Nemak?i? bendruomen?s santalkai 20 met?

Versija spausdinimui

Stipri mogaus prigimties reikm? iekoti bendryst?s su kitais. Prie kelet? deimtme?i? Lietuvoje ikelta id?ja artimiausioje erdv?je gyvenantiems mon?ms kurti bendruomenes atitiko ? svarb? polink?. Vasar? m?s? rajone nuskamb?jusios jubiliejin?s vent?s tapo graia igyvento etapo ataskaita.
Jau ruoimasis Nemak?i? bendruomen?s santalkos 20-me?iui puikiai liudijo, kokia vienijanti j?ga yra bendryst?. Pirminink? Regina Prataien? ir darb?ioji valdyba noru deramai pasitikti vent? ukr?t? daugel? seni?nijos gyventoj?. Per j? teatralizuota ataskaita apvelgti 20-me?io darbai: miestelio 625 met? pamin?jimas pirmas toks didelis renginys Nemak?i? istorijoje, m?s? vietov?s savitum? liudijan?io koplytstulpio pastatymas, ?rengti bendruomen?s namai, projektai, veikl? aktyvinimas ir ?vairov? (nuolatinis d?mesys saugiam eismui propaguoti, ivykos po savo al? ir usien?, edukacijos, susitikimai su savo ir kit? rajon? bendruomen?mis), santalkos pl?tra ?sijungiant naujiems nariams. Keit?si pirmininkai, valdybos, kiekvieni sav? iniciatyv? ir darb? srautu turtindami seni?nijos gyventoj? kasdienyb?. Pirminink? ir jos pavaduotoja Asta Urbonien?, seni?nas Remigijus Laugalis ir jo pavaduotoja Daiva Visockien? teik? daugyb? pad?k? asmenims, kolektyvams ir kaimynin?ms bendruomen?ms. itai liudijo 20232025 m. darb? krypt? alyje ?gyvendinant projekt? ,,Bendryst?je mes stipr?s. Sve?i? i rajono Savivaldyb?s ir kaimynini? bendruomeni? gaus?s sveikinimai irgi bylojo, kad Nemak?i? bendruomen?s santalkos aktyvi veikla girdima, matoma, vertinama, ryiai plat?s ir vertingi. Ir i darb? (vizualiai apie juos liudijo ?sp?dingas stendas ,,Bendruomen?s kelias) ataskaitos vent?, vykusi rugpj??io 26 d., graiai susiliejo su RRKC Nemak?iuose organizuojamu tradiciniu renginiu ,,Vasaros palydos. Koncertavo savi m?g?j? meno kolektyvai, ok?j? grup? ,,Vijokl? i Kauno rajono, jonikie?i? vokalinis ansamblis ,,Retro. Po renginio pirmos dalies didiuliu tortu i?rovus vaiino auni bendruomen?s nar? Zita Grabauskien? su dukra Agne ir su palydovu mekinu. Pramog? ?vairov? viliojo vaikus ir suaugusiuosius: bendravimas su profesionalais saugaus eismo tema, sav? edukatori? si?lomi usi?mimai, batutas ir kt. veiklos, traukusios vent?s dalyvius. Vakarop koncertavo grup? ,,16 Hz, solistai Egidijus Kasputis ir Vytenis Alex Partikas.
Skoningas scenos dekoras, jau min?tas stendas, palapin?s edukatoriams ir i?rovams viskas susirinkusiems ? vent?. Pasigro?jimui, informacijai, patogumui. Dirbta daug, kaip dera sve?ius pasitinkant. A?i? r?m?jams: ?kinink? grupei i Nemak?i?, nepanorusiems b?ti ?vardintiems, Dovilei ir Vaclovui imai?iams, Daliai Tautkienei, ?kininkams i Adakavo Editai ir Rolandui Valin?iams, J?ratei Maeikytei ir Vaidotui Masiuliui, UAB Raskafas, UAB virzd? bendraturtei Daivai imaitienei, KB Raseini? prekyba, Reginai ir Antanui Prataiams, a?i? sve?iams, tik gera link?jusiems, a?i? kolektyvams, bendruomen?ms, veiklose kartu engiantiems. Kasmet tvirt?ja bendryst?. Kuriama moni? artuma, isiskleidia lyderyst?s, k?rybikumo pradai, stipr?ja atsakomyb? u savo krato gro?, ger? vard?. Bendryst? aukia ? aktyvi? kult?rin? veikl?.

ivil? Lembutien?

Komentarų nėra