Neriamas apynasris smurtui eimoje

Versija spausdinimui

Seimas pagaliau pri?m? ?statym? d?l apsaugos nuo smurto eimoje. Policija gal?s smurtautoj? bausti netgi tokiu atveju, jei auka nerays pareikimo. Smurtautoj? bus galima laikinai izoliuoti, o jeigu situacija nesikeis ir visikai ikeldinti i nam?. ?statymas ypa? aktualus kaim? vietov?ms, kur mon?s i nedarbo ir kit? socialini? problem? vaduojasi alkoholiu bei pyk?io protr?kiais. Ta?iau ar naujai gim?s ?statymas tikrai gelb?s nuo t? blogybi??

Neabejoju, jog teis?s akt? grietinimas ir bandymas auk? atriboti nuo smurtautojo yra sveikintinas dalykas. Ta?iau kol kas policija iuo klausimu lieka ?sprausta ? Baudiamojo kodekso r?mus. Baudiamajame kodekse n?ra galimyb?s, kad policija savo iniciatyva prad?t? tokius veiksmus. Taigi, ?statymas kertasi su kodifikuota teise. O jei proced?ros b?na paeidiamos, tai patys inote, kuo visa tai baigiasi. iandien keliamas klausimas, o kur smurtautojas gyvens, jei jis bus iimtas i eimos? Noriu atkreipti d?mes?, kad toks pilietis jau bus paeid?s kit? teises, tod?l jis pats tur?t? spr?sti, kaip jam toliau gyventi, kaip tvarkytis. Juk ne jis auka. Neatmeskime tikimyb?s, kad kai kas i smurtautoj?, netur?dami kur d?tis, darys kitokius nusikaltimus, ta?iau tai nereikia, jog mes to vengdami tur?tume nieko nedaryti. Reikia pasakyti, kad ir iandien policija tuo klausimu daro daug. Apie du tre?daliai vis? praneim? b?na d?l smurto eimoje. Bet rezultatas b?na nulinis, nes auka su smurtautoju susitaiko. O paskui v?l Policij? kvie?ia. Ar uteks mums paj?g? to ?statymo ?gyvendinimui? Dirbsime tomis pa?iomis paj?gomis, bet jos eina ma?jan?ia kryptimi. Darbo kr?viai did?ja, paj?gos ma?ja.

?statym? sveikinu, bet jis pats vienas nieko dar nereikia. Labai svarbu, kokie bus po?statyminiai aktai, kaip jis bus realiai ?gyvendinamas. Mes jau labai seniai kalb?jome apie tai, kad ne vaikai ar j? motinos tur?t? b?gti i nam? nuo smurtaujan?io eimos vyro, o j? pat? reik?t? iimti i eimos. Ta?iau yra ir toki? eim?, kuriose smurtauja abu t?vai: geria, muasi, paskui skundiasi, o ken?ia vaikai. Manau, nebus taip paprasta nustatyti, kuris smurtautojas, o kuris auka. Bet kokiu atveju, policijos laukia papildomi ir labai dideli darbo kr?viai. Manau, ir byl? teismuose padaug?s, nes ikeldinamasis savo turt? gins visokiais b?dais. Apsaugos nuo smurto eimoje ?statymas tik viena i vaiko apsaugos priemoni?. Gerai, kad jis priimtas. Jei taip b?t? anks?iau, gal ir j?s? Alio, Raseiniuose aprayti ei vaikai i Rinkeli? b?t? gyven? eimoje. Tik?kime, kad ?statymas veiks taip, kad nuo eimos atskirtas smurtautojas netur?s progos keryti ar kaip nors kenkti pasiskundusiai aukai.

?statymas, be abejo, yra labai gerai, o ypa? kaimikose vietov?se,kur didiulis nedarbas ir dar didesnis nenoras dirbti. A t? kaip darbdavys itin pajutau pernai, kai prie mokyklos reik?jo darbinink?, bet i koki? 20-ties kalbint?j? neatsirado norin?i?j? dirbti. Jiems buvo priimtiniau gyventi i paalp?, bet laisvai. Deja, tokiose eimose gyvena didioji dalis m?s? moksleivi?, kurie ken?ia nuo ?vairi? tokias eimas kamuojan?i? b?d?, nuo smurto irgi. Bet nelabai dar ?sivaizduoju, kaip tas ?statymas funkcionuos. M?s? alyje, rodos, yra daug neblog? ?statym?, ta?iau jie d?l vienoki? ar kitoki? prieas?i? neveikia. O kaip bus su ituo ?statymu, tai dar sunku pasakyti, bet neabejoju, jog su nesklandumais bus susidurta: kur tuos triukmadarius apgyvendinti? Kaip nuo j? apsaugoti eimas v?liau? Ar uteks policijai j?g? ir noro su tokiais t?sytis? Bet jei ?statymas normaliai ?sivaiuos, bus tikrai gerai.

Gerai, kad priimtas apsaugos nuo smurto eimoje ?statymas, nes smurt? eimose matantys vaikai v?liau patys smurtaus. Smurtas kaip ir alkoholizmas ar kitoks blogis dauginasi. Juk kiek daug pavyzdi?, kai socialin?s rizikos eimoms priklauso itisos kartos: mo?iut?, dukra, dukros vaikai… Kad ir kaip beatrodyt? skaudu, vis daugiau moni? smurto eimoje nebelaiko blogybe. Ar daug inote pavyzdi?, kur moteris, o ypa? kaimiet?, vaiuot? pas teismo ekspertus. Net aplinkini? raginamos tai daryti, jos sako, kad nebus i to naudos, nes su smurtautoju ir toliau teks gyventi po vienu stogu ir net miegoti vienoje lovoje, nes kitos lovos neb?t? kur pastatyti. Skurdas ir materialiniai nepritekliai yra smurto palydovai, o kai silpnesnis mogus u to usikabina, taip ir rieda emyn.

Mano akimis, ?statymas buvo labai reikalingas ir gerai, kad jis toks jau yra. Bet labai didelio jo veiksmingumo nesitikiu, nes kain ar visos tarnybos yra tinkamai tam pasiruousios. Negaliu kalb?ti u policininkus, bet kain ar ie tur?s kur paimtus smurtautojus pad?ti. Kita vertus, vien ?statymo buvimas, vien informacijos apie j? pasklidimas jau yra drausminanti priemon?. Bent jau pag?sdinti bus kuo. Moterys gal taps dr?sesn?s, maiau toleruos smurt?, o vyrai taps atsargesni, bus priversti galvoti apie pasekmes. Kita vertus, ?l?sti ? eimos vid? yra labai sud?tinga, gan danai kakiek abi pus?s b?na kaltos d?l konflikto, tad kaip svetimam i alies nuspr?sti, kuris yra kaltesnis? Mes vien alkoholiu piktnaudiaujan?i? eim?, kurios ?raytos ? socialin?s rizikos eim? s?ra?, turime 24, o ten problem? itin daug. Manau, geriausi? atsakym? apie ? ?statym? duos laikas, po koki? met? pamatysime efekt?.

Ned?kite ? kien? ir moteriki?. Jos irgi ne maiau u vyrus geria, o kai pasigeria, tai tampa dar agresyvesn?s nei vyrai. Tik jos maiau fizin?s j?gos turi ir u tai daniau gauna gr?os. Be to, kiek j?s sutiksite vyr?, kurie idr?st? prisipainti buv? prilupti moters? Turiu vien? pa?stam?, kuriam mano akivaizdoje mona karta keptuve ieb? ? galv?, apipyl? kartais riebalais, o po kurio laiko tas vyras net man sak?, jog veid? apsidegin?s svilindamas kiaul?. Matyt, mogus buvo suman?s visiems vienodai meluoti, bet umiro, kad a t? svilinim? ma?iau. A dar ne?sivaizduoju ir kito dalyko: o kur tuos vyrus, imestus i eimos, d?s? Gird?jau sakant, kad jie i pradi? gal?s gyventi nakvyn?s namuose. Bet, leiskite paklausti, o kur jie tokie yra Raseiniuose? Imes stiprius vyrus ? gatv?, o kas toliau? Juk jie tur?s kakur gyventi, kak? valgyti. Ar neprasid?s nauj? nusikaltim? banga? Naivu tik?tis, kad tokie mon?s geb?s susirasti darbo, nes ir su diplomais jo neranda, ? usien? neivaiuos, nes pinig? netur?s. Negird?jau, kad tokiems ir rezervatas b?t? steigiamas.

Per v?lai tuo klausimu susizgribta. Tokio ?statymo reik?jo kur kas anks?iau, kol dar nebuvo tiek daug paalpomis sugadint? eim?. Juk danoje kaimo troboje yra geriama, o kai pagirios pradeda garuoti, tuomet silpnesnis turi sprukti. Nepasaky?iau, kad policija ir be to ?statymo nieko nesprend?. Ir atvaiuodavo, ir kok? smarkuol? isivedavo. Bet kas i to, jei pati moterik? plazda i paskos ir prao vyrel? paleisti. Ir m?lynes ji pati sakosi nusipaiiusi, ir net nos? susilauiusi. O kad policijai pareikim? rayt?, tai ivis retas atvejis. K? gelb?s ?statymai, jei moteris nenori nei pati sau, nei vaikams pad?ti. Ar maai spaudoje skaitome istorij?, kai moterys teismuose stoja savo vaik? prievartautoj?, agintoj? pus?n, o ne savo vaikus gina. Mano nuomone, moterys yra muamos tol, kol jos to pa?ios nori. Juk ir dabar yra daug galimybi? itr?kti nuo smurtautoj?, bet jos kakod?l laikosi j? ?sikibusios. Tuomet belieka galvoti, kad joms tai patinka. ?igonai sako: jei mua, tai, vadinasi, myli.

Mano t?vai danai barasi ir danai muasi. Jei bandome gelb?ti mam?, kli?va ir mums. Dabar, kai lauke ilta, mes nelaukiame, kol namuose prasid?s barniai, su broliu ieiname miegoti ant tvarto. Bet sesuo su mumis neina. Kai t?vai pradeda mutis, ji pasislepia u kubilo, kuris stovi kambario kampe. Ji yra maa ir jos nematyti i u to kubilo. Bet mes vis tiek nenor?tume, kad t?t? ivet? kur nors kitur. Mama pati kartais prasideda, o jis tik ginasi. M?s? vieno klas?s draugo t?vas irgi mudavosi, bet vien? syk? klas?s draugo brolis, kuris yra vyresnis, t?v? prik?l? ir pasak?, kad taip bus visuomet, jei jis kels triukm?. Dabar ten yra ramu. Taip ir mes darysime, kai paaugsime, nebedaug beliko laukti.

Kalbino ir fotografavo Ugn? Timonyt?

1 Komentaras

  1. joly

    2014-07-22 19:53

    Velokai priimtas istatymas ..Kaip sakoma:geriau veliau negu niekada.Tik labai abejoju :ar bus saziningai dirbama pagal istatyma,ar bus istirti tikri faktai ,ar kaip visada liks darbas popieriuje ir bus daromos isvados neisigilinus i pacia esme ?Abejoju :ar svogeriu kraste dar yra tokie dalykai – kaip sazine ,zmogiskumas,pagarba ir savigarba?