Pad?kos u laisv? ygis iluvoje

Versija spausdinimui

iuolaikiniame pasaulio, Europos ir ypa? m?s? kasdienyb?s kontekste dar kart? atgimsta priminimas, kokia nepamainomai svarbi laisv?s vertyb?. iluvoje, vietov?je, kuri ne tik paliesta stebuklo v?. Mergel?s Marijos apsireikimo, ta?iau yra ir rezistencini? kov? ymima vieta, Lietuvos katalik? bany?ios kronikos sklaidos vieta, ypa? svarbu ne tik gyventi laisve, ta?iau ir u j? d?koti.
Kiekvienais metais art?jant Didiesiems v?. Mergel?s Marijos Gimimo atlaidams piligrimai drauge su ganytojais keliauja ? pad?kos u laisv? yg?. Ne iimtis ir ie metai, tod?l rugpj??io 27 d., paskutin? rugpj??io sekmadien?, iluvoje ven?iame tradicin? Pad?kos u laisv? vent?.
Atsivelgiant ? vis did?jant? poreik? keliauti drauge, ? vis aktualesn? pad?kos iraik? i? dien? organizuojamos net dvi piligrimin?s eisenos. 9 val. eisena i iluvos keliaujant iediniu marrutu iluvaLyduv?naiKryiaus kelias per iluvos il?iluva. Eisenos pradia prie v. Jono Pauliaus II paminklo iluvos aikt?je. Vadovauja Kauno arkivyskupas K?stutis K?valas. 9 val. eisena i Tytuv?n? ? iluv?. Vadovauja iauli? vyskupas Eugenijus Bartulis. 12 val. ikilmingos v. Miios iluvos bazilikoje.
Kvie?iame drauge keliauti palankiausiu marrutu ir taip simbolikai prad?ti b?sim? ilini? atlaid? piligrimyst?.
iluvos piligrim? centro
informacija

Komentarų nėra