Operos vent? Raseiniuose

Versija spausdinimui

Rugpj??io 13 d. Maironio parke Raseini? gyventoj? ir miesto sve?i? laukia tikrai neeilinis muzikinis ?vykis dviej? vienaveiksmi? oper? Giacomo Puccini Gianni Schicchi (Danis Skikis) ir Franzo Schrekerio Flammen (Liepsnos) premjeros.
Tai yra graaus Raseini? miesto ir V? Operos akseleratorius bendradarbiavimo t?sinys, jau kelet? met? dovanojantis i?rovams ?sp?dingus operos pastatymus. Reisier? Karina Novikova diaugiasi iuo usimezgusiu bendradarbiavimu, juk operos pastatymas yra ilgas, sud?tingas ir brangus procesas, tod?l sukuriamos palankios s?lygos tokiai k?rybinei veiklai m?s? rajone yra unikalios ir iskirtin?s. I kitos pus?s, Raseiniai taip pat gali didiuotis tikrai nedaugelyje region? centr? kiekvienais metais gimsta naujas operos pastatymas.
inoma, toks reikinys ne?manomas ir be r?m?j? pagalbos. Operos akseleratoriaus k?rybin? stovykla kasmet ?sikuria svetingoje Redos ir Rosvaldo Kunick? sodyboje, joje sukuriamos puikios s?lygos jaun? operos daininink? i ?vairi? pasaulio ali? k?rybai, tobul?jimui ir bendravimui ir tai yra labai svarbios s?lygos s?kmingam rezultatui pasiekti. Redos ir Rosvaldo sodyba tampa beveik regioniniu nacionaliniu operos centru su repeticij? sal?mis, k?rybin?mis dirbtuv?mis ir nuolat skamban?ia klasikine muzika. O i? met? operos repeticijos su scenografijos detal?mis vyko ?mon?s Danspin sand?lyje tarp didiuli? vilnos paket?. Tikrai ?sp?dingas vaizdas taip gal?t? atrodyti labai iuolaikikas iuolaikin?s operos pastatymas! Gaila, ? kart? tai tik repeticija, bet kas ino, kur ateityje nuves reisier?s K. Novikovos fantazija…
iam operos fenomenui, be abejo, neabejingi rajono Savivaldyb?s atstovai, kult?ros ?staigos. Meras Andrius Bautronis, kuriam muzika taip pat yra artima jo gyvenimo dalis, nelieka abejingas tokioms iniciatyvoms ir aktyviai jas palaiko. Prie operos pastatym? visada savo ?ranga ir darbuotojais prisideda ir rajono Kult?ros centras. iais metais Kult?ros centro specialistai pad?jo sukurti ?sp?dingo dydio dekoracijas, jos kartu su opera keliaus ? Vilni? ir ? Uutrakio dvar?.
Taigi rugpj??io 13 d. 18 val. visus nuoirdiai kvie?iame ? dviej? oper? premjeras Maironio parke, kur gal?sime g?r?tis tikrai didingu reginiu atuoniolika solist? ir visas (sunku net patik?ti!) valstybinis simfoninis orkestras (vadovas Gintaras Rinkevi?ius, dirigentas Martynas Stakionis). Liesis aistros, pakurstytos gobumo ir udraustos meil?s. Per vien? vakar? igyvensite komedij?, dram? ir tragedij?. J?s? d?mesiui G. Puccini Gianni Schicchi (Danis Skikis) ir premjera Lietuvoje F. Schrekerio Flammen (Liepsnos). Manome, abejing? neliks, kvie?iame ir tuos, kurie iki iol iek tiek skeptikai i?ri ? operos anr?. Pagaliau yra svarbus ir vietos patriotikumo aspektas juk tai opera made in Raseiniai. Turime kuo didiuotis!
Projekto finansavime dalyvauja Lietuvos kult?ros taryba. Projekto partneris Raseini? rajono kult?ros centras.
Raseini? rajono kult?ros
centro informacija

Komentarų nėra