Nuostabi diena aplankant naujas vietas

Versija spausdinimui

iemet pagal priemon? ,,Stiprinti bendruomenin? veikl? savivaldyb?se Steponkaimio kaimo bendruomen? nusprend? aplankyti dar neb?tas vietas Taurag?, ilut?, Kintus ir Ming?. Keliavome ? vakarin? Lietuvos em?, Paj?rio emum?, Ma?j? Lietuv?, Pr?s? Lietuv?. Tai visai kitoks kratas nei visa Lietuva. Tai senoji balt? Pr?sija. Jis saugoja lietuvnink? paveld?, papro?ius, tradicijas. Mums talkino gid? Graina, kaip ir kasmet, pa?vairindama m?s? kelion? edukacijomis, aidimais, m?sl?mis.
Pirmas ilgesnis sustojimas ilut?je, kur st?kso ?sp?dingas
H. ojaus dvaras (1721 m.). Tai elegantikas v?lyvojo klasicizmo ir istorizmo architekt?ros k?rinys su jam b?dingu Pamario krato dekoru. Dvar? 55 metus vald? H. ojus. Dvaras restauruotas 1990 m. ?ia sukaupta daugyb? unikali? etnografini? bald?, drabui?, dokument?. iuo metu dvare veikia 37 istorini? asmenybi? Vakini? fig?r? paroda. Pasigro?jome Monos Lizos, ekspyro, Mikelandelo ir kt. nuostabiomis skulpt?romis. Dvaras apsuptas magiko groio, angliko stiliaus parku su ilikusiais (i 150) 40 r?i? medi? ir eldini?.
U 16 km ant Kuri? mari? pakrant?s ?sik?rusi Kint? gyvenviet?. ?ia mus pasitiko Kint? bendruomen?s pirminink? Sigita Kasparavi?ien?, seni?nas Antanas Klientis, kiti bendruomen?s nariai. Buvo puiku klausytis apie seni?nijos ir bendruomen?s sutarim?, daug grai? bendruomen?s nuveikt? darb?, atkovotas pozicijas, naujai ?rengt? tak?, ventes, darb? su jaunimu. Bendruomen?s nariai didiuojasi Kint? Vyd?no muziejumi, kur savarankik? gyvenimo keli? prad?jo Vyd?nas (Vilhelmas Storosta (18681953 m.), ymus Maosios Lietuvos kult?ros veik?jas. Jis mums paliko daug pamokym?, patarim?. Kintai k?r?si XVIII a. ?ia buvo pastatyta Evangelik? liuteron? bany?ia, ?steigta parapin? pradios mokykla, ?kurtas Maosios Lietuvos gelb?jimo komiteto skyrius. ?ia vyko didiuliai uv? ir gyvuli? turg?s. Grau, jauku ir dabar sutvarkytas miestelis, vyksta dailinink? plenerai, muzikos festivaliai. Ir tuo groisi ne tik Lietuvos turistai.
Ir pagaliau m?s? isvajota Lietuvos Venecija Ming?. Ilik? altiniai (Vent?s kapini? kryiuose uraai) patvirtina pirm?j? io kaimo pavadinim? Min?. is urbanistinis paminklas altiniuose minimas nuo 1540 m., nors d?l maro ir karo nuolat jis keit?si, ligi i? dien? iliko unikali vieta, kur skirting? krant? gyventojai susisiekia tik vandens transportu. Visi mediniai ir m?riniai pastatai fasadu atgr?ti ? up?s pus? ir prie kiekvieno namo ?rengtos prieplaukos valtims. ?ia mus pasitiko bendruomen?s Ming?s grois narys, seni?naitis Jurgis Ge?as. Buvome pakviesti ? laiv? Sielis ir daugiau kaip dvi valandas pramogavome: valg?me uvien?, gardiavom?s tik k? ir?kyta uvimi, ved?me edukacinius pieimo usi?mimus, bendravome, galiausiai net paokome. Vis? kelion? av?jom?s Kuri? mariomis, Vent?s Rago vyturiu, Atmata, Krok? lanka. Nuostabus oras, geras bendruomenie?i? b?rys, gera nuotaika lyd?jo kelion?je. Dar mus diugino ir pa?vairino m?s? kelion? linksmas pasakojimas, vandens lelijos ir ?vair?s pauk?iai.
Gr?dami ? namus, apsilank?me ?eslovo Ramokos ?kyje ir vynin?je. Ragavome namuose gamintus vynus ir parve?me j? lauktuvi? draugams.
Kelion? pagerino bendruomen?s nari?, senjor?, jaunimo tarpusavio santykius, ?kv?p? juos v?l su usidegimu pasinerti ? bendruomenin? veikl?.
Audron? Stankevi?ien?,
Steponkaimio kaim? bendruomen?s pirminink?

Komentarų nėra