Nuo meno teorijos iki kunigyst?s. iluvos vikaro istorija

Versija spausdinimui

Maame iluvos miestelyje telpa daugyb? paradoks? tai viena seniausi? v?. Mergel?s Marijos apsireikimo viet? Europoje, lietuvikosios rezistencijos, progreso ir tradicijos derm? savyje talpinan?i? ventovi?. Tod?l nenuostabu, kad b?tent iluvoje sutinkame kunig?, kurio kelion? prasid?jo nuo menotyros studij?, gilaus dom?jimosi istorija ir kult?ros kelio, vedan?io link kunigikos tarnyst?s. Apie tai ir apie neseniai drauge su kurso draugu kun. Nerijumi Pipiru ileist? poezijos ir meditacij? knyg? kalbasi iluvos piligrim? centro atstov? Ona Eigirdait? ir iluvos vikaras kunigas Robertas Urbonavi?ius.
Teko gird?ti, kad esate i an?i?, tad kaip jaunuolis i an?i? tapo kunigu?
Ities b?t? smagu, jei b??iau i an?i? keleto vyskup? gimtojo rajono, deja, nesu kilme an?ikis, nors an?i? parapijoje atlikau diakono tarnyst? ir apie m?nes? kunigavau, kol persik?liau ? savo pirm?j? parapij? Ukmerg?. Tad su an?iais sieja kuo geriausi prisiminimai, kaip vietiniai juokauja: an?iai meil?s pan?iai.
Augau Kauno Eiguli? mikrorajone, tolokai nuo an?i?. Jaunuolis i Kauno tapo kunigu, nes pajuto Dievo kvietim? toks turb?t b?t? banalus atsakymas. Kaip ventoji Kryiaus Teres? (Edita tein) yra sakiusi: Ko nebuvo mano planuose, tas buvo Dievo planuose.
iuo metu tarnaujate iluvoje. Kaip nutiko, kad i Kauno kil?s kunigas dabar tarnauja maame miestelyje?
Tokie dalykai kaip tarnyst?s vietos kunig? gyvenime daniausiai nutinka vyskupo ordinaro sprendimu. Nors tiesa, kad kaunietis nuo gimimo, bet kunigyst?s tarnyst?s vietos buvo toli nuo Kauno: pirmiausia Ukmerg?, paskui Raseiniai, dabar iluva. Tikiu, kad taip Dievas moko neprisiriti prie vietos ir ?pro?i?.
Esate vikaras, kas yra toji vikaro tarnyst?, kuo ji skiriasi klebono?
Vikaras yra klebono pad?j?jas ir artimiausias bendradarbis. Panaiai kaip direktoriaus pavaduotojas. Klebonas yra parapijos administratorius, u j? atsakingas, o vikaras yra skiriamas pad?ti klebonui parapijos pastoracijoje. Dera pabr?ti, kad ir klebonas, ir vikaras kunigyst?s ventim? lygmenyje yra vienodai lyg?s, tik skiriasi atsakomyb?s laipsniai.
Esate baig?s menotyros studijas. Kas atsitiko, kad menotyrininkas tapo kunigu, o gal kunigas baig? menotyr?? Kod?l b?tent menotyra? Kas suav?jo joje labiausiai?
Menotyra vienas i keli?, kuriais Dievas mane atved? ? kunigyst?. Neplanavau stoti ? menotyr?, net neinojau, kas tai per daiktas. Nuo mokyklos laik? patinka istorija, tad ? ios krypties studijas ir planavau stoti. Deja, belaukiant eil?s, kad priimt? studijuoti, buvo upildytos valstyb?s finansuojamos vietos, o mokamos studijos man buvo ne?kandamos. Buvo lik? laisv? viet? ? menotyros studijas, tad pagalvojau, kad vis vien noriu studijuoti universitete, o v?liau gal pereisiu ? istorijos studijas, pasirinkau menotyr?. Niekada nesigail?jau, kad studijavau menotyr?, nes labai platus studijuojam? dalyk? spektras (dail?, teatras, architekt?ra, kinas, fotografija, urbanistika ir t. t.) pad?jo prapl?sti akirat? ir pagilino pasaul?vaizd?. Galiausiai studijuodamas gal?jau dom?tis ir istorija, ir teologija. Taip pat krik?ionikojo meno studijos atved? iki seminarijos. Tad tikrai galiu pritarti apatalui Pauliui: viskas ieina ? gera mylintiems Diev?.
Ar iandien ios studijos j?s? tarnyst?je praver?ia? Kaip?
Tiesiogiai, aiku, nepraver?ia, bet tai, k? jos suteik?, taip.
Art?ja vasario 13-oji. Marijos diena, po kurios seks v. Valentino diena, ?simyl?j?li? ir meil?s diena. Teko gird?ti, kad jums ypa? brangi yra Mergel? Marija, galb?t galima pasakyti, kad ji yra j?s? mylimiausia tarp vent?j? esanti moteris? Tad papasakokite apie j?. Kaip gim? meil? Mergelei Marijai. Taip pat teko gird?ti, kad turite daug jos ikon?, ne kart? keliavote ? Marijos apsireikim? vietas, o dabar gyvenate iluvoje, vienoje i svarbiausi? Marijos apsireikimo ventovi? Europoje.
inoma, kaip sak? ventasis Bernardas Klervietis, apie Marij? niekada nebus gana. Tad apie j? gal??iau kalb?ti ilgai. Pirmiausia nor??iau priminti, kad Marija n?ra viena i vent?j?, Ji iskirtin? i vis? vent?j?. Kaip sakydavo Bany?ios t?vai, n?ra nieko didingesnio u Marij?, vien Dievas. Tad b?ti kataliku ir nejausti meil?s Marijai, manau, yra negalimas dalykas. inoma, asmeninis pamaldumas yra atskira tema. Man patinka mintis, kad ventieji mus patys pasirenka ? draugus, juk kiekvienas i m?s? turime ventuosius, kurie mus kakod?l traukia. Tad esu tikras, kad Mergel? Marija mane pirma pakviet? ? artim? draugyst? su Ja. Kunigui ypa? svarbus ryys su Mergele Marija, nes Ji moko mus myl?ti nesisavinant, o dovanojant.
I ties?, m?gstu keliauti po Marijos ventoves, kurios visada yra gyvosios evangelizacijos idiniai. Marija pati s?kmingiausia evangelizuotoja, mokanti prakalbinti savo vaikus, prisitaikydama prie kiekvienos tautos tradicij? ir suvokimo t? ir liudija skirtingi Dievo Motinos atvaizdai.
Tikra laim? b?ti iluvoje dvasin?je Lietuvos irdyje. Beje, vyskupo ini?, kad nori su manimi pasikalb?ti, kaip v?liau paaik?jo d?l paskyrimo ? iluv?, gavau b?damas kitoje Marijos ventov?je Gvadelup?je, Meksikoje.
Kunigo kasdienin? duona yra homilija. Kaip jai ruoiat?s?
Ties? sakant, esu tinginys, tad specialiai nesiruoiu nesielgiu, kaip vienas d?stytojas sak?, kad sekmadienio homilijai reikia prad?ti ruotis pirmadien?. Daniausiai apgalvoju, kokius punktus nor??iau paliesti, o tada meldiuosi, kad Dievas ikelt? tai, k? reik?t? pasakyti. Visada stengiuosi sakyti homilij? taip ir apie tai, kad pirmiausia mane pat? sudomint? ir ukabint?, nes inau, kad tada palies ir kit?. Kai kunigas sako ar skaito homilij? pats nuobodiaudamas ir netik?damas tuo, k? sako, kaip jis udegs ir kit??
Koki? j?s? gyvenimo dal? uima literat?ra? K? m?gstate skaityti?
Stengiuosi kiekvien? dien? bent pusvaland? atrasti knygai, daniausiai skaitau kelias i karto. Deja, iais laikais tenka i ger? knyg? rinktis tik pa?ias geriausias, ir tai su siaubu matau, kaip piln?ja lentyna neperskaityt? knyg?, tad perku kuo maiau nauj? knyg?, nebent jos tikrai geros ir mane dominan?ios. Greta teologijos visada randu vietos J. R. R. Tolkieno ir jo pasek?j? k?rybai.
Vasario 13 dien? vyko j?s? ir kun. Nerijaus Pipiro knygos pristatymas. Kaip gim? i knyga?
Ji gim? kurso draugo kunigo Nerijaus uolumo ir vieno dosnaus asmens d?ka. Noras publikuoti savo k?ryb? knygos pavidalu, paskui j? visur pristatyti ir klausyti liaupsi?, kurios galb?t n?ra tikros ar svarbios, man ne prie irdies. Taip pat manau, kad kunigyst?je k?ryba yra kaip laisvalaikio usi?mimas, jis netur?t? tapti pagrindiniu darbu. Mano meditacijos bibline tematika (i sritis mane labai traukia) gim? kaip liturginio laiko tekstai Bernardinai.lt portalui. Jeigu jos kam pad?s melstis ar atlikti m?stym?, manau, savo tiksl? bus pasiekusios.
iluvos piligrim? centro informacija

Komentarų nėra