NIJOL? RIMKIEN?

Versija spausdinimui

Viktoras Vitkus

1992 metais Nijol? Rimkien? tapo Lietuvos tautodailinink? s?jungos nare. Nuo 1995-?j? met? vasaros kursuose Kelmeje moko karpini? meno. 1997m. II-ojo respublikinio konkurso, skirto Maironio 135-osioms gimimo metin?ms pamin?ti, laureat?. 2001m. respublikiniame konkurse Ekslibrisas. Raseini? vieajai bibliotekai 80 pripainta antroji vieta (dalyvavo 60 autori?).Autoriniai darbai spausdinti urnaluose Rankdarbiai, knygose Pasaulio popieriaus karpiniai 94, Lietuva karpiniuose. Iliustruota Lietuvos kratotyros draugijos Kelm?s skyriaus ileista knyga Kelm?s krato dainos. Surengtos parodos Kelm?je, Kaune, Vilniuje, K?dainiuose, Jurbarke, Klaip?doje, Estijoje, vedijoje.

Viktoras Vitkus (toliau V.V.) kalbina Nijol? Rimkien? (toliau N.R.)

V.V. Praome prisiminti J?s? k?rybos pradi?.

N.R. Mano k?rybos pradia tai vieno atviruko istorija. 1984 ?j? met? vasar? Viniaus dail?s parduotuv?je pama?iau karpymo technika atliktus atvirukus (v?liau suinuojau, kad jie buvo Julijos Daniliauskien?s). Nor?jau nusipirkti, bet man pasirod?, kad labai brangu, o pai?r?jus supratau, kad reikia ikirpti ir suklijuoti… Gr?usi taip ir padariau, o v?liau jau negal?jau be to, nes labai patiko visas procesas: ir pieimas, ir karpymas, ir
klijavimas. Greitai teko nuvaiuoti ? Klaip?d?, ? vienos dienos karpymo kursus, kuriuos ved? ymi karpytoja Nijol? Jur?nien?, bet… supratau tiek, kad visko turiu imokti pati ir atrasti tai, kas ?domu. Nuo tada labai susidom?jau karpiniais. Labai patin-ka kurti gamtos tema.

V.V. Nuo pat tautodailinink? bendrijos Sodius ?k?rimo esate jos pirminink?. Kaip
Jums i k?d??

N.R. Niekada nenor?jau ir netur?jau poreikio vadovauti, o 2001m., man i?jus i darbo muziejuje, tautodailininkai pasiliko lyg vieni, kas sau. Labai nor?jome ir toliau b?ti kartu, tai ir nutar?me ?kurti bendrij?. Nors mane ir vadina jos ?k?r?ja ir pirmininke, bet a danai visiems primenu, kad mes ?ia esame visi k?r?jai ir visi vienodai reikiame mintis,
pasi?lymus, gal tod?l jau?iam?s vienodai atsakingi u kiekvien? bendrijos rengin? ar ivyk?.

V.V. Vis populiaresni tampa bendri k?rybos projektai. Ar Raseini? tautodalinink? bendrijos Sodius planuose bus toki? rengini??

N.R. Stengiam?s dalyvauti respublikiniuose renginiuose ir parodose, kur bendrijos tauto-
dailininkai jau gerai pa?stami. Dalyvavome kasmetin?se tradicin?se vent?se: Liaudies meno vent?je Kelm?je, Amat? dienoje Kretingoje, K?daini?, Panev?io, iauli? miesto vent?se, respublikin?se karpini? parodose Vilniuje, Klaip?doje, Lidijos Mekaityt?s (Jurbarkas) premijai laim?ti respublikin?je tapybos darb? parodoje. Medio dro?j?
darb? respublikin?je parodoje Rokikyje Lionginui epkai atminti ir kt.

V.V. Su kuo bendradarbiaujate ir turite k?rybini? kontakt??

N.R. Kiekvienais metais, nuo bendrijos ?sik?rimo (2001m.), Kelm?je Liaudies meno vent?s metu bendrijos nariai eksponuoja naujai sukurtus darbus parodose. Ten esame visada laukiami ir gerbiami, mus gerai pa?sta ir kvie?ia rengti personalines parodas. 2008m. surengtos dvi parodos: Kazimieros Smilgevi?ien?s (1937-2008) tapybos darb? paroda lapkri?io gruodio m?n. ir Nijol?s Rimkien?s karpini? paroda gruodio
sausio m?n. 2008m. dalyvavome ilal?s miesto vent?je. I to krato kilusi tautodailinik?, meno k?r?ja Gendr?ta Kauneckien?. 2008m. ruden?, dalyvaujant apskrities dienoje Birtone, vyko zonin? tautodail?s paroda Aukso vainikas 2008. Antroji
vieta pripainta bendrijos narei Grainai Butvinskienei (margu?iai). Norime atnaujinti k?rybin? draugyst? su Jurbarko krato tautodailininkais.

V.V. J?s? gretose matome naujus menininkus. Kaip jie ?siliejo ? senbuvi? gretas?
N.R. Kiekvienas kuriantis mogus gali dalyvauti bendrijos veikloje. Vienintel? s?lyga jis turi ?stoti ? LTS. Daugiausia patysmon?s mus susiranda. Padedame suruoti dokumentus. A pati palydiu ? meno taryb? Kaune.

V.V. Kokie artimiausieji So-diaus planai?

N.R. 2009m. surengsime 4 autorines parodas, dalyvausime tradicin?se vent?se, respublikin?se parodose, dalyvausime atrankoje respublikinei parodai Dain? vent?s metu Vilniuje. Surengsime Velykin? ir Kal?d? muges, dalyvausime Kauno apskrities dienoje. iais metais, Lietuvos t?kstantme?io proga, bus ileistas leidinys Lietuva karpiniuose. Tikim?s, kad ir m?s? karpytoj? – Nijol?s Rimkien?s, Redos Ra?ien?s, Vilmos Januauskait?s k?ryba bus eksponuojama.

V.V. Tik vienas J?s? bendrijos narys dalyvavo 5-oje Pasaulio emai?i? dail?s parodoje. Kod?l nedalyvavo kiti sodie?iai?
N.R. 5 osios Pasaulio emai?i? dail?s parodos nesureikminome. Nutar?me dalyvauti kiekvienas asmenikai. Pasirodo, tik viena Gendr?ta Kauneckien? nuve? ten darbus.

Komentarų nėra