Nuo liepos 1 d. kei?iasi motinyst?s (t?vyst?s) paalp? mok?jimas

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?
Raseini? Sodros skyriaus duomenimis, motinyst?s (t?vyst?s) paalpas vidutinikai per m?nes? gauna 300 rajono gyventoj?, esan?i? vaiko priei?ros atostogose. Apie tai, kokia iki iol buvo motinyst?s (t?vyst?s) paalp? skyrimo tvarka asmenims, kuriems suteiktos atostogos vaiko auginimui ir kokie esminiai pasikeitimai ?sigalios nuo . m. liepos 1 d., kalbam?s su Raseini? Sodros skyriaus direktor?s pavaduotoju Vytautu Nal?nu.
- K? i esm?s pakeis naujoji motinyst?s (t?vyst?s) paalp? skyrimo tvarka?
- Iki iol vaiko priei?ros atostog? i?jusiam vienam i t?v? pirmaisiais metais mokama 90 proc. kompensuojam?j? pajam?, antraisiais 75 proc. Pagal nuo 2011 liepos 1 d. galiosian?ius Ligos ir motinyst?s socialinio draudimo ?statymo pakeitimus asmenys, kurie teis? ? motinyst?s (t?vyst?s) paalp? ?gis nuo ios datos ir v?liau, i paalpa bus mokama asmens pasirinkimu iki vaikui sueis vieneri arba dveji metai. Motinyst?s (t?vyst?s) paalpos dydis nuo n?tumo ir gimdymo atostog? pabaigos, kol vaikui sueis vieneri metai, bus 100 proc. paalpos gav?jo kompensuojamojo udarbio dydio, jeigu asmuo pasirenka i? paalp? gauti kol vaikui sueis vieneri metai. Jeigu mama ar t?vas pasirenka gauti motinyst?s (t?vyst?s) paalp?, kol vaikui sueis dveji metai, ios paalpos dydis kol vaikui sueis vieneri metai, bus 70 proc., o kol vaikui sueis dveji metai, – 40 proc. paalpos gav?jo kompensuojamojo udarbio dydio.
- I kurio laikotarpio udarbio skai?iuojama motinyst?s (t?vyst?s) paalpa?
- Paalpos dydis apskai?iuojamas pagal draudiam?sias pajamas (udarb?), tur?tas per paeiliui einan?ius 12 kalendorini? m?nesi?, buvusi? iki praeito kalendorinio m?nesio prie vaiko priei?ros atostog? pradios m?nes?. Pavyzdiui, asmeniui ?gijus teis? ? paalp? 2011 m. liepos m?nes?, kompensuojamasis udarbis apskai?iuojamas i laikotarpiu nuo 2010-06-01 iki 2011-05-31 gaut? draudiam?j? pajam?.
- Jeigu mamos alga buvo minimali, koks paalpos dydis pirmaisias, antraisiais metais?
- Jei mamos udarbis per paskutinius 12 m?nesi? buvo minimalus ir ji pasirinks vaiko priei?ros atostogas iki kol vaikui sueis vieneri metai, tai paskai?iuotas paalpos dydis b?t? 100 proc. minimalios algos. Jei mama pasirinkt? vaik? auginti iki dvej? met?, tai jai paskai?iuota paalpa pirmaisiais metais siekt? 70 proc. minimalios algos, antraisiais vaiko auginimo metais jai tur?t? b?ti skai?iuojama 40 proc. nuo buvusi? pajam? (apie 320 Lt), ta?iau pagal Ligos ir motinyst?s socialinio
draudimo ?statymo nuostatas, motinyst?s (t?vyst?s) paalpa per m?nes? negali b?ti maesn? kaip tre?dalis einam?j? met? draudiam?j? pajam?, galiojan?i? vaiko priei?ros atostog? pradios m?nes?. iuo metu draudiamosios pajamos yra 1170 Lt, tad paalpos dydis (1170:3) b?t? 390 Lt.
- Kaip paalpa bus skai?iuojama gimus dvynukams, trynukams?
- Jei gims du ir daugiau vaik? ir asmuo bus vis? i? vaik? priei?ros atostogose, motinyst?s (t?vyst?s) paalpa didinama atsivelgiant ? vienu metu gimusi? vaik? skai?i? (gimus dvynukams 2 kartus, trynukams 3 kartus), ta?iau mokama bendra paalp? suma negal?s b?ti didesn? kaip 100 proc. paalpos gav?jo kompensuojamojo udarbio dydio. Ta?iau, jeigu dviej? vaik? priei?rai vaiko priei?ros atostogos suteikiamos abiem t?vams atskiriems vaikams prii?r?ti, motinyst?s (t?vyst?s) paalpa mokama kiekvienam i t?v? bendra tvarka.
- Kaip b?t? skai?iuojama paalpa, jeigu nepasibaigus motinyst?s (t?vyst?s) atostogoms moteris v?l prad?t? lauktis kito vaiko?
- Jeigu mama, gaunanti motinyst?s (t?vyst?s) paalp?, ?gyja teis? gauti motinyst?s arba motinyst?s (t?vyst?s) paalp? d?l kito vaiko gimimo, jai bus mokamos abi ios paalpos, ta?iau bendra paalp? suma negal?s b?ti didesn? kaip 100 proc. paalpos gav?jo kompensuojamojo udarbio.
- Kaip keist?si motinyst?s (t?vyst?s) paalpos dydis, jeigu asmuo, ileistas vaiko priei?ros atostog?, prad?t? dirbti?
- Jeigu asmuo, kuris yra ileistas vaiko priei?ros atostog?, kol vaikui sueis vieneri metai, turi drauiam?j? pajam?, kuri? dydis maesnis u motinyst?s (t?vyst?s) paalp?, jam bus mokamas ios paalpos ir jo atitinkam? m?nes? tur?t? draudiam?j? pajam? skirtumas. Laikotarpiu nuo vaiko vieneri? iki dvej? met? motinyst?s (t?vyst?s) paalpa mokama neatsivelgiant ? draudiam?sias pajamas, t. y. paalpos dydis nepriklausys nuo gaunam? pajam? dydio. Tai reikia, kad antrais vaiko auginimo metais bus mokama ir priklausanti paalpa, ir darbo umokestis.
- Kada vaik? auginantys t?vai tur?s nuspr?sti, kokios trukm?s vaiko priei?ros atostogas jiems pasirinkti?
- Kaip min?jau, motinyst?s (t?vyst?s) paalpa bus mokama asmens pasirinkimu iki vaikui sueis vieneri arba dveji metai. ? savo pasirinkim? reik?s nurodyti pildant praym? d?l motinyst?s (t?vyst?s) paalpos skyrimo. Asmens apsisprendimas gauti paalp?, iki vaikui sueis vieneri ar sueis dveji metai, v?liau negal?s b?ti kei?iamas.
- Ar pagal nauj? tvark? bus perskai?iuojamos paalpos, paskirtos iki 2011 liepos 1 d.?
- Paalpos, paskirtos iki i? pakeitim?, nebus perskai?iuojamos.
- A?i? u pokalb?.

Komentarų nėra