Nemokamos kelion?s gr?ino gyventojus ? vie?j? transport?

Versija spausdinimui


Keliauti Raseini? vieuoju transportu galima ir be pinigin?s. Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos sprendimu, nuo 2022 met? liepos visos kelion?s reguliaraus susisiekimo autobus? marrutais ir priemies?io, ir miesto yra nemokamos. Prie ios naujov?s gyventojams ilgai pratintis nereik?jo. Jau pirm?j? nemokamo pav??jimo m?nes? vieojo transporto keleivi? srautas padvigub?jo, o baigiantis pirmajam pusme?iui jis iaugo net 2,8 karto.

J?rat? KIEL?
jurate.alioraseiniai@gmail.com

Galimyb? keliauti nemokamai Raseini? rajono gyventojai gavo vieni pirm?j? alyje. Tad ir Savivaldyb?s, ir Raseini? autobus? parko vadovams tai tapo nemenku i?kiu. Buvo nuomoni?, kad id?ja nepasiteisins. Bet jau pirmajame jos ?gyvendinimo etape nuo 2021 met? rugs?jo nemokama pav??jimo paslauga prad?ta teikti tik keliaujantiems miesto marrutais paaik?jo, kad pataikyta ? deimtuk?.

ISPR?STA NE VIENA PROBLEMA
UAB Raseini? autobus? parkas direktorius K?stutis Derli?nas, komentuodamas miesto ir priemies?io keleivi? sraut? lentel?, sako, kad nemokamas pav??jimas vie?j? transport? suaktyvino labiau, nei buvo tikimasi.
2022 liep?, kai nemokamai prad?jome veioti ir priemies?io marrutais, keleivi? sulauk?me 2,3 karto daugiau nei 2021-?j? liep?. Svarst?me, gal vasaros metas seneliai su an?kais vaiuoja nusipirkti led? ir panaiai, gal mon?s tiesiog domisi naujove, bet ir kiti, jau darbiniai, m?nesiai tikrai nenuvyl?. Iki met? pabaigos keleivi? skai?ius iaugo beveik tris kartus, diaugiasi K. Derli?nas.

2022 m. lapkrit? keleivi? vyko 2,8 karto daugiau nei t? pat? 2021-?j? m?nes?, gruod? augimas siek? 2,7 karto.
Tai tikrai geras sprendimas. Jis pasiteisino su kaupu keleiviai sugr?o, dabar j? kur kas daugiau negu prie pandemij?, sako Raseini? autobus? parko vadovas.
Kitos savivaldyb?s vieojo transporto patrauklum? band? kelti diegdamos elektroninius tablo, nemokam? internet? ar paleisdamos elektra varomus autobusus. Bet n? viena i i? priemoni? laukiamo rezultato nedav?.
Dalindamasis patirtimi su kit? kompanij? kolegomis, kaskart pabr?iu, kad mes savo sprendimu atsikrat?me daugelio problem?, be to, su minimaliomis s?naudomis. Elektroniniams tablo ar elektronin?ms biliet? sistemoms ileidiamos imtat?kstantin?s sumos. O iuo atveju Savivaldyb? nepatyr? dideli? kat?, juo labiau kad mes buvome stipriai sumain? savo s?naudas, tikina K. Derli?nas.
Sprendimo kain? jis iliustruoja aktualiu pavyzdiu: d?l udaryto tilto per Dubys? pailg?j? marrutai (apie 200 papildom? kilometr?) bendrovei kainuos kur kas daugiau nei nemokamas pav??jimas.
Raseini? rajono gyventojai jau dalijasi nemokamo vaiavimo ?sp?diais. Kelion?s ne tik nieko nekainuoja, bet ir tapo patogesn?s mon?ms nereikia r?pintis atsiskaitymu, pagreit?jo aptarnavimas. Tai patogiau ir vairuotojams, nes dabar tereikia imuti biliet? kaip kelion?s sutart? su keleiviu, o su atsiskaitymu susijusi? reikal? nebeliko.

UTIKRINTI GYVENTOJ? POREIKIAI
Raseini? rajono savivaldyb?s taryboje sprendimas, kaip gyventojams sudaryti kuo palankesnes s?lygas naudotis vieuoju transportu, brendo ne vienus metus. Svarstyti ?vair?s variantai, bet apsispr?sta d?l nemokamo pav??jimo.
Raseini? autobus? parkas Savivaldyb?s ?mon?, finansuojama i jos biudeto. Jei vienu ar kitu marrutu vaiuoja pustutis autobusas, jo nuostolius dengia Savivaldyb?. Ar penki, ar dvideimt penki keleiviai, kain? skirtum? sumokame mes, aikina Raseini? rajono savivaldyb?s meras Andrius Bautronis. Matydami, kad i ios vieosios paslaugos neudirbsime, ik?l?me nemokamo vieojo transporto id?j?. Prie tai jis buvo optimizuotas, kad, vaizdiai tariant, neveiotume nemokamo oro i vienos vietos ? kit?.

Meras primena, kad viena i Savivaldyb?s funkcij? r?pintis vieosiomis paslaugomis, taigi ir vieuoju transportu, jo prieinamumu.
Sprendimas d?l nemokamo pav??jimo kiekvienam rajono gyventojui utikrina galimyb? juo naudotis, o pa?iai ?monei daugiau lankstumo peri?rint marrutus, pritaikant juos prie keleivi? sraut?, ?moni? veiklos grafik?, darbuotoj? poreiki?.
Nuo pirmo m?nesio keleivi? srautai iaugo ne procentais, o kartais. Vadinasi, m?s? sprendimas taiklus, visikai atitinkantis rajono gyventoj? poreikius, pabr?ia A. Bautronis. Tiesa, bendraudamas su kolegomis i aplinkini? savivaldybi? gird?davau, kad tokiu b?du pritrauksime ne daugiau nei kelis procentus keleivi?. Bet buvome visk? gerai apskai?iav?, tod?l turime t? rezultat?, kurio tik?jom?s. Ir net geresn?.

DARBUOTOJ? PATOGUMUI
Nuo vasario pradios vienas i Raseini? autobus? parko marut? priart?jo prie Raseini? seni?nijoje Andruai?iuose veikian?ios ?mon?s Danspin. ?ia perkelta galutin? miesto autobuso stotel?, anks?iau buvusi Norg?luose.
Ne vienas m?s? darbuotojas susidurdavo su atvykimo ? darb? problema, tarp j? ir pas mus dirban?ios ukrainiet?s karo pab?g?l?s. Reik?jo j? spr?sti, tod?l kreipiausi ? mer? ir Raseini? autobus? parko vadov?. Nesunkiai radome bendr? kalb?. Diaugiam?s, kad marrutas buvo prat?stas, i viso tris kilometrus. Dabar galutin? stotel? yra Danspin, pasakoja ?mon?s direktorius Rosvaldas Kunickas.

Dalis darbuotoj? nuo pirmos dienos pers?do ? visuomenin? transport?, kitus kol kas riboja ankstesni susitarimai d?l pav??jimo. Skai?iuojama, kad i paslauga bus naudinga penkioms deimtims Raseiniuose gyvenan?i? Danspin darbuotoj?.

Komentarų nėra