Negaluojan?ioje Raseini? melioracijoje naujas vadovas

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Ypatingai sunk? laikotarp? igyvenan?ios ?mon?s darbuotojai gauna tik tre?dal? minimalaus atlyginimo, ta?iau dar tikisi, kad pavyks ivengti bankroto.
Viso gero, neymiai linktel?j?s sal?je susirinkusiems darbuotojams tepasak? k? tik i ?mon?s generalinio direktoriaus pareig? pasitrauk?s Ram?nas Noreika ir kukliai pasialino. Ir tai suprantama R.Noreikos valdymo metu ?mon? atsid?r? ties lugimo, o jos darbuotojai ties skurdo riba.
Gauname tik 270 lit?. O juk pinig? reikia ne tik maistui, bet ir komunaliniams mokes?iams, aarodama sielojosi susirinkime dalyvavusi moteris.
Naujuoju ?mon?s direktoriumi tapo buv?s technikos direktorius Ri?ardas Valavi?ius. Gerbiamas ir daug met? ?ia idirb?s specialistas neketino puikuotis paadais ir buvo pabr?tinai sant?rus.

Jis usimin?, kad veiklos planus ypa? varo tai, jog d?l galimai pusvel?iui parduoto turto Raseini? melioracija atsid?r? Finansini? nusikaltim? tyrimo tarnybos (FNTT) akiratyje. Tai trukdo dalyvauti konkursuose ir kelia ?tarim? partneriams.
Darbuotoj? susirinkime dalyvavusios atstov?s i Valstyb?s turto fondo Reginos Motiej?nien?s R. Valavi?ius paklaus?: gal ji inanti, kada FNTT baigs savo tyrim?.
Tikrai neinau ir ne?sivaizduoju, kiek jis t?sis. Mes galime paklausti, ta?iau inome, kad atsakymas bus aptakus, sak? R. Motiej?nien?.
Negaluojan?i? melioracijos ?mon? slegia l?? tr?kumas.Be to, teismin? iekin? d?l 600 t?kst. lit? skolos yra pateikusi degalus tiekianti bendrov?oklys.
Netrukus bus paskelbtas Raseini? melioracijos privatizavimo aukcionas. Neabejojama, kad galimus investuotojus ypa? domina ?monei priklausanti poilsiaviet? Juodkrant?je.
Tik?kim?s, kad ?mon? nupirks rimti mon?s, kurie bus suinteresuoti vystyti gamyb?, vyl?si ilgametis Raseini? melioracijos vadovas Antanas Siudikas.
?mon?s b?dos prasid?jo tuomet, kai jis buvo atleistas ir vadovavimo vairas perduotas i Kauno atvykusiems mon?ms.
Pasak A.Siudiko, visas pertvarkas, po kuri? Raseini? melioracij? ugriuvo sunkumai, inspiravo em?s ?kio ministras Kazimieras Starkevi?ius. Be jokios akivaizdios prieasties atleidus A.Siudik?, ? vadov? k?des atsis?do K.Starkevi?iaus kolegos, konservatoriai i Kauno R.Noreika ir Benius Maeika.
?vykus pasikeitimams, prasid?jo ?mon?s turto ipardavimas, kurio peripetijas dabar ?m?si tirti FNTT.Objektai buvo pardavin?jami pusvel?iui. Kakas i to tur?jo naudos, ta?iau tai didel? neteisyb? ?mon?s darbuotoj? atvilgiu. Juk t? moni? rankomis ir buvo sukurtas tas turtas, su nuoskauda kalb?jo A.Siudikas, kuris prie kelis m?nesius darbuotoj? reikalavimu buvo paskirtas ?mon?s steb?toj? tarybos nariu.

Komentarų nėra