Naujas krepinio sezonas prasid?jo turnyru

Versija spausdinimui

anas VITKUS

Ilgai lauktas 2010-2011 met? krepinio sezonas prasid?jo rajono vyr? krepinio turnyru Savivaldyb?s taurei laim?ti. Usiregistravo net 18 komand?. Daugumos ekip? pavadinimai inomi, veidai pa?stami, iskyrus kelet? naujien?. Pristatau komandas dalyves: Smelt?, ,,Darbo partija, Dairena, ,,Autolera, ,,Danspin 1, ,,Danspin 2, ,,Vidukel?, ,,K.B.Vidukl?, ,,Raseika, ,,aiginys, ,,Karys, ,,S. C. Girkalnis, ,,Jauniai 1, ,,Sporto c. 2, ,,Joseda, ,,erminalis, ,,Legionieriai, ,,DIG.K.Lukn?. Po mini atrankinio turo, pasitraukus dviems ekipoms, prasid?jo rimtos kovos. Nors daugumoje por? favoritai buvo aik?s, ta?iau, kai akis pasiilgusi ir grai? derini?, ir absurdik? klaid? tai papras?iausiai buvo atgaiva sielai. Po pirmojoturo nubyr?jus pusei komand?, liko atuonios stipriausios, kuriosprat?s? kovas ketvirtfinaliuose.Pirmieji susitiko ,,Vidukel?s ir ,,Kario sportininkai. Abi ekipos gerokai pasikeitusios ir atjaun?jusios, tod?l aidimas buvo labai greitas. Takas ? tak?. ?pus?jus pirmajam ketvir?iui, lygu 12:12. Karikiai ir atrod? karingiau. Antrasis k?linukas prasid?jo esant rezultatui 23:26 (,,Vidukel?s nenaudai). Pastarieji, suprasdami rungtyni? svarb?, rod? savo nagu?ius ir, likus aisti 4:35 sek., ?siver? ? priek? 38:36. Intriga iliko iki pat didiosios pertraukos (44:42). Nors J.Petkevi?ius ir ?met? pus? komandos tak? (18), Vidukl?s krepininkai ils?tis i?jo geresn?s nuotaikos.

Antr?j? rungtyni? pus? atsiliekantieji prad?jo spar?iu tempu ir, suaidus dvi su puse minut?s, jie jau buvo priekyje (48:44). Po tre?iosios rungtyni? atkarpos sve?iai tur?jo 5 tk. deficit? (56:61). Jie prad?jo skub?ti, pasipyl? klaidos. Komand? temp? tryse, nors ir ,,Karys nedemonstravo kako stebuklingo, ta?iau daniau laim?jo mikrodvikovas, maiau klydo. Tai l?m? susitikimo baigt?. Po sunkios pergal?s (84:75) i ekipa keliauja ? kit? etap?. Nugal?toj? gretose rezultatyviausiai aid? jau min?tas J.Petkevi?ius (31 tk.). Jam puikiai talkino A.Zinkus (12 tk.), A.Petrokas (12 tk.) bei kiti komandos draugai. ,,Vidukel?je sublizg?jo T.Beiys ir T.Banys po 21 tk. Neprastai jiems talkino M.ukauskas (16 tk.), bet to pasirod? per maa. Toliau pagas sukryiavo ,,Darbo partijos ir ,,Dairenos ir A.G. sportininkai. Prie tai ?veik? gan paj?gius varovus, krepininkai atrod? valiai. Kova prasid?jo labai atkakliai, ir k? nors i anksto prognozuoti b?t? buv? daugiau nei beprasmika. Aistros vertos finalo. Po pirmosios rungtyni? atkarp?l?s steb?jome minimali? darbie?i? persvar? 22:21. Nereik?jo tur?ti super lakios vaizduot?s, idant suprastum, kas vyksta. U-uch. Antrojo k?linuko metu prieininkai pasirinko beveik identik? taktik? ,,matadoras ir bulius ir taip vaik?si vieni kitus po aiktel?, kad kiloklausimas i kur tiek itverm?s?iaip ar taip pirmavo ta pati komanda, tik skirtumas kiek pakito 39:36. ?ia ir v?l apie itverm? kas jos daugiau isaugojo? i?rim. Jaut?si didelis darbie?i? noras laim?ti (47:42), jie technikesni (suaidus 3 min. tre?iajame ketvirtyje). Ta?iau dar labiau pergal?s troko ,,Dairena likus iki io k?linuko pabaigos 2:50 min., v?l lygu 53:53. Va tai tai, va tai tai … i rungtyni? dalis baig?si taikiai 21:21. Bendras rezultatas 60:57. mon?s dirbo. Paskutin?s 10 min.?ia ,,Darbo partija parod?, kad j?g? jie turi kur kas daugiau ir nepalieka joki? vil?i? varovams,leisdami jiems ?mesti vos 8 tk. 82:65.

Krepinis aidiamas iki finalinio vilpuko. Nugal?tojams 25 tk. peln? D.Gricius, jam pad?jo dar keturi krepininkai, ?met? po 10 ir daugiau tak?. ,,Dairenos gretose pastebimiausias buvo R.Dabainskas (19 tk.). Tr?ko draug? palai-
kymo, tad kitame etape ,,Darbo partija.

Dar vienose rungtyn?se susitiko

,,Autolera (pavadinimas naujas, bet beveik visi krepininkai inomi) ir ,,erminalis. Jau pa?ioje varyb? pradioje sve?iai nieko nelaukdami po keturi? baudos metim? (N.Karlikanovas) truktel?jo priekin. Po dviej? su puse minut?s
jau 9:3. Tempas greitas, gal d?l to,,erminaliui nesisek? taikliai atakuoti. Nereikia pamirti ir auktos ,,Autoleros priekin?s linijos, juk tai atkovoti kamuoliai. ?pus?jus k?linukui 18:7. Nors rezultatas li?dnokas, vaizdas tikrai nebuvo tragikas. Prie antr?j? ketvirt? 28:18. Nieko tokio. Prab?gus 1:40 min. 28:24 (M.Milius ?met? du tritakius i eil?s). ?ia supyko komanda i Girkalnio ir skirtumas oktel?jo (36:24). ,,erminalis neleistinai daug pramet? i po krepio. Sve?i? atotr?kis vis did?jo, ir prie didi?j? pertrauk? vieslent?je ibantys skai?iai jos nepuo? 52:33. Laiko dar buvo daug,bet ugnel?s maoka. Prasid?jus antrajai rungtyni? daliai, skai?i? kombinacija dar graesn? 55:33.
Sve?iai akivaizdiai aptingo, ta?iau ,,erminalis tuo pasinaudoti nesuskubo. Skirtumas aptirpo, bet nepakankamai ?tikinamai. Nebent,,Autolera ?sitikino, kad apie didkukulius galvoti dar anksti, prie tai reikia pabaigti varybas. aidimas vangokas, netr?ko broko, bet buvo ir puiki? moment? (N.Karlikanovas ir V.Savostjanovas). Jei ne tre?iasis ketvirtis, tikrai b?tume pamat? ir imt?j? tak?. Jei… Yra kaip yra 91:66. Pralaim?jusioji komanda aid? darniai, bet ne taip rytingai, kaip gal?jo. Rezultatyviausi jos aid?jai: M.Milius (19 tk.) bei M.Kavaliauskas (16 tk.). Nugal?toj? gretose, kaip ir reik?jo tik?tis, daugiausiai tak? peln? puikiai vienas kit? pa?stantys V.Savostjanovas (24), N.Karlikanovas (20) ir V.Baua (18). Kitame etape ,,Autolera.
Paskutinis ketvirtfinalio susitikimas ?vyko tarp ,,Danspin 1 ir ,,aiginio sportinink?. Pirmieji ? varybas atvyko tik septyniese, sve?i? delegacija atsive? deimt krepinink?.
B?tent tod?l aidim? jie prad?jo labai atriai ir, suaid? kiek daugiau nei pusantros minut?s, pirmavo 6:3. ?ia labai laiku prabilo sunkioji toliaaud? ,,Danspin 1 artilerija A.ebelskis (trys tritakiai i eil?s). ,,aiginio komanda kiek sutriko, o ,,Danspin 1 pajuto ritm? ir pirm?j? k?linuk? laim?jo rezultatu 20:13. Kad tai neatsitiktinumas, jie ?rodin?jo ir toliau didindami skirtum?. Suaidus tik tris minutes, skirtumas padvigub?jo 32:16. Pakvipo svil?siais. Sve?iai

Komentarų nėra