Nemak?iai ir iluva Lietuvos maosios kult?ros sostin?s: su kokiais i?kiais teko susidurti pelnius ? titul??

Versija spausdinimui

Ma?j? Lietuvos kult?ros sostini? 2022 m. projekt? atrankos komitetas paskelb? devynis alies miestelius, kuriems buvo suteiktas maosios kult?ros sostin?s vardas. Vienas j? Raseini? rajone ?sik?r?s Nemak?i? miestelis. Tai ne pirmas kartas, kai Raseini? rajono miestelis pelno ? titul? 2018 m. j? gavo iluva.
Lietuvos ma?ja kult?ros sostine paskelbti miesteliai ?gyja prog? sustiprinti regiono kult?ros tradicijas, pl?sti turizmo sektori? ir skatinti naujas veiklas bei iniciatyvas. Miestelis kvie?ia vietinius ir kit? miest? mones ? programoje ?trauktus renginius, pasirodymus siekdamas atskleisti vietos iskirtinum? ir suadinti susidom?jim?. Lietuvos kult?ros taryba kasmet skiria finansavim? svarbiausiems miestelio programos projektams ?gyvendinti. Pagrindin? programos Nemak?iai maoji Lietuvos kult?ros sostin? 2022 m. tema tarpukario Lietuva. Ja siekiama atkreipti d?mes? ? padaryt? paang? Lietuvoje nuo 1918 m. vasario 16 d. iki soviet? valdios ?vedimo 1940 m.
Apie tai, kaip sek?si ruotis ir su kokiais i?kiais teko susidurti miesteliams tapus ma?ja kult?ros sostine, sutiko papasakoti Raseini? rajono kult?ros centro iluvoje rengini? organizator? Birut? Greicien? ir Raseini? rajono kult?ros centro Nemak?iuose rengini? organizator? Lina Andriulien?.
Kaip sek?si ruotis miestelyje vykstan?i? rengini? programai?
Lina: Pirmiausia su bendruomene ir Nemak?i? seni?nu aptar?me, kad teiksime paraik? pretenduoti ? maosios kult?ros sostin?s titul?. T? paraik? upild?me ir j? patvirtinus usisuko darb? karusel?. Bendruomen? pasira? bendradarbiavimo sutart? su ?vairiomis ?staigomis ir bendruomen?mis: Nemak?i? seni?nijos kaimo bendruomene, ugdymo ?staigomis, bany?ia, verslo asmenimis, taip pat i rajono prisijung? biblioteka, muziejus, Kult?ros centras, Vietos veiklos grup?, Bendruomeni? s?junga. Sutart? pasiraiusios organizacijos sutar? savo renginius ir veiklas nukreipti ? Nemak?ius, kad programa b?t? kuo ?vairesn? ir ?domesn?. Programoje atsispind?jo valstybin?s vent?s, etnokult?riniai renginiai ir pramoginiai renginiai.
Birut?: iluva buvo pirmoji, kuri m?s? rajone gavo prog? pab?ti ma?ja kult?ros sostine. ? tai pai?r?jome labai atsakingai, nes tai buvo proga igarsinti m?s? krat? ir iluvos miestel?. Suinoj? apie gaut? titul? susitikome su seni?nu, pasiskirst?me darbus. I menin?s pus?s ruo?m?s su Kult?ros centru, jis pad?jo visomis ?manomomis priemon?mis. Bendradarbiavome ir su tuometiniu rajono meru Algirdu Griciumi, jis mus labai palaik?. Daug nauj? rengini? teko organizuoti, tod?l buvo tikrai ?tempti metai. J? buvo ?vairi? anr? ir sri?i?: profesionali?, m?g?j?, avangardinio meno kolektyv? pasirodymai ir koncertai. Tur?jome ?vairiapusik? program?, kad ? renginius gal?t? atvykti ir miesto sve?iai, ir vietiniai gyventojai.
Kaip is titulas paveik? miestel? ir jo bendruomen?? Ar jame padaug?jo lankytoj??
Lina: Kadangi rengini? organizavimas remiasi ? finansus, tur?jome geresnes galimybes jiems ?gyvendinti. Kadangi Nemak?iuose vis dar vykdoma i? met? programa, sunku pasakyti, ar t? lankytoj? v?liau suma?s. inoma, ir toliau vykdysime veiklas, tik jos galb?t bus labiau paintin?s, kurios remiasi mogikaisiais itekliais. ioje srityje bendruomen? yra labai aktyvi ir, kiek leidia galimyb?s, organizuoja etnokult?ros koncertus, rengia ir ruoiasi valstybin?ms vent?ms.
Birut?: is garbingas vardas labai suvienijo visus miestelio gyventojus ir bendruomen?. Kadangi Raseini? rajone prie tai nebuvo n? vieno miestelio, kuris b?t? tap?s ma?ja Lietuvos kult?ros sostine, tai lankytoj? padaug?jo. Tais metais vyko daug profesionali? pasirodym? ir rengini?, tod?l tai trauk? mones atvykti. Kai baig?si programa, tur?jome sugalvoti nauj? veikl?, kad po toki? aktyvi? met? miestelis neatrodyt? isis?m?s. Steng?m?s vykdyti projektus ir savo j?gomis, ir kit? iniciatyva, pasitelkdami savo imon? ir k?ryb?. Per programos k?rim? usimezg? daug draugys?i? su ?vairiais menininkais, tod?l daniau atvyksta profesionalaus meno kolektyv?: iauli? Polifonijos choras, Vilniaus choras, Nekroiaus teatras.
Gal gal?tum?te pasidalinti savo patirtimi rengiant ir organizuojant program??
Lina: Pats sunkiausias dalykas ir i?kis buvo tai, kad Nemak?iai neturi kult?ros centro, tod?l nebuvo patalp?, kuriose gal?jome daryti renginius. Kadangi programos atidarymo vent? vyko nedidel?je sal?je, tai suk?l? problem?, nes negal?jome iki galo ?gyvendinti savo vizijos. Taip pat nor?dami pasikviesti kok? nors atlik?j? neturime galimybi? to priimti patalpose. Udarymo rengin? teko kelti ? bany?i?, bet joje iuo metu yra alta, o tai mon?ms kelia diskomfort?. Tod?l dauguma programos rengini? buvo orientuoti ? vasaros laik?, nes altuoju metu neturime, kur prisiglausti.
Birut?: I prigimties esu pozityvus mogus ir, nors kr?vis buvo fizikai didelis, visus sunkumus nusv?r? diaugsmas. Atsirado daugiau galimybi? ?gyvendinti renginius, nes buvo skirtas didesnis finansavimas. O kai yra finansavimas, galimyb?s visai kitos. B?davo laikotarpi?, kai nesp?davome vieno renginio iki galo ?gyvendinti, jau kitam reikia ruoti scenarij?, galvoti id?jas. Tai buvo sunk?s metai, bet jie suteik? daug patirties, atsirado nauj? kontakt?, pain?i?. Mes nor?jome, kad iluva tapt? ne tik religiniu, bet ir kult?riniu centru. Dirbdama prie programos jau?iau azart?, k?rybin? diaugsm?, kad galiu prisid?ti ir atlikti savo misij?.
Ko palink?tum?te ir patartum?te kitiems, kuri? miestelis ateityje taps ma?ja Lietuvos kult?ros sostine?
Lina: Labai gerai ?vertinti galimybes, ar pavyks ?vykdyti program?, ar yra tam tinkam? erdvi?. Taip pat palink??iau atviro diskutavimo, iklausymo, ko reikia bendruomenei, koki? veikl? jie nori, kad b?t? patenkinti moni? kult?riniai l?kes?iai.
Birut?: Palink??iau susivienyti ir atsivelgti ? vietos gyventoj? poreikius. Program? sudaryti ne pagal tai, kas yra madinga ar populiaru. Tai tur?t? b?ti ?vairi ir visiems gyventoj? poreikiams skirta programa. Tod?l linkiu bendryst?s ir k?rybikumo, nes kai pats esi usideg?s ir tiki id?ja, gali ?kv?pti ir kitus.
Migl? Lisauskait?,
Vilniaus Gedimino technikos universiteto
K?rybini? industrij? fakulteto
Pramog? industrij? katedros student?

Komentarų nėra