktualus. Nemanau, kad kas nors skub?t? su statybomis m?sikiuose mikuose. is ?statymas radosi d?l ypatingai grai? viet? paeer?se, paupiuose, o tokie mikai yra apie Trakus, Ignalin?, pamario krate… Susipirko ?takingi mon?s ar toki? j? gimin?s graius mikus, o paskui reik?jo Seime prastumti ?statym?. Ne pirmas toks kartas, ir tikriausiai ne paskutinis. O kas labiausiai buvo tuo suinteresuotas, patys mat?te, per TV gird?jote, tad k? ten bekomentuosi.


Mano akimis, tas ?statymas kakoks dvipusis: tarsi leidiama statyti, o kartu tarsi ir ne. Dabar tarsi bus reikalaujama didesni? ?rodym? nei keli neva pamat? akmenys. Bet dvilypumas jokiame ?statyme n?ra gerai. Tur?t? b?ti parayta tiesiai viesiai: arba leidiama statyti, arba ne. Bet kai ?statymuose atsiranda gali b?ti, tai reikia, jog gali ir neb?ti. Belieka pa?iam susiprasti kas ir kaip, kada gali b?ti, o kada gali ir neb?ti. Bet Raseini? mikams tas nebus aktualu, nes nesame i grai?j?, m?s? mikai lapi ir nevaizdingi. Nebent prie Dubysos kas nors statyt?si. ?ia Auktaitijos, pietry?i? Lietuvos b?simos b?dos. Beto, is ?statymas nelie?ia valstybini? mik?, ?ia kalba eina tik apie priva?ius. Ta?iau noriu pasakyti, kad m?s?, mikinink?, niekas d?l to ?statymo neklaus?. Mes patys buvome nuvyk? pas buvus? opozicijos lyder? Butkevi?i?, isak?me savo nuog?stavimus, bet m?s? balsas ? dang? nenu?jo.

Mane stebina, jog mones dar kas nors stebina. Kako panaaus ir reik?jo tik?tis, nes ne iaip sau eer? bei upi? pakrantes pinigingieji pirko. Bet man tame ?statyme daug gal? nesueina. ?statymas nusprend? leisti priva?iuose mikuose keisti em?s paskirt? kitomis naudmenomis ir dalyti j? ? sklypus, kuri? plotas gal?t? b?ti iki 20 ar?. ?statyme buvo numatyta tokius sklypus leisti formuoti tik tuomet, kai em?s savininkai yra tiesioginiai palikuonys,
atk?r? toje vietoje tur?t? nuosavyb?, ta?iau Seimas tokiai nuostatai nepritar?. Tad dabar, jei Prezident? pasirays Seimo priimt? ?statym?, sodybas atkurti gal?s bet kurie miko em?s savininkai. Ir tai dar ne viskas: paversti miko em? kitomis naudmenomis bus draudiama I grup?s mikuose, ekosistem? apsaugos mikuose, draustini? ir kituose mikuose, esan?iuose vieno kilometro atstumu nuo Baltijos j?ros ir Kuri? mari?. Tarsi maai dar
tur?tume utvert? eer? ar upi? pakran?i?.

Gird?jau, kad tas naujasis ?statymas negal?s veikti, nes ? naujas statybvietes reik?s nutiesti kelius, elektros linijas ir kt., o beveik visa em? alyje yra privatizuota, vargiai rasis nors vienas naujalietuvis su savo dvaru mike, kuris ?sikurs neukabin?s kit? pilie?i? interes?. Niek? nekos. Jei jie prast?m? tok? ?statym?, kuris jiems atrio rankas, tai atimti gabal? em?s i jam trukdan?io muiko nieko nereikia. Priims ypatingos svarbos pon? reik-m?ms ir k? tu pasiakosi. Gal dar priims tok? ?statym?, o gal uteks ir im?no potvarkio. K? nors atimti pas mus juok? darbas. Pensijas at?m?, motinyst?s atostogas apkarp?, em?s gabalo mat neatims. Ir kam pasisk?site? ?statym? reik?s laikytis, ponai. Bet jei vis? ironij? pad?jus ? al?, tai yra labai graudu.

Kalbino ir fotografavo Ugn? Timonyt?

Komentarų nėra