Ne kaimo reikalas?!

Versija spausdinimui

ar?nas BARKAUSKAS

Raseini? rajono savivaldyb?s administracijoje vykdomos pertvarkos rezultatai ?gauna ap?iuopiamus, bet labai keistus kont?rus. Kaimo reikal? skyri? planuojama pertvarkyti ? poskyr? Ne kaimo reikalas. Kadangi penktadien? i pareig? atleistas Kaimo reikal? skyriaus ved?jas Arvydas ukauskas kaimo reikalus imano kuo puikiausiai, visikai logika, jog Ne kaimo reikal? poskyryje jis tapo nepageidaujamas. Tod?l jau iekoma mogaus, kuris imanyt? ne kaimo reikalus.

Ta?iau tokie pertvarkymai visikai nesuprantami Lietuvos ?kinink? s?jungos Raseini? skyriui ir kitoms giminingoms visuomenin?ms organizacijoms, kurios suinteresuotos, kad po pertvarkos Raseini? rajono savivaldyb?s administracijoje likt? kaimo reikalus gerai imanantys specialistai.

Kai ?kininkai ratu pasiteiravo, kod?l atleidiamas A. ukauskas, jiems buvo leista suprasti, kad tai ne kaimo reikalas. Tai yra, ? ?kinink? paklausim? tiesiog nepasivarginta atsakyti.

Toks nesiskaitymas su kaimo reikalais ?kininkus ne juokais ?siutino. Kadangi tai ne pirtu pen?ti vyrai, nutarta reikalo imtis rim?iau. Spalio 11 dien? Lietuvos ?kinink?
s?jungos Raseini? skyriaus pirmininkas A. Gruzdi?nas, ?kininkai V. Macijauskas ir M. Hofertas buvo susitik? su Savivaldyb?s administracijos direktore A. Loyte ir
?kio pl?tros ir kaimo reikal? komiteto pirmininku ?. Kenstavi?iumi. Ta?iau konkretaus atsakymo ?kininkai taip ir neigirdo. Valdios mon?s su ?kininkais kalb?jo miglotai, o kai kurios galimos pertvarkos prieastys nuskamb?jo net komikai: buvo usiminta, kad valdiai ne?tinkantis A. ukauskas darbe vilki baltais markiniais, o vasar? nesibod?damas m?vi baltomis keln?mis.

Gali b?ti, kad naujai kuriamam poskyriui Ne kaimo reikalas iekomas Kaimo Jurgio format? atitinkantis specialistas, kuriam pagal pareigybines instrukcijas bus privaloma av?ti klump?mis, neioti iaudin? kepur?, vilk?ti autin? serm?g? ir mok?ti dainuoti dainas apie laim? lietuvikam kaime.

Kalbama, jog naujose pareigybin?se instrukcijose pabr?iama, kad bet kokia asmenin? nuomon? yra su pareigomis nesuderinamas isiokimas. O jei kas nors vis d?lto turi ??lumo kokiu nors klausimu pareikti savo asmenin? nuomon?, jam i karto ataunama ne kaimo reikalas!

Ta?iau savivaldyb?je galiojan?ios neraytos vidaus taisykl?s yra neprivalomos ?kininkams ir kitoms su em?s ?kiu susijusios visuomenin?ms organizacijoms, tod?l jos pasiryo ?rodyti, kad kaimo reikalas tai garb?s reikalas. Visuomenini? organizacij? atstovai vieningai sutar? Raseini? rajono savivaldyb?s merui R. A?ui ir kitoms institucijoms ?teikti rezoliucij? d?l Kaimo reikal? skyriaus darbuotoj? isaugojimo.

Rezoliucijoje sakoma: Reikalaujame, kad formuojant Raseini? rajono savivaldyb?s Kaimo reikal? skyri? ir skiriant jo darbuotojus, b?t? atsivelgta ? emdirbi? visuomenini? organizacij? nuomon?. Kitaip m?s? rajono visuomenin?s organizacijos prad?s rengti protesto akcijas, kurios bus vieinamos visoje Lietuvoje.

Usiminta, kad kaimas apie savo reikalus gali priminti net gana netik?tomis priemon?mis. Pavyzdiui, atvaiuoti prie Raseini? rajono savivaldyb?s su galinga em?s ?kio technika ir taip priminti, jog kaimas tai j?ga!

Komentarų nėra