Naujieji Ariogalos tremtiniai

Versija spausdinimui

Ariogaloje esant? Dubysos sl?n? igarsino ne tik grai gamta, bet ir kasmet ?ia vykstantys tremtini?, politini? kalini? ir partizan? suvaiavimai. Tie suvaiavimai jaunimui gal?t? b?ti kaip gyvos patriotizmo pamokos su tikrais dramatikos istorijos dalyviais partizanais, politiniais kaliniais, tremtiniais.
Deja, tremtini? sl?nis, atrodo, gali b?ti atitvertas nuo aplinkinio pasaulio spygliuota tvora. Pastaruosius kelerius metus tos tvoros nebuvo, nes sl?nyje kasdien vykdavo futbolo treniruot?s, ? kurias susirinkdavo deimtys Ariogalos berni?k?i?.
Ta?iau visk? sugadino metaliniaistrypai transparantams laikyti ir liaudies Lietuvoje puosel?jamasbei labai m?gstamas tautosakos anras paskalos.
Kod?l iekoma b?d? i stadiono itremti futbol? besitreniruojan?ius berni?k?ius ir juos sutelkusi? visuomenin? organizacij? Ariogalos vienyb??

I esm?s d?l to, kad kakur dingo vir trib?nos pritaisyti metaliniai strypai, skirti ?vairioms dekoracioms kabinti. Neva, kakas i Ariogalos vienyb?s aktyvist? juos slap?ia nupjov?, pridav? metalo supirk?jams ir, matyt, u kelias deimtis lit? pasismagino prisipirko pigaus alu?io.
odiu, Ariogalos vienyb? kaltinama apgail?tina vagyste, kokias paprastai atlieka degradav? asmenys. Turintys sveiko proto tuo nepatik?t?, bet paskalos juk ir skirtos visai ne tiems, kurie stengiasi vadovautis sveiku protu.
Aiku, galima ?sivaizduoti prielaid?, kad strypus nupjov? vaikai.Bet tuomet, ar ne kilniau b?t? jiems atleisti? Iaikinti, kad jie prisiiuklino (juk ir mes, suaugusieji, ne taip jau retai imame ir prisiiukliname). Ar pagaliau dalykikai isiaikinti ir pagal nuopelnus nubausti kaltus, o ne umesti visiems kolektyvin?s atsakomyb?s girnapus? ir ivaryti lauk i sl?nio.

Aikinamajame rate, kuris platinamas Ariogalos gyventojams, m?steli net Kauno mafijos e?lis ir g?sdinama sl?nio privatizacijos planais.
Vienas kolega, komentuodamas tokius galimus planus, usimin?: Ariogalos sl?nio privatizavimas ne?manomas, nes tai prilygt? Gedimino stulp? privatizavimui.
Toks pasteb?jimas turi pagrindo, ta?iau nereikia umirti, kad privatizavimo strategai nejau?ia joki? skrupul?. Antai Kaune buvo privatizuotas Dain? sl?nis ir Vytauto
parkas. Nors ie objektai nepasiymi tokia patriotine ?krova, kaip tremtini? pam?gtas Dubysos sl?nis Ariogaloje, ta?iau rodo, kad precedentai ?manomi.
Ariogalos vienyb?s prezidentas Steponas Nacius, igird?s gandus apie tariamus privatizavimo planus, pabr??, kad toki? plan? n?ra ir negali b?ti sl?nio teritorijoje
nesuformuotas em?s sklypas ir to daryti neplanuojama.
Ta?iau aikinamojo rato autori? dalykin? informacija, matyt, nedomina. Svarbu pas?ti abejon?. Kad ir kaip b?t?, kompanija prie Ariogalos vienyb? tiksl? pasiek?:
apie 80 vaik? ? futbolo treniruotes sutelk?s ios organizacijos prezidentas S.Nacius ketina nutraukti panaudos sutart?.
Kod?l Ariogalos vienyb? nesulauk? vietos politik? paramos? Ar ne tod?l, kad politikai veng? usitraukti politinims kaliniams, tremtiniams ir partizanams siekian?i?
atstovauti asmen? nemalon??
Neabejoju, kad dauguma tremtini?, partizan?, politini? kalini? neturi nieko prie futbol? besitreniruojan?ius vaikus, bet kai situacij? per savo prizm? pateikia fariziejikumu gars?jantys politikai, net ir vaikai gali imti kelti gr?sm?.Savo pamokas ioje istorijoje ?sisavins ir vaikai, kuriems d?l neinia kaip pradingusi? keli? vamzdeli? buvo mestas kaltinimas vandalizmu.
Taip kaltinti amoralu, neteisinga ir labai neatsakinga, vertindamas pas?tus ?tarimus sak? S.Nacius. Ta?iau, regis, jis band? pap?sti prie v?j?. Tad jo treniruojami vaikai turb?t ?sis?monins, kad p?sti prie v?j? nepatartina. Geriau laikytis prisitaikymo strategijos.
Ta?iau b?tent tokios strategijos nesilaik? tremtiniai, partizanai ir politiniai kaliniai. Tod?l galima sakyti, kad jaunimas tremtini? sl?nyje gavo visikai ikreipt? pamok? ir atsakomyb? u tai tenka tremtini? korta negarbingai suaidusiems politikams.

Ariogaloje tremtiniais tapo vaikai. Galb?t kai kurie i j? dabar spardys ne kamuol?, bet su draugeliais igertus alkoholio butelius? O gal ir praeivius?
inoma, ventvagika b?t? prilyginti tremtiniams tekusius dramatikus ibandymus su situacija, ? kuri? Ariogaloje pateko futbol? besitreniruojantys vaikai. Ta?iau ukarda, Dubysos sl?nyje nuleista tarp garbing? veteran? ir jaunosios kartos, liudija apie beviltik? nesusikalb?jim?, beprasmik? susiprieinim? ir tu?ias ambicijas, kurios utemdo sveik? prot? ir nuveda absurdikais klystkeliais.

1 Komentaras

  1. Lietuvis

    2012-01-02 17:39

    Li?dna situacija.