Nepriklausomyb?s 20-metis atmintyje (ne)iliks ilgam

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

iemet min?jome neeilin? Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomyb?s atk?rimo dienos sukakt?. 20-ajam Nepriklausomyb?s jubiliejui pamin?ti per vis? Lietuv? nuvilnijo, nubangavo ventini? rengini? virtin? b?ta ne tik v.Mii?, min?jim? bei parad?, bet ir nacionalist? eityni?, tu?ius muilo burbulus primenan?i? trispalvi? oro balion?, naikintuv? skrydio, d?d? orkestr?, roko koncert?, populiari?j? dain? pyneli?… Didmies?iuose rengini? organizatoriai d?jo pastangas, kad tokia ypatinga sukaktis b?t? deramai paym?ta; ar jiems pavyko diskutuotinas klausimas. Ta?iau kam valgytis po svetimas fermas, pai?r?kime, kas gi vyko pas mus, Raseini? mieste; k? nuveik? vent?s organizatoriai, kad renginiai ities b?t? ?simintini, patriotiki, ikilmingi, o nusipeln? mon?s sulaukt? tinkamos pagarbos. Pasinaudokime laisv?s id?ja ir laisvai pakalb?kime apie Kovo 11-osios 20-me?iui skirtus renginius.

Lietuvos Nepriklausomyb?s atk?rimo dienos ikilm?s prasid?jo Raseini? parapijos bany?ioje: sveikinimo od? tar? Raseini? rajono savivaldyb?s meras Petras Vebavi?ius, v. Miias u Lietuvos laisv?s kov? dalyvius aukojo Raseini? dekanas Juozas Kaknevi?ius ir parapijos klebonas Vytautas Pauktis. Po v. Mii? aukos sugiedotas Lietuvos himnas.

Esame krik?ionika tauta, tad auka Dievui ir nuoirdi malda tikrai prasminga ir reikalinga – kaip duona kasdienin?. Privalome stiprinti daugiau nei prie septynis imtme?ius Lietuvon i Vakar? ant kalavijo atnetas krik?ionikas vertybes ir tradicijas. Juolab, kai m?suose vis daugiau atsiranda moni?, besidairan?i? ? svetimas religijas ar atnaaujan?i? aukas ind? dievikajai bedionei Hanumanui. Po v. Mii? jaunosios lietuvait?s, pasidabinusios tautiniais r?bais, nune? ir pad?jo g?li? ? komunist? ir kolaborant?, Raudonosios armijos nusikaltim?, moni? nuudymo ir iniekinimo vietas, prie Savanori? ir laisv?s kov? dalyvi? memorialo Raseini? kapin?se. Tai grai, jau daugel met? besit?sianti tradicija tauta gyva, kol gyvas jos didiavyri? atminimas.

Vidurdien? dar vienas ikilmingas momentas emai?io aikt?je Raseini? mokykl? prezidentai, folkloro kolektyvui Degul? giedant Lietuvos himn?, ik?l? Valstyb?s v?liav?.

Netrukus Raseini? rajono kult?ros centre prasid?jo 6-ojo aukimo rajono Savivaldyb?s tarybos ikilmingas neeilinis 48-asis pos?dis. Renginio ved?jas Edgaras Juka vien? po kito kviet? tarybos narius; ie lindo i ukulisi? ir tvarkingai rikiavosi scenoje. Pasigirdo Lietuvos himno melodija, ta?iau politikai, uuot dr?siai ir vieningai pragyd? Lietuva, T?vyne m???s???…., tik apmaudiai iop?iojo l?pomis, neileisdami jokio ausiai pasiekiamo garso, arba kak? neaikiai ni?niavo. Pad?ties neigelb?jo net Tarybos nario Antano Vizbaro dramatinis baritonas, prasiver?s su nevaldoma j?ga.

Nutilus Tautikos giesm?s garsams, scenoje drauge su pavaduotoja Gitana Raimiene ?sitais?s meras Petras Vebavi?ius paakino Tarybos narius uimti sal?je vietas tarp gausiai susirinkusi? ir virpan?iomis irdel?mis ikilmingo pagerbimo bei apdovanojimo i paties mero rank? laukian?i? moksleivi?, Laisv?s kov? dalyvi?, savivaldybei pavaldi? ?staig? vadov?, nevyriausybini? organizacij? atstov?, Raseini? kratui nusipelniusi?, ikili? pilie?i?, iaip ? rengin? uklydusi? raseiniki?.

Pirmasis i trib?nos sveikinimo od? tar? meras Petras Vebavi?ius, po jo ? scen? pasisakyti ukop? Tarybos nariai Vidmantas Karabinas, Linas Bielskis, Linas Dargevi?ius, vicemer? Gitana Raimien?, administracijos direktorius Dainius Baltruaitis, mero pad?j?jas Antanas Vizbaras, Raseini? garb?s pilietis, profesorius Kazimieras Lukauskas.

Beklausant m?ktel?jo pragaitinga mintis, kad m?s? politikai i savo stal?i? isitrauk? apdulk?jusius pernyk?ius, upernyk?ius, o gal ir dar senesnius laikus siekian?ius uraus ir, iek tiek pakoregav? bei pritaik? n?dienai, skaito, skaito politizuotas, popieriniu patriotizmu pasaldintas frazes. Prakalbos rimtos, didingos, skambios, sklandios, bet… negyvos. Tu?ios, tik perskaitytos, irdyje nesubrandintos fraz?s nepaliet?, nesuvirpino sielos tai jau t?kstan?ius kart? gird?ta: Kovo 11-osios aktas; kelias, aplaistytas krauju; Trispalv?; Himnas; aaros akyse; naujos galimyb?s; pirmieji ingsniai; ventas tikslas; okupacin? kariuomen?; turime atsitiest ir eiti ? priek?; T?vyn? reikalinga kaip saul?, oras ir vanduo; T?vyn? ventas odis, kuris atpl?ia mokslinink? nuo knygos, valstiet? nuo arklo, valdinink? – nuo raomojo stalo, ir surenka visus po viena v?liava…

Mane kiekvienas savo sveikinim? baig? i rus? kalbos pasiskolintu ?kiu: Su vente! (? ??????????, ??????? ????????!). Gal tik Tarybos narys Linas Dargevi?ius privert? suklusti jis, kaip ir dera istorijos mokytojui, kalb?jo gyvai, udegan?iai, be joki? pargali?.

K? ?ia bepakeisi – juk vent? rimta, ikilminga! Taip, reikminga ir ikilminga, bet ar tikrai b?tina j? v?sti su andikaulius rakinan?ia rimtimi ir ventin? nuotaik? slopinan?iu gedulo atspalviu? Tai m?s? tautos isivadavimo, triumfo, pasididiavimo, LAISV?S vent?; kod?l negalima pasidiaugti, suteikti vali? savo fantazijai, kalb?ti i irdies, pab?ti ities LAISVAIS?! Protingai, ?sakmiai, didaktikai ir net lyrikai i trib?nos begriaud?jan?i? asmen? gretos iseko, prasid?jo nusipelniusi? mokini? pagerbimo ir apdovanojimo ceremonija.

Mero pad?j?jas Antanas Vizbaras kviet? ? scen? nusipelniusius m?s? rajono moksleivius, o meras Petras Vebavi?ius ir vicemer? Gitana Raimien? jiems teik? enklelius bei pad?kas. Mokykl? prezidentai bei atstovai buvo raginami pasisakyti, tarti sveikinimo od?. Daugelis j? pasek? politik? pavyzdiu jaunieji oratoriai skait? kompiuteriu surinktus ar ? s?siuvinukus kruop?ia mokykline raysena suguldytus sakinius, pakiliu tonu svaid? skambias frazes. Bet jie dar jauni -imoks kalb?ti gyvai ir ?tikinamai… Suav?jo aiginio Prancikaus ivickio pagrindin?s mokyklos moksleivis Tadas Godvaia tu?i? lozung? jis nesivaik? pad?kojo u garbing? apdovanojim? ir nuoirdiai ia proga pasveikino savo brol? Tom?. Kakaip ilta, jauku irdy juk meil? T?vynei b?tent ir prasideda nuo eimos, gimtojo kiemo… Ta?iau pompastik? kalb? j?roje ie paprasti, mogiki jaunojo aiginikio odiai nuskamb?jo keistai, – sal?je pasigirdo juokas. Visai be reikalo kvatotis reik?t? i politik?, nesugeban?i? gyvai, nuoirdiai kalb?ti. Tokiomis progomis aps?iai prisiklausome nulaiyt?, nudailint? kalb?, prisiskaitome rain?li? su paaik?iojimais: ak, kaip grau buvo! oi oi oi , kiek tautikumo, patriotizmo, t?vyn?s meil?s…!

Pad?kos moksleiviams idalintos, rankos paspaustos, daug grai? odi? isakyta, Raseini? rajono jaunimas deramai pagerbtas. Meras, skambtel?j?s gongu, paskelb? pos?dio pabaig?. vent? vainikavo vokalin?s grup?s Jazz Land, vadovaujamos Art?ro Noviko, koncertas.

Tokia tad ikilminga Kovo 11-oji Raseiniuose bema pagal t? pat? scenarij? ji buvo ven?iama ir pernai, ir upernai, Dievas duos, tiks tas pats planas ir kit?met. Beje, ta pati schema puikiai taikoma ir Vasario 16-osios proga.

Gal v?l prisidenkime sunkme?iu lyg skyl?ta drobe, ir pakampiais tyliai paburb?kime: ir v?l nieko gero, nieko naujo, iki gyvo kaulo ?grisusios politik? kalbos… Kriz? – n?ra pinig?! Ta?iau geros id?jos, iradingumas, originalumas, k?rybikumas su pinigais nesietini. Jei jauniems mon?ms (o ir ne tik jiems!) tr?ksta patriotizmo, galb?t reik?t? j? adinti kitokiais b?dais, iekoti nauj? form?. Metai i met? grojama ta pati ploktel? jau pradeda skleisti aitr? naftalino kvap?.

Nesinori apkartini apdovanot? moksleivi? diaugsmo, nuvertinti Laisv?s gyn?j? nuopeln?. Tiek jauni, ateit? kuriantys mon?s, tiek garbaus amiaus ar ? dausas jau ikeliav? Laisv?s kovotojai, be jokios abejon?s, verti pagarbos. Ta?iau daugeliui raseiniki? Kovo 11-oji taip ir lieka tik dar viena nedarbo diena, kai galima isikuopti savo b?st? ir ramiai pamaigyti televizoriaus pultel?.

Ar ne laikas pavelgti ? valstybines ventes kitaip, laisviau, pamirti atgyvenus? scenarij?, prisodrint? skambiais ?kiais, didingomis kalbomis, ir atverti lang? tikrai laisvei, k?rybai, saviraikai, novatorikoms id?joms, paprastam nuoirdumui.

Raseini? rajono savivaldyb?s mero potvarkiu Nr. (2.6) M-36 Kovo 11-osios ikilmingame Raseini? rajono savivaldyb?s pos?dyje mero pad?kos ratais apdovanoti Raseini? rajono savivaldyb?s mokiniai. Asmen?, sakan?i? ties?, tesin?i? duot? od?, besivadovaujan?i? graaus elgesio taisykl?mis, s?iningai atliekan?i? jiems pavestas pareigas, kurian?i? bei tausojan?i? g?r? ir gro?, gerbian?i? Lietuvos valstyb?, jos Konstitucij?, ?statymus, valstybines ventes, atmintinas dienas, papro?ius, puosel?jan?i? pareigingum?, s?iningum? ir dorovingum?, vardinis s?raas K?no kult?ros ir sporto centras

1. Karolis Eimutaitis

2. Titas Griius

3. Laimonas Mockus

4. Dovydas Orekauskas

5. Domantas Pauliu?enko

6. Jogail? Petrokait?

7. Justina Ramanauskait?

8. Rokas Ramanauskas

Raseini? meno mokykla

9. Greta ?epait?

10. Julija Galubauskait?

11. Just? Girni?t?

12. Ieva Goleckyt?

13. Deimant? Kalinauskyt?

14. Justina Kliknait?

15. Greta Sopranait?

Prezidento Jono emai?io gimnazija

16. Auks? Barakauskait?

17. Gabija Bernotait?

18. Valmantas Jankauskas

19. Mindaugas Jocius

20. Beata Ka?iuyt?

21. Karolina Marija Liatukait?

22. Greta Liaudenskait?

23. Ingrida Liutkut?

24. Tautvydas Mieinis

25. Neringa Milkintait?

26. Vaiva Okockyt?

27. Indr? Parnarauskait?

28. Sandra Petkut?

29. Edvinas Pocius

30. Gytis Teierskas

31. Tadas Tikus

32. Indr? Urbonait?

33. K?stutis Voras

Raseini? Kalno vidurin? mokykla

34. Vaida Balsyt?

35. Simas Bernotas

36. Vilmantas Juras

37. Inga Navickait?

38. Aist? Pagir?nait?

39. Raimonda P?kyt?

40. Viktorija Rapolait?

41. Kornelija Rapolait?

42. Diana Ruktelyt?

43. Monika Uselyt?

44. R?ta Zentelyt?

Raseini? pagrindin? mokykla

45. Karina Cha?iatrian

46. Mantas Gustaitis

Ariogalos gimnazija

47. Arnas Jankauskas

48. Inga Klimait?

49. Laimonas Petraitis

50. Marijus Sili?nas

51. Egidija Valaityt?

52. Liucija Zaksait?

Betygalos Maironio vidurin? mokykla

53. Mantas Kasiulis

54. Modestas Musteikis

Nemak?i? Martyno Mavydo vidurin?

mokykla

55. Simas Bertaius

56. Valentas Bertaius

Vidukl?s Simono Stanevi?iaus

gimnazija

57. Boena Aleksiuk

58. Ignas Antanavi?ius

59. Deimant? Bagaslauskait?

60. Tautvydas Banys

61. Mindaugas Banys

62. Edgaras Baukys

63. Tomas Beiys

64. Andelika Demereckait?

65. Rokas Garbaliauskas

66. Tomas Jurevi?ius

67. Edgaras Kuzeris

68. Vaidas Linkevi?ius

69. Gravydas Norvilas

70. Vaida Poci?t?

aiginio Prancikaus ivickio

pagrindin? mokykla

71. Tomas Godvaia

72. Tadas Godvaia

Raseini? altinio vidurin? mokykla

73. Enrika Lauraityt?

74. Justina Naujokaityt?

75. Paulina Naujokaityt?

76. Laura Poci?t?

iluvos vidurin? mokykla

77. Andrius Musteika

Komentarų nėra