Nugal?tojai jau inomi

Versija spausdinimui

anas VITKUS

Spalio 23-24 dienomis vyko lemiamos kovos vyr? krepinio turnyro Savivaldyb?s taurei laim?ti (primenu liko tik keturios komandos). Pirmieji susikov? ,,Danspin – 1 ir ,,Kario ekipos. Pradia labai greita. 5:0 karikiai vejasi, ta?iau tai tik pradia… Ir ?pus?jus pirmajam ketvir?iui, jie jau priekyje (9:7). ?domus pasteb?jimas kai tik bet kurios komandos ?aid?jas pasako ,,darom ragus, ragai ir ieina (50/50 procent?).
Tai niekis smagu i?r?ti, kai aidimas greitas. Gal daugoka neparuot? metim?… Noras laim?ti yra viskas (a-a ir trokulys…). Prie antr?j? k?linuk? 20:17. Bet viskas dar prie akis. Kita rungtyni? atkarpa prasideda uraganiku grei?iu. Daniausiai tai atsiliepia taiklumui tu arba pataikai, arba ne. ?kart tak? nedaug, klaid? utenka, ta?iau vis vien i?r?ti smagu. Kai kurie teis?j? sprendimai kelia urmul? trib?nose (i?rov? nedaug, bet jie teisesni (jie taip mano)). Dvigubi, dvigubos, dvigubai… Oi… Skaitydamas to nepajusi (trumpam reikia tuo (?) pab?ti). Jeigu k?, ,,Danspin-1 priekyje 33:29. Pertrauk? ,,Karys band? inaudoti racionaliau maomis grupel?mis ne tik lavino rank?, bet ir (minktai tariant) pasitarin?jo. Antroji rungtyni? dalis v?lgi prasid?jo labai greitai (alia s?d?jusios merginos komentavo: ,,Greiti, kaip zuiku?iai…). Netrukus vieslent?je ?siieb? gra?s skai?iai 43:34 (liko 6:17). Prad?jo strigti ,,Kario puolimas. Atstum? vis dar ilaiko, bet po tre?io ketvir?io 56:46. Ger? ini? ne marios. Karikiams v?l fatalikai nekrenta. Kuo tolyn, tuo… mike daugiau medi?… Didi?j? rungtyni? dal? taip puikiai suaidus, ?mesti tik 9 tk. per tre?i? k?lin? ne ta diena. 75:55 ,,Danspin-1 nugal?jo.
Kita pora ,,Darbo partija Autolera. Pradioje nieko naujo trokimas kraujo greitis ir pergal?. Pradia tikrai aibika (1:9). Daug?ja klaid?, ir 10:9 priekyje darbie?iai. Taip smarkiai truktelti priekin buvo klaida. U klaidas reikia mok?ti. Tai, kad ,,Autolera supyko, ?rod? V.Savostjanovas puikaus groio d?jimu i viraus. Po pirmojo k?linuko 13:25 (priekyje ,,Autolera). Neb?tina b?ti didiu ekspertu, kad suprastum, jog b?ti naudingu tai nereikia ?mesti daugiausiai tak?. Ta?iau prasitarsiu Valdemaras ir Valentas truput? paidykavo, ir skirtumas kiek padid?jo 50:32. Atrodo, darosi kiek saugiau. Deja, deja… iame varyb? etape reikia ilaikyti supratim?: kur pergal?, o kur tik emocijos. ,,Darbo partija suprato, kad gali ir jie paidykauti ir, suaidus kiek daugiau nei 6 min., girkalnikiai priekyje jau tik 10 tk. 59:49. Neinaudotos progos neleido ilgai diaugtis trumpam perimta iniciatyva. ?ia v?l prabilo (juos jau vadina mukietininkais) V.Baua, V.Savostjanovas, N.Karlikanovas. Skirtumas n?ra per daug solidus, bet gan?tinai saugus 75:56. Kai lieka tik 10 min. ir tvyro toks skirtumas, prasideda krepinio ypatumai teis?jas, prie tai buv?s teisus, tapo: ,,D…, vaiuok namo. Tritaki? metimo varybose ,,Darbo partija ?met? i eil?s 2, o Autolera 5 (paskutiniame ketvirtyje 8, o i viso net 16…). Turb?t n?ra tikslo aikinti, kad komanda, per ketvirt? ?metusi 8 trk.,privalo laim?ti. Ji ir laim?jo, solidiai – 111:75. Kaip ir ?prasta nugal?tojams daugiausiai tak? peln?: V.Savostjanovas (31), N.Karlikanovas (18), V.Baua (12), prie ios kapelos tvarkingai prisid?jo ir M.Bruas (13). ,,Darbo partijai li?to dal? tak? ?sp?dingai aid?s peln? G.yvatkauskas 28. Neprastai jam talkino kiti komandos draugai, bet…
Kit?, lemiam? dien?, vyko svarbios varybos, ta?iau dauguma sirgali?, kaip v?liau paaik?jo, atsp?jo kas laim?s, o kas … Girkalnio Autolera ,,Karys. aidimas, kaip visada pradioje, greitas, su klaidel?mis, bet ir su vaizdeliais tik pyst, tik ast… na ir … matom, k? turim (24:15). Antrasis k?linukas kiek apsilygino, ta?iau nesmarkiai (kaip visada niekam ne?tinka teis?jai). Skirtumas po truputuk? auga 51:38. Suaidus po didiosios pertraukos 2:34 min. cha… atsiranda (v?l) intriga 53:44. Na, k?? Gera gynyba v?l solidus Autoleros pranaumas – 61:49 (likus aisti 5:49). Per daug arti kariki? prisileisti ,,nevalna. Yra ir jaunasis tandemas A .Petrokas ir J.Petkevi?ius. Jie neleido labiau patyrusiems varovams dainuoti: ,,Kregdut?s, kregdut?s… ir juos pristabd?. …Deja,tik laikinai 77:61. Paskutin?j? ketvirt? i?rovai per daug jau ir nebesijaudino ,,Karys nuleido rankas (tenesupyksta jie, bet tai jaut?si). Skirtumas nema?jo laik?si stabilus. Varyb? pabaigoje labai efektingai pasirod? Justas Petkevi?ius graiu ir subtiliu d?jimu i viraus. Tai suteik? groio varyboms, bet ne j? lem?iai 97:82 laim?jo Autolera. J? gretose (net ir man atsibodo apie tai) N.Karlikanovas 27tk., V.Baua 26 tk., V.Savostjanovas 24 tk. Nu, duod a ne?..
O karingiausias i Kari? jau min?tasis J.Petkevi?ius – savo komandai peln? net 42 takus. Tai buvo tikrai labai ?sp?dinga ir neliko nepasteb?ta.
,,Danspinas-1 ,,Darbo partija paskutiniai prieininkai iame maratone. Tai, kad kova bus apylyg?, neabejojo tikrai niekas. Kakod?l (?) v?l viskas greitai, v?l su klaidel?mis suaidus 6:32min., vos 5-13. Noras laim?ti didelis (abipusis). Po pirmojo ketvir?io 10:15. Kol kas nieko ?sp?dingo. Antroji varyb? atkarpa prasid?jo ?nirtingiau vyrai j?g? negail?jo. U-uch takas ? tak? (20:20 likus 6:03 min.). B?gam metam (daniausiai nekrenta). Individuali? pastang? d?ka ,,Danspin-1 prie didi?j? pertrauk? priekyje 35:29. ?ia auniai pasirod? ok?jos (per RKL, sak?, bus kur kas kie?iau). Smagu pasiklausyti, kaip tariasi aid?jai: ,,Da paol ty…. Taktika yra taktika. 44:44 (5:18) aidimas greitas, bet ne efektyvus. 57:53 (1:27 min. liko ,,Danspin1 nesnaudia). Paskutiniame k?linuke suaidus nepilnas por? minu?i? 57:58. Na, kaip ir ?domu. aidimas tempo nepraranda virdul? turim, bet jis neverda. Kaip visada kalti teis?jai (tipo tinkas byra). Rezultatui tapus 71:75 (likus 1:31min.), aid?jai nepatenkinti skiriamomis praangomis. ?ia v?l labai suatr?ja gynyba. iek tiek padaug?ja ir keiksmaodi?. Prasid?jo ir technin? kova tarp aid?j? kaip itraukti varybas?
Laim?jo ,,Darbo partija (80:77). ? kart? itverm?s jie tur?jo daugiau. J? gretose G.yvatkauskas peln? 27 tk., pralaim?jusiems net 35 tk. peln? A.ebelskis. Rungtyni? baigtis paaik?jo paskutiniame ketvirtyje jame G.yvatkauskas ?met? net 17 tk. Laiku prabilo, ar ne?
Nereikia b?ti didiu matematiku, kad suskai?iuotum, kas gi laim?jo Savivaldyb?s taur? tai Autolera i Girkalnio. Naudingiausias ios komandos aid?jas Valentas Baua. Puikiai pasirod? ,,Danspin-1 ir Andrius ebelskis, i?rovus diugino ,,Karys bei Justinas Petkevi?ius. ,,Darbo partijos ekipoje geriausiu buvo pripaintas A.Kvietkus. Rajono komand? vadovai kvie?iame dalyvauti pasitarime spalio 29 d. RKKS centre 17.00 val. d?l b?simo sezono tvarkara?io ir galim? niuans? suderinimo.

KADA GI PAS MUS?

Prasid?s ir RKL sezonas. Pirm?sias varybas Raseini? ,,Ras? komanda ais ivykoje su iauli? ,,Saul?s – Auktabalio komanda (X. 29 d. 19.00 val.). Kit? dien? (X. 30 d. 14.00 val.) jau namuose, RKKSC sal?je, priimsime Kelm?s ,,Grankur?. J?s? palaikymas b?tinas.

Komentarų nėra