Pa­pri­kos sė­ja­mos anks­čiau­siai

Siųsti Versija spausdinimui

Vis dau­giau mū­sų šilt­na­miuo­se iš­po­pu­lia­rė­ja sal­džio­ji pa­pri­ka. Tai vie­na ver­tin­giau­sių dar­žo­vių, jo­je daug vi­ta­mi­nų, mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų, or­ga­ni­nių rūgš­čių, ete­ri­nių alie­jų. Pa­si­žy­mi ir gy­do­mo­sio­mis sa­vy­bė­mis, li­te­ra­tū­ro­je tei­gia­ma, kad ska­ti­na virš­ki­ni­mą, ge­ri­na šir­dies dar­bą, di­di­na krau­ja­gys­lių elas­tin­gu­mą.

Pa­pri­ka – ši­lu­ma­mė­gė dar­žo­vė, au­gi­na­ma taip pat, kaip ir po­mi­do­rai. Skir­tu­mas tik tas, kad dai­gus rei­kia pra­dė­ti au­gin­ti ga­na anks­ti, jau va­sa­rio mė­ne­sį ar ko­vo pra­džio­je. Pa­pri­kos dai­ge­liai au­ga lė­to­kai, nuo sė­jos iki so­di­ni­mo į šilt­na­mį pra­ei­na ap­ie 70 – 80 die­nų. Ver­ta ži­no­ti, kad pa­pri­ka, skir­tin­gai nuo po­mi­do­rų, la­bai jaut­ri pe­rso­di­ni­mui. To­dėl rei­kė­tų veng­ti dai­ge­lius au­gin­ti dė­žu­tė­se, ge­riau puo­de­liuo­se. Mat iš dė­žu­čių rau­nant dai­ge­lius so­din­ti į šilt­na­mį, pa­žei­džia­mos smul­kios šak­ne­lės.

Pa­pri­kos vai­sių di­džiu­lė for­mų ir spal­vų įvai­ro­vė, jos yra ci­lind­riš­kos, priz­mės ar kū­gio for­mos. Ne­sun­o­ku­sios pa­pri­kos bū­na ža­lios, vė­liau įgau­na veis­lei bū­din­gą spal­vą – gel­to­ną, oran­ži­nę, rau­do­ną ar net vio­le­ti­nę. Ne­šil­do­muo­se po­lie­ti­le­ni­niuo­se šilt­na­miuo­se pa­tar­ti­na au­gin­ti tik anks­ty­vas pa­pri­kų veis­les, to­dėl tik jas čia pa­mi­nė­si­me.

ZOR­ZA – len­kiš­ka veis­lė, jos vai­siai priz­mės for­mos, ne­di­de­li, ap­ie 130 g svo­rio, gel­to­nos spal­vos. Au­ga­lai že­mi, ap­ie 50 cm aukš­čio. Vo­kiš­kos GOUR­MET veis­lės vai­siai stam­bes­ni, ap­ie 200 g, oran­ži­nės spal­vos, su­ltin­gi, ma­lo­naus sko­nio. Iš rau­do­nų pa­pri­kų auginti plėveliniuose šilt­na­miuo­se labai tinka ankstyva lenkiška veislė OŽAROWSKA. Veislė gerai dera esant silpnesniam apšvietimui ir žemesnei temperatūrai. Geresniuose stikliniuose šiltnamiuose patariama pasirinkti prancūzišką hibridą SOLARIO H. Pa­pri­kos už­au­ga stam­bios, ap­ie 250 g svo­rio, vai­sių si­e­ne­lės sto­ros, su­ltin­gos. Au­ga­lai pa­si­žy­mi di­de­liu at­spa­ru­mu li­goms. La­bai įdo­mi ir ori­gi­na­li iš Ita­li­jos anks­ty­va veis­lė COR­NA ROS­SO. Vai­siai smai­lė­jan­tys, 5×20 cm, su­ltin­gi, sal­daus sko­nio, vi­du­ti­nio sto­rio si­e­ne­lė­mis. Ypač tin­ka įda­rams, pa­tie­ka­lams puoš­ti.

Komentarų nėra