Naujoji valdžia audžia savo voratinklį

Siųsti Versija spausdinimui

Kristina BENDŽIŪTĖ

Sausio 20 dieną vykusiame 60-  ajame Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 23 tarybos nariai: 11 valdančiosios daugumos atstovų ir 12 opozicijos narių. Posėdžio metu svarstyta 19 sprendimo projektų. Tarybos narys Darius Ulickas siūlė į darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą – „Dėl taikos sutarties civilinėje byloje Nr.2-41 237/2011 patvirtinimo“ (suprask: dėl taikos sutarties sudarymo su Violeta Augustaitiene, buvusia Raseinių socialinių paslaugų centro direktore, kuri yra padavusi Raseinių r. Savivaldybę į teismą dėl neva neteisėto jos atleidimo iš darbo. – aut. pastaba.) Tačiau 12 tarybos narių nepritarė, kad šis sprendimo projektas būtų įtrauktas į darbotvarkę.

Administracijos direktoriaus pavaduotojo kėdė jau užimta

Iki savivaldos rinkimų liko vos mėnuo, tačiau administracijos direktoriaus nevalia palikti be pagalbos, tad pirmasis posėdyje svarstytas klausimas – „Dėl Raseinių
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“.
Personalo skyriaus vedėja Rima Kedavičienė mero teikimu ir administracijos direktoriaus siūlymu tarybai pristatė vienintelę šioms pareigoms tinkančią kandidatę – Darbo partijos atstovę Rasą Šebelskienę, iki šiol dirbusią Raseinių komunalinių paslaugų Viduklės padalinio vadove.
Kandidatė iš tribūnos trumpai papasakojo apie save. Rasa Šebelskienė gimė, augo ir daugiau nei 40 metų gyvena Sujainiuose, yra baigusi Smalininkų aukštesniąją žemės ūkio mokyklą, kur įgijo finansininko-ekonomisto kvalifikaciją, po to mokėsi Žemės ūkio universitete ir baigė verslo vadybos ir administravimo specialybę, o šiemet spalį ruošiasi apsiginti viešojo administravimo magistro laipsnį Kauno technologijos universitete. Savo karjerą R. Šebelskienė pradėjo kolūkyje „Tarybiniu keliu“, dirbo sekretore, buhaltere, vėliau karjerą tęsė Paliepų komunaliniame ūkyje. Prieš trejus metus ji buvo paskirta Raseinių komunalinio ūkio Viduklės padalinio vadove. R. Šebelskienės vyras dirba UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“, dukra ir sūnus suaugę, baigę mokslus, gyvena ir dirba užsienyje.   Tarybos nariai pretendentei į administracijos direktoriaus pavaduotojo postą klausimų neturėjo, todėl buvo pradėta slapto balsavimo procedūra.
Balsavimo rezultatai parodė, kad Rasos Šebelskienės kandidatūrai pritaria 15 tarybos narių, „prieš“ balsavo 8.
Nuo 2011 m.  sausio 21 d. Rasa  Šebelskienė paskirta  į Raseinių  rajono savivaldybės  administracijos direktoriaus  pavaduotojos pareigas.

Daugiau pareigybių – mažiau voratinklių

Kai kuriems tarybos nariams abejonių sukėlė administracijos direktoriaus Liudo Kavaliausko pristatytas sprendimo projektas „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės administracijoje“. Administracijos direktorius tvirtino, kad Savivaldybės administracijoje reikia padidinti pareigybių skaičių nuo 173 iki 180. Vienas iš motyvų – pasibaigusi sutartis su firma, teikusia savivaldybės patalpų valymo paslaugas. Anot L. Kavaliausko, valymo kokybė netenkina administracijos darbuotojų, kita vertus, administracijos patalpas valo 3 firmoje įdarbintos moterys, kurioms už darbą mokama po 400 litų, taigi tokį didelį plotą joms sunku gerai išvalyti. Dėl prastai atliekamų valymo paslaugų L. Kavaliauskas sakė kalbėjęsis ir su firmos vadovais. Administracijos direktorių ypač papiktino palubėse besidraikantys voratinkliai, tačiau firmos vadovai jam atsakė, kad voratinklių nugraibymas priskirimas aukštutiniams darbams, kurių firma neįsipareigojo atlikti. L. Kavaliauskas prašė tarybos leisti padidinti Savivaldybėje pareigybių skaičių bent jau 4 valytojų etatais. Administracijos vadovas sakė paskaičiavęs, kad finansiniu atžvilgiu 4 valytojos savivaldybei kainuos ne daugiau, nei firmos samdymas.
Kitas svarus argumentas, kodėl reikia daugiau etatų – 2010 m. balandžio mėnesį Savivaldybės administracijos ir Europos socialinio fondo agentūros pasirašyta sutartis, pagal kurią savivaldybė įsipareigojo įsteigti vadovybės atstovo kokybės valdybai etatą. Dar viena didžiulė problema – nepakeliams krūvis, gulantis ant apskaitos darbuotojų pečių, todėl reikėtų įsteigti papildomų etatų Centralizuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo skyriuje. Į tarybos narius kreipėsi ir Biudžeto skyriaus vedėja Aldona Krivickienė. Ji tvirtino, kad nuo 2010 metų pradžios savivaldybės administracijai yra padidinti reikalavimai ir apskaita turėtų būti vykdoma pagal naujus standartus. Neseniai įsigyta sudėtinga buhalterinės apskaitos programa, darbuotojai tik dabar mokosi ja naudotis. Biudžeto skyriaus vedėja primygtinai prašė įsteigti bent 3 buhalterių etatus, nes apskaitos darbuotojų krūviai šiuo metu yra nenormalūs. Tarybos nario Jordano Kenstavičiaus nuomone, sunkmečiu tiek tarybos nariai, tiek savivaldybės administracijos vadovai turi gerbti rajono gyventojus ir parodyti jiems taupymo pavyzdį: nesididinti sau atlyginimų, atsisakyti įvairių priedų. Tarybos narys siūlė atsižvelgti į 2011 metų savivaldybės biudžetą bei daugiau orientuoti ne į darbuotojų kiekybę, o į kokybę. J. Kenstavičius pažymėjo, kad administracijos patalpų valymo darbus perleidus firmai, buvo sutaupyta 45 tūkstančiai litų per metus. Jis pasiūlė palaukti, kol bus patvirtintas biudžetas, ir tik tada peržiūrėti etatus: galbūt kai kuriuose skyriuose yra per daug darbuotojų, o kituose – jų trūksta. J. Kenstavičiaus nuomone, šiuo metu patvirtinę didesnį etatų skaičių, Raseiniai nuskambės per visą Lietuvą.
Tarybos narys Vaidas Kuzmarskis paklausė, ar J. Kenstavičius nejaučiąs atsakomybės dėl požemin  sukištų apskaitos darbuotojų ir laiku nenupirktos buhalterinės programos. V. Kuzmarskis sakė, kad prieš rinkimus reikėtų atsižvelgti į darbuotojų pageidavimus ir galimybes bei siekti, kad savivaldybės administracijos darbas vyktų sklandžiai.
J. Kenstavičius teigė, kad Centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo skyriaus patalpos įrengtos visai ne jo iniciatyva, Savivaldybės administracija tiesiog surado patalpas, kuriose tilptų reikiamas darbuotojų skaičius. Tarybos narys pritarė Biudžeto skyriaus vedėjai, kad naujoji apskaitos programa pakankamai sudėtinga ir jos neįmanoma įsisavinti per dieną. Tačiau išmokus ja naudotis, apskaitos skyriui atkris daug rūpesčių ir ateityje tikrai sumažės darbo.
Balsavimu tarybos nariai nusprendė didžiausią leistiną Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičių padidinti iki 177: nuo vasario 1 dienos bus įsteigti 4 valytojų etatai. 13 tarybos narių balsavo „už“, 10 -„prieš“.

Vyriausybės atstovės teikimu panaikintas tarybos sprendimas

Meras Dainius Šadauskis informavo, kad 2011 m. sausio 4 d. buvo gautas vyriausybės atstovės Kauno apskrityje  teikimas panaikinti praėjusiame tarybos posėdyje
priimtą sprendimo projektą, kuriuo Violetos Augustaitienės atleidimas iš Raseinių socialinių paslaugų centro direktorės pareigų buvo pripažintas netekęs galios. Vyriausybės atstovė teikime pažymėjo, kad 2010 m. gruodžio 29 d. tarybos priimtas sprendimas ir ketinimai sugrąžinti V. Augustaitienę į direktorės pareigas yra neteisėti, pažeidžia viešąjį interesą ir prieštarauja įstatymams. Tik teismas gali nuspręsti, ar atleidimas buvo neteisėtas ir išpręsti kompensacijos už priverstinės pravaikštos laiką išmokėjimo klausimus.
Meras siūlė tarybos nariams balsavimu apsispręsti, ar paklusti vyriausybės atstovės teikimui. Tarybos narių dauguma tyliai, nesiginčydami pabalsavo: „už“ – 21, „susilaikė“ – 2.

Už cirkuliacinių siurblių sunaudotą elektrą gyventojai mokės šilumos tinklams

Ekonomikos, ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Gintautas Dukauskas pristatė sprendimo projektą „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nuostatų įgyvendinimo“. Šiuo metu daugiabučių gyventojai už šilumos punktuose esančių, UAB „Raseinių šilumos tinklams“ priklausančių cirkuliacinių elektros siurblių sunaudotą elektros energiją atsiskaito elektros tiekėjui. Tačiau pagal patvirtintą sprendimo projektą Raseinių šilumos tinklams iki šių metų rugsėjo 30 dienos pavesta sudaryti sutartį su elektros tiekėju dėl atskirų apskaitos įrenginių instaliavimo ir atsiskaitymo už sunaudotą elektros energiją. Nuo minėtosios datos gyventojai nebemokės elektros tinklams už šilumos punktuose sunaudotą elektrą, tačiau jokios naudos iš to nepatirs: gyventojams prie šilumos kainos bus priskaičiuojamas  įrenginių instaliavimo, administravimo, aptarnavimo kaštai. Sprendimo projektui taryba pritarė vienbalsiai.

Nugalėjo sveikas protas

Išnagrinėjus visą darbotvarkę, iš tribūnos pasisakė tarybos narys Antanas Vizbaras. Jam nepatiko 2011 metų sausio 5 dienos mero potvarkis „Dėl darbo grupės sudarymo ir teikimo anketos patvirtinimo“, kuriame  patvirtinta proginio pagerbimo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga teikimo forma – anketa. Tarybos narys,
pastebintis šapą kito akyje, tačiau nematantis rąsto savojoje, pasipiktinęs klausė, kuo remiantis anketa supaprastinta, iš jos išbraukti (beje, A. Vizbaro klestėjimo laikais jo paties sukurti) teiginiai apie nepriekaištingą reputaciją, tvirtą tradicinę šeimą, garbingai atliekamas pareigas. Jo nuomone, supaprastinus anketą paniekinama apdovanojimo vertė ir prasmė. A. Vizbaras susirūpino, kad jam netekus mero patarėjo posto, savivaldybėje nebebus kam kruopščiai patikrinti informaciją apie siūlomą apdovanoti kandidatą.  Nuo šiol per klaidą apdovanojimai gali būti įteikti bet kam – asmenims, toleruojantiems neteisybę, tapatinantiems garbę su išdavyste, LTSR kultūros žymūnams dirigentams, toleruojantiems dainas Raudonajai armijai–išvaduotojai, netesintiems duoto žodžio, ilgapirščiams, bėginė-
jantiems nuo vienos prie kitos partijos, demonstruojantiems nepakantumą žuvusiems už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, dėl patiriamo smurto išsiskyrusioms moterims, ir netgi laiku nespėjusiems susimokėti už šiukšlių išvežimą. „Klausėte, kuo remdamiesi išbraukėme teiginius? – paklausė meras D. Šadauskis ir tuoj pat sąmojingai atsakė: – Remdamiesi sveiku protu.“ Mero atsakymą audringais plojimais palaikė visa salė.

Savivaldybės biudžetas šiemet bus mažesnis

Posėdžio pabaigoje administracijos direktorius L. Kavaliauskas informavo, kad tarybos nariams el.paštu bus išsiųsti Savivaldybės biudžeto 2010 m. ir 2011m. pajamų ir asignavimų lyginamieji variantai. Savivaldybės biudžetas bus tvirtinamas vasario 17 dienos Tarybos posėdyje; iki šios datos tarybos nariai turi apsvarstyti 2011 m.
biudžetą komitetuose. Pasak administracijos direktoriaus, bendras biudžetas, palyginus su praėjusiais metais, didėja: pirminiais duomenimis planuojamos Savivaldybės
pajamos – 95 milijonai 249,4 tūkstančiai litų. Tačiau padaugėja valstybės deleguotų funkcijų – į šiųmetinį biudžetą įtrauktos lėšos, reikalingos  pernai Raseinių r. savivaldybės žinion perėjusiems Blinstrubiškių senelių globos namams ir Raseinių specialiajai mokyklai išlaikyti. Įvertinus šiuos faktorius, 2011 metų Savivaldybės biudžetas bus mažesnis apie 3,2  milijono litų.

2 Komentarai

  1. Jo

    2011-03-26 11:24

    Mordos kiaušiniams gerti. Reikia bijoti tokių išverstaskūrių Rasų Šebeliukų – vlast mėniaetca, reikia kepurę persidėti. Pasižiūrėk į veidrokdį

  2. jo, jo

    2011-04-12 15:11

    Pataikė pertūpti, korova