Neapmokamas darbas tapo vertybe

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Nors pastaruoju metu statistika tapo gana madinga ir pla?iai paplitusi, ta?iau ji iki iol neapr?pia labai svarbi? sri?i?. Ypa? darbo rinkoje. B?t? labai ?domu suinoti, kiek Lietuvoje yra ?moni?, kuri? darbuotojams tris ir daugiau m?nesi? v?luoja atlyginimai. ,,Alio, Raseiniai duomenimis, toki? ?moni? yra ir Raseiniuose. mon?s atlyginimo negauna daugiau nei tris m?nesius, ta?iau vengia apie tai vieai kalb?ti, nes bijo prarasti darb?. Neapmokamas darbas tapo vertybe. Ne tiek materialine, kiek psichologine atrama sunkme?io skersv?juose.Panai situacija buvo Amerikoje. Bet tai buvo labai seniai prie atuonis deimtme?ius, didiosios ekonomin?s depresijos laikotarpiu. Tuomet ant bankroto slenks?io atsid?rusi valstyb? mon?ms atvirai pasak?: nieko neturime galime pasi?lyti tik darb?, palapin? ir iek tiek maisto. Kadangi nebuvo daugiau i ko rinktis, mon?s rinkosi darb?. Tokiu b?du Amerikoje buvo nutiesta daug greitkeli? ir geleinkeli?, pastatyta kit? strategin? reikm? turin?i? objekt?, kurie v?liau aliai pad?jo suklest?ti. Ta?iau Lietuvoje populiar?jantis neapmokamas darbas veikiau primena laisvanorik? vergij?. Arba param? verslui. Negaudami atlyginimo, paprasti darbuotojai tampa tarsi verslo gelb?tojais. Kiek Lietuvoje yra moni?, kurie neapmokamu darbu padeda igyventi verslui? Deja, Statistikos departamentas kakod?l nesiryta (nesinori tik?ti, kad nesugeba) padaryti tokio darbo rinkos pj?vio. Negana to, i oficiali?j? trib?n? vis daniau usimenama, kad pastaruoju metu darbo rinkoje pastebimi stabiliavimosi poymiai. Atrodo, kad stabilizuoti darbo rink? padeda ir neapmokamas darbas. Kur toks stabiliavimas gali nuvesti? Labai toli – ? stabili? depresij?.

Komentarų nėra