Naujas tiltas per Dubys? jau kitais metais

Versija spausdinimui

D?l Ariogalos tilto per Dubys? ilieta daug raalo besipiktinan?i?j? jo b?kle netr?ksta ir tarp rajono valdantiesiems oponuojan?i? politik?. Pastaruoju metu jie reikiasi ypa? aktyviai. Bet ijudinti problem? pad?jo ne emocijos, o nuoseklus Savivaldyb?s darbas. Pra?jusi? savait? Raseini? rajono meras Andrius Bautronis i Vilniaus parve? ger? ini?: naujas Ariogalos tiltas bus tiesiamas jau kit?met.

J?rat? KIEL?
jurate.alioraseiniai@gmail.com

Lietuvos automobili? keli? direkcija (LAKD), Ariogalos tilto per Dubys? savinink?, ?sipareigojo pasir?pinti ir infrastrukt?ra pritaikyti tilt? p?stiesiems ir dviratininkams, ?rengti automobili?, poilsio aikteles, sutvarkyti apvietim?. Rajono vadovai neabejoja, kad is objektas taps konstruktyvaus dialogo su kelininkais proveriu. Viea paslaptis daugel? met? LAKD ignoravo rajono poreikius, ta?iau dabar laukiama teigiam? poky?i?. A. Bautronis tikisi, kad pagaliau pavyks prisikviesti kelininkus ? automagistral?s ruo? ties Sujainiais, pritaikyti Lyduv?n? tilt? p?stiesiems, sutvarkyti iluvos gatves. ie prioritetai isakyti susisiekimo ministrui Mariui Skuodiui, jis paad?jo savo asmenin? priei?r?.

D?L PROJEKTAVIMO SUTARTA DAR BIREL?

Kertantiems Dubys? ties Ariogala vairuotojams dar nuo vasaros tenka apsiarvuoti kantrybe. Birel? vienos tilto pus?s tur?klams nugarm?jus emyn, eismas leidiamas tik viena jo puse, kita udaryta d?l pa?i? vairuotoj? saugumo. Ne pirmos jaunyst?s statinys ir atrodo nekaip konstrukcija ilinkusi, akis bado ilindusi armat?ra, asfaltas itrup?j?s.
Rajono merui A. Bautroniui juo tenka vaiuoti kasdien ryt? ? darb?, vakare namo. Kaskart tai tampa proga ?sitikinti, kad tiltui verkiant reikia remonto. Vis tik abejoni? d?l saugumo merui nekyla, kadangi specialistai yra pripain? tilt? galimu naudoti, nors jo b?kl? avarin?.
Be abejo, toks statinys nepuoia m?s? rajono, juo labiau kad tai ?sisen?jusi problema. Bet reikalai i mirties tako ijud?jo dar birel?, po to, kai tiltas liko be dalies tur?kl?. Jau tada su Keli? direkcija pasira?me projektavimo sutart?, o pra?jusi? savait? usitvirtinome terminus: projektas bus parengtas ateinan?i? met? sausiovasario m?nesiais, tada bus perkami rangos darbai ir jau antroje met? pus?je planuojama prad?ti naujo tilto tiesim?, aikina A. Bautronis.
Nepaisant viso io ?dirbio, vieojoje erdv?je iandien kaip niekad daug interpretacij?. Apie jas meras kalba su ypsena. Nei pastov?jimas po tiltu, nei bandymas suremontuoti j? pirto prisilietimu darb? pradios nepaspartins. I ios situacijos kai kurie gerbiami vyrai tik kraunasi politinius dividendus. Kandidat? ? merus yra ir daugiau, galb?t jie visi suvaiuos po tiltu ir bandys gelb?ti ir tilt?, ir Ariogal?, ir Lietuv?, ironizuoja jis.

TEKO GRIEBTIS NET ULTIMATUMO

Avarin? Ariogalos tilto b?kl? ne vienus metus buvo ant darbinio Raseini? rajono mero bei Savivaldyb?s specialist? stalo. Anot A. Bautronio, is klausimas buvo keliamas kiekviename susitikime su kelininkais.
Kaip inia, tiltas priklauso Lietuvos automobili? keli? direkcijai. Padar?me visk?, kas buvo m?s? rankose: ra?me ratus, skambinome, inicijavome susitikimus. Nesulauk? konkre?i? atsakym? v?l klaus?me, v?l reikalavome daugyb? kart?. Kol galiausiai prisibeld?me. Birel? sutar?me d?l tokios rekonstrukcijos, kokia tenkina Savivaldyb? ir rajono gyventojus, tikina meras.
Jis primena, kad prie trejus metus Savivaldyb? atmet? Keli? direkcijos projekt?, pagal kur? tur?jo b?ti rekonstruojamas tik plikas tiltas, o visa infrastrukt?ra, taip pat priklausanti kelininkams, palikta kaip buvusi.
Mes kalbame apie m?s? rajon? kaip piligrimin?, bet tiltu piligrimai neb?t? gal?j? pereiti. Absurdas! Reikalavome, kad b?t? ipl?sta projektavimo erdv? sutvarkytos tilto prieigos, erdv? prie altin?lio, ?rengtas aikteli? apvietimas. Tar?m?s ir d?l Savivaldyb?s ind?lio, b?tume savomis l?omis prisid?j? prie t? erdvi?, kurios n?ra kelinink? nuosavyb?, sutvarkymo. Kai Keli? direkcija udav? ? ton? projektuotojams, jie tiesiog pab?go, d?l nes?kme pasibaigusi? deryb? apgailestauja meras.
Rajonui r?p?jo igirsti ir Susisiekimo ministerijos pozicij?, kadangi LAKD jai pavaldi. Ta?iau prisibelsti ? ministerij? taip pat pavyko ne i karto.

Ger? m?nes? praiau referent?s, kad suderint? susitikim? su ministru. Buvo akivaizdu, kad ministerijoje nesu laukiamas, susitikimas kaskart b?davo nukeliamas. Kol galiausiai pasakiau aikiai: jeigu ministras nepriima per savait?, kiekvien? ryt? atunt? valand? lauksiu prie jo kabineto dur?. Ultimatumas suveik? susitikome jau kit? dien?, sako A. Bautronis.
Vizitas, ?vyk?s pra?jusi? savait?, buvo s?kmingas. Susisiekimo ministras M. Skuodis pasi?l? kiekvien? savait? organizuoti ministerijos ir Raseini? rajono savivaldyb?s atstov? susitikimus su LAKD ir kontroliuoti, kaip vykdomas kiekvienas io projekto etapas. Ministras paad?jo pats asmenikai usiimti iuo klausimu.

GANA TRYP?IOTI VIETOJE

A. Bautronis tikisi, kad Ariogalos tiltas taps sklandaus bendradarbiavimo su LAKD pradia. Iki tol susikalb?jimo su kelininkais nebuvo, tod?l rajone prisikaup? nemaai problem?.
Po io susitikimo Susisiekimo ministerijai tapo aikesn?s Raseini? problemos, kurias reikia spr?sti ?ia ir dabar. I karto pak?l?me ? auk?iausi? lygmen? iluvos infrastrukt?ros ir gatvi? klausimus. Pareikalavome, kad Keli? direkcija, kuriai priklauso didioji dalis miestelio gatvi?, kuo grei?iau pateikt? detal? j? sutvarkymo grafik?, taip pat kad ios iniciatyvos imt?si pats susisiekimo ministras. iluva daugiau nebegali gyventi vien paadais. Ji yra visos Lietuvos religinis perlas, traukiantis piligrimus i daugelio ali?, bet gatv?s ?ia apgail?tinai apleistos. Tad proveris b?tinas, akcentuoja A. Bautronis.
Taip pat ministrui buvo priminta, kad Keli? direkcija, baigusi rekonstrukcijos darbus ties Kaunu, ketina pereiti prie kit? svarbi? automagistral?s problem?.
Didiausia problema tarp Kauno ir Klaip?dos yra ties Sujainiais, kur greitis l?tinamas iki 90 kilometr? per valand?. Ministrui buvo naujiena, kad mes ties Raseiniais turime tok? sul?t?jimo ruo?. Jau praeit? savait? pakartotinai isiunt?me rat? ? Susisiekimo ministrerij? d?l Sujaini? viaduko inicijavimo pradios. Viskas, gana tryp?ioti vietoje. Darbai prie Megos baigti, dabar reikia pereiti ?ia, ragina A. Bautronis.
Jis akcentavo ir Lietuvos geleinkeliams priklausan?io Lyduv?n? tilto pritaikymo p?stiesiems klausim?. Po vizito ministerijoje sulaukta atsakymo, kad is procesas labai stipriai pasist?m?j?s ? priek? netrukus bus pasiraoma sutartis su rangovu.

Reikia lipti ant kuln? tik tada reikalai pajud?s
Pra?jusios savait?s susitikimuose su LAKD vadovais ir susisiekimo ministru A. Bautron? palaik? Seimo narys Jonas GUDAUSKAS, anks?iau ?j?s ilal?s rajono savivaldyb?s mero pareigas: ilal?s rajonas taip pat susid?r? su panaiomis problemomis. iuo metu Paj?rio miestelyje vyksta darbai, tiesiamas naujas tiltas per J?ros up?. Galime tik pasidiaugti, jei ne tai, kad nuo pirmo Keli? direkcijai nusi?sto rato iki darb? pradios pra?jo… treji metai. Suprantu, kad yra planuojama, pinig? tilt? remontams biudete yra tiek, kiek yra, bet tokie terminai vis viena sunkiai paaikinami.
Gaila, kad kelininkams ir pa?i? darb? nepavyko gerai suorganizuoti. Nugriovus avarin?s b?kl?s tilt? vairuotojams pasi?lytas sunkiai pravaiuojamas dvylikos kilometr? aplinkkelis. Kai yra krato kelias, jungiantis ilal?s ir ilut?s rajonus, kuriuo per par? pravaiuoja keli t?kstan?iai automobili?, ir tai yra vyrkelis, situacija sukelia dideli? nepatogum? vietos gyventojams.
Su buvusiu kolega Andriumi Bautroniu nuolat bendraujame. Ariogalos tilto problem? jis isak? ir Seime, m?s? frakcijoje, kartu iekojome sprendim?. Mero aktyvumas iuo klausimu dav? konkre?i? rezultat? kit?met bus skelbiamas konkursas d?l naujo tilto statyb?. Jei nejudinsi, nevaiuosi, nekalb?si, viskas gali usit?sti daug ilgiau. T? galiu pasakyti ir i savo rajono patirties.

Poi?ris ? Raseinius kaip ? antrar?ius
Armandas MOCKUS,
Raseini? rajono vyriausiasis architektas
Socialiniuose tinkluose matau keist? ?vi? ? Savivaldyb?, es? ji lyg ir kalta d?l dabartin?s tilto b?kl?s. Man tai kvepia absurdu, nes statiniu privalo r?pintis pats jo savininkas. Niekam turb?t nereikia priminti, kad Ariogalos tiltas priklauso Keli? direkcijai. 2019 metais, kai buvo prad?ta projektuoti, tas tiltas jau tur?jo b?ti remontuojamas. Bet, kaip sakoma, valstietis nepersiegnos, kol griaustinis nenugriaud?s. Jei tais metais b?t? pateiktas normalus projektas, iandien tas tiltas jau b?t? sutvarkytas. Ta?iau anas projektas buvo parengtas neatsivelgiant ? Savivaldyb?s pateiktus reikalavimus pritaikyti j? ne tik saugiam eismui visiems jo dalyviams, ne tik automobiliams, bet ir p?stiesiems bei dviratininkams, sutvarkyti tilto prieigas. Praymai visikai logiki racionalu b?t? darant pagrindin? darb? susitvarkyti ir aplink?.
Bet i Keli? direkcijos buvo jau?iamas toks poi?ris, kad ?ia, Raseiniuose, esame kakokie antrar?iai, kaip dr?stame ko nors prayti. Es? Vilniuje daromi objektai po 100 milijon?, o ?ia tik kakoks rajono tiltas. Sulauk?me keist?, velniai tariant, pasi?lym? susispausti, pasitraukti, prisid?ti savais pinigais. Jie visikai nebuvo pasiruo? atsakyti ir ? klausim?, kaip bus organizuojamas eismas rekonstruojant tilt?.
Noriu pabr?ti, kad Savivaldyb? niekada nieko nestabd?, derybos atsid?r? aklaviet?je d?l kelinink? pozicijos. Jie nori elgtis taip, kaip gera ir patogu jiems patiems, bet ne kaip privalo. Negal?jome patvirtinti projekto, kuris neatitiko to meto teisini? reikalavim?.
Dar vienas pavyzdys. Per Raseinius eina Maironio gatv?, priklausanti LAKD, joje n?ra n? vienos per?jos. Praymai jas ?rengti atsimua kaip ? sien? septynerius metus kariaujame d?l toki? paprast? dalyk?! Sulaukiame absurdiko atsakymo: pasiskai?iavome, kad per?jose daugiausia ?sta p?s?i?j?, tod?l j? nedarysime.
Mes nesame kakokie antrar?iai, esame tokie pat pilie?iai ir privalome gauti lygiai tiek pat, kiek gauna kiti miestai ir rajonai. Keli? direkcija, vykdanti imtamilijoninius projektus, neranda galimyb?s tinkamai pasir?pinti jai priklausan?iu turtu? Ar mes turime juos mokyti?
I Savivaldyb?s pus?s yra tiktai noras, kad b?t? kuo grei?iau ir tinkamai padaryti darbai. Ne bet kaip, o tinkamai! Nesame tokia turtinga valstyb?, kad pasistatytume tilt?, o po penkeri? met? investuotume ? jo pritaikym? visiems. Taip negali b?ti.
Galiausiai tai net ne m?s? problema. Senuoju emai?i? plentu vaiuoja visos Lietuvos mon?s ir ne Raseini? savivaldyb? turi r?pintis tuo tiltu. Savivaldybei reikia tik pad?koti, kad ji kelia triukm?, judina Keli? direkcij?, kol jis galutinai nesugriuvo.

1 Komentaras

 1. Erikas

  2022-10-21 14:03

  Mano nupmone dauguma zmoniu sutiktu ipac vairuotojai jog nebesaugu vazouoti per si tilta.As asmeniskai renkuosi keliones jau nebe senuoju Zemaicio plentu.
  Dauguma zmoniu sutiktu jog tilto remontas zudbuyinai reikalingas kuo greiciau.
  Ladangi senasis Zemaiciu keles butinai reikalingas ne tik vairuotojams bet ir Valstibinems instancijoms.
  Kadangi jai kiltu situacija jog reiktu mediku pagalbos jiems tektu vykti per aplinkelius.
  Pamastykite patis jog ten nebesaugu