Naujosios kapin?s – vis d?lto Dumikiuose

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Pra?jusiais metais Alio, Raseiniuose buvo ispausdintas itisas ciklas raini? d?l valdios plano nauj?sias kapines projektuoti Raseini? priemiestyje Dumikiuose.
Prie ? projekt? grietai pasisak? daugelis Paraseinio ir Dumiki? kaim? gyventoj?. Dabartin? valdia v?l sugr?o prie kapini? problemos svarstymo, susitiko su vietos bendruomeni? atstovais ir priimin?ja atitinkamus sprendimus.

Ieinantiems ? aminyb? vietos pritr?ks

Raseiniuose esan?ios kapin?s iuo metu veikia, ta?iau jose vietos vis ma?ja ir greitu laiku nebeliks. Savivaldyb?s duomenimis, kasmet iduodama daugiau nei du imtai leidim? d?l palaik? laidojimo. Kai kurios eimos gali laidoti artimuosius ? senus kapus, ta?iau toli grau ne visi. Laidojimo ploto liko trejiems ketveriems metams. Tad naujas kapines ?rengti b?tina.

B?sim? kapini? plotas apie 7 ha. alia kapini? tur?t? b?ti ?rengta automobili? stov?jimo aiktel? bei atliek? surinkimo vietos, igr?tas artezinis gr?inys ir pastatyti kiti reikalingi infrastrukt?ros objektai.

Prie kelet? met? buvo tvirtinamas Raseini? miesto bendrasis planas, tuomet gyventojams buvo pristatyta miesto vystymosi vizija.

iame plane, po ilg? aptarin?jim?, apklaus? ir tyrim?, buvo numatyta naujoji kapini? vieta. Ta?iau, pasak atsaking? Savivaldyb?s darbuotoj?, tuomet Paraseinio ir
Dumiki? kaim? gyventojams tai nebuvo ?domu. Atseit Savivaldyb? dirba savo darb?, ir tiek. Bet kai prad?ta art?ti prie konkretaus tikslo, vietos gyventojai prabudo ir ?m? kelti triukm?: k?, prie m?s?nam? kapin?s bus? Kaip ?ia taip, nes?mon?. Kapin?s alia hipodromo, kur vyksta ?vairios varybos ir kiti renginiai. Netoliese
tekantis lynos upelis taip pat neilaiko ?statymais ?tvirtint? sanitarini? atstum?. em? priesm?lio. Jeigu laidos mones, tai uliniais negal?sime naudotis.

Bendr? s?ly?io tak? nesurasta

i? met? rugs?jo 26 d. Savivaldyb?s mero potvarkiu buvo sudaryta laikinoji komisija, kuri siek? suderinti Raseini? rajono savivaldyb?s, Paliepi? sen. Dumiki?
kaime planuojam? kapini? sklypo suformavimo ir vie?j? interes?. Papras?iau kalbant, valdia iuo klausimu band? susitarti su bendruomeni? atstovais. Komisijos darbui vadovavo naujas administracijos darbuotojas Ekonomikos, ?kio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas Armandas Mockus. ?vyko bent du tokie susitikimai. Pastarajame dalyvavo mero pavaduotojas Sigitas Vai?ius, Architekt?ros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialist? Jurgita ilyt?Mackevi?ien?, Raseini? miesto seni?no pavaduotoja Jurgita Milaauskien?, UAB ,,Raseini? komunalin?s paslaugos vyr. ininier? Rasa ebelskien?, Raseini? seni?nijos seni?no
pavaduotoja Regina Zieringien?.

Pasak susitikimuose dalyvavusi? bendruomeni? atstov? Rimo Ra?i?no ir Antano Rotmano, tyrimai iose em?se padaryti fiktyv?s (sausros metu), nor?ta tik parodyti visuomenei, kad jie atlikti, tuo tarpu esant dr?gnam orui ten b?nanti visai kita situacija, apklausos tik nerimto lygio pasinek?jimas, tur?t? b?ti surengtas referendumas ir panaiai. ? gyventoj? pretenzijas ?ia pat buvo atsakyta. D?l kapini? vietos jau seniai svarstyta, atlikti tyrimai, apklausos. Buvo priimtastoks sprendimas ir jo pakeisti negalime. Kapin?s reikalingos mon?ms. A suprantu alia esan?ius gyventojus. Jiems tai aktualu, nes j? em?s alia. Ta?iau mes negalime keli? moni? nuomon? prieinti su visuomen?s interesais, sak? S. Vai?ius. Pokalbio metu Savivaldyb?s atstovai patikino, kad gyventoj? keliamos pretenzijos d?l grunto visgi gali b?ti teisingos, tod?l bus atlikti papildomi geologiniai ir hidrologiniai tyrimai. Tai nesukelia dideli? problem?. Pavyzdiui, esant auktesniam gruntiniam vandeniui, bus imtasi papildom? projektavimo priemoni? (drenaas ir t. t.). Ta?iau, valdinink? nuomone, visa tai n?ra pagrindas atsisakyti ios vietos naujoms kapin?ms ?rengti.

Kolumbariumas Raseiniuose ateities klausimas

Kapini? plotai alyje vis did?ja. Su em?s tr?kumu kapin?ms susiduria vis daugiau savivaldybi?, o ir em?s kaina alia miest? darosi aukso vert?s. Min?toje Savivaldyb?s laikinojoje komisijoje buvo isakyta mintis ir apie galim? kolumbarium? (urn? su mirusiojo palaikais laikymo patalpa, statinys) statyb? Raseini? kapin?se. Kod?l gi ne? Kolumbariumai jau veikia didiuosiuose m?s? alies miestuose. Kaimyniniame K?daini? rajone statomas iuolaikikas krematoriumas. Mat 2003 m. Kauno medicinos universitete udarius vienintel? Lietuvoje veikus? krematorium?, tautie?iai velionius kremuoti vea ? Rygos arba Varuvos krematoriumus.
Apytiksliais duomenimis, dabar ? gretimas alis kremuoti per metus iveama apie t?kstant? mirusi?j?. Alio, Raseini? urnalistas pasidom?jo, kaip vyksta krematoriumo statybos K?dainiuose. Pasirodo, jis jau pabaigtas statyti. iuo metu montuojama i Vokietijos parveta kremavimo ?ranga, atliekami bandymo darbai. Gruodio m?nes? jie tur?t? b?ti visikai pabaigti. Krematoriumas pastatytas K?daini? pramoniniame parke, zonoje, kur per gerus tris kilometrus n?ra n? vieno gyvenamojo namo. K?daini? krematoriume sumontuota viena krosnis, taigi vienu metu joje bus galima kremuoti vieno mirusiojo palaikus. Paslauga kainuos apie
1500 lit?.

1 Komentaras

  1. Dainius adauskis

    2011-11-10 20:12

    Albinai, komisijoje buvo isakyta mintis apie kolumbariumo statyb?, o mes tai statybai biudete pinigus buvome numat?. Jie perkelti ? kit? eilut?, ieitin?ms stambi? sum? prireik? :)