Pad?kos vakaras G?luvoje

Versija spausdinimui

Koks didelis ir stiprus gali b?ti d?kingumas, kiek daug jame gali tilpti gyvyb?s ir vilties, gal?jo pajusti visi, kurie atskub?jo ? nuoird? ir jautr? tradicin? G?luvos kaimo bendruomen?s pad?kos vakar? D?kingumo niekada neb?na per daug. Tai jau 20-asis renginys, kai norisi prisiminti, kuo metai buvo lemtingi, geri, dosn?s bendruomenei, pasidiaugti mon?mis, savo geranoriku darbu, tryktan?iu entuziazmu, energija prisidedantiems prie G?luvos kaimo bendruomen?s vardo. Tai laikas, kai norisi d?koti u r?pest?, meil? ir d?mes?, u palaikym? ir padr?sinim? ?gyvendinant svajones.
Renginys prasid?jo suvaidinta scena Kikio Pikio puota, kai kiki? eimyna perima besibaigian?ius Tigro metus. Karalius kikis, bendruomen?s pirmininkas Jonas Vazgys, pamin?jo, kad ? pabaig? einantys metai visada priver?ia sustoti ir pam?styti, k? nuveik?me. Kiek rengini?, darb?, ven?i?, projekt?, ivyk? per iuos metus b?ta! Ta?iau tikrai ne visi jie b?t? ?vyk?, jei ne mon?s, kurie r?m? ir pad?jo. 2022-ieji buvo reikmingi ir darbingi, galime drauge pasidiaugti per 20 veiklos met? nuveiktais darbais, kad t?sdami tradicijas graiai kuriame aktyv? bendruomenin? gyvenim?.
Smagu, kad baigiantis metams tur?jome galimyb? nominacijas ?teikti ir nuoirdiai itarti a?i? r?m?jams. U nor? pad?ti kaimo bendruomenei Gerumo obuolys skirtas UAB Autmeta, KB Medeinos pienas, UAB Vudlita, UAB Linvida, UAB Biokora, UAB Bordena, UAB Rimdal?, R. Paulausko ?monei Autolera. Nominacija Met? r?pest?lis ?teikta Almai Grybienei, Dosni irdis Aurimui Geliniui, Kaimynikiausia bendruomen? Didiuli? kaimo bendruomenei. Tai pad?ka u nuoirdi? pagalb?, r?pest? ir kilnias pastangas pad?ti kitiems.
iemet savo sodybas graiausiai tvark? ir nominacija Met? graiausia sodyba ?teikta Laimutei ir Robertui Griams. U estetikai, pavyzdingai sutvarkyt? ir ipuosel?t? bendruomen?s aplink? gavome mero pad?k?. Nominacija Met? atradimas skirta Lijanai Rimkienei u dalyvavim? respublikin?se veislini? un? parodose.
U nenuilstant? nor? pad?ti kaimo bendruomenei, u nuoird? bendradarbiavim? ir aktyv? dalyvavim? bendruomenin?je veikloje medaliai A?i? u param? ir pagalb? ?teikti bendruomen?s tarybai ir aktyviausiems bendruomen?s nariams. Tai mon?s, kuriais galima betarpikai pasitik?ti, tai lyg gerieji angelai, atskrendantys tada, kai to labiausiai reikia. G?luvos krepinio komandai ir moter? ansamblio G?luvos gaida dalyv?ms ?teiktos ?r?mintos rengini? nuotraukos.
ventiniu laikotarpiu iemet kaip niekad daug sodyb? nuvito rykiaspalv?mis viesomis, sukurdamos stebukling? ventin? nuotaik?. Iskirtinai atrod? Dubysos ir Vingio gatvi? gyventoj? nam? dekoracijos. Nominacijomis ventikiausia sodyba ?vertintos Justinos ir ar?no Kaenauski?, Onos ir Eugenijaus Jankausk? sodybos bei kal?dine nuotaika gyvenantys Ju?i? kaimo gyventojai, kartu su Ligita ir Rasa sureng? net Kal?din?s egl?s ?iebimo vent?. Nominacij? ?teikimai buvo sutikti sveikinimais ir plojimais. Pati nominacij? id?ja yra ne tik pasteb?ti pasiym?jusius mones ir ?vykius, bet ir skatinti pa?i? moni? aktyvum? renkant nominantus. Idalintas pad?kos pyragas tiems, kurie dar? gerus darbus visos bendruomen?s labui.
Vakaro metu prie bendruomen?s plakato prisiek? naujai priimti bendruomen?s nariai Neringa ir Gediminas Petkevi?iai, Vitalija ir Nerijus Dinapai bei ?eslovas Matukaitis. Po ikilmingos priesaikos jiems ?teikti bendruomen?s nario paym?jimai. ?vairiais aidimais, humoristin?mis uduotimis, muzikos garsais ir dainomis diugino muzikin? grup? i Kauno. Visi oko, dainavo, vaiinosi ventiniais patiekalais ir nepasteb?jo, kaip ? urmul? ?sipyn? Kal?d? Senelis su Snieguole. Jie vent?s dalyvius pakviet? prie eglut?s, kur buvo pasl?ptos dovan?l?s. Kiek v?liau visus pakviet? iltai apsirengus ieiti ? lauk? prie kal?din?s egl?s iauti ventinio fejerverko.
A?i? visiems, kurie kaim? papuo?te kal?dine dvasia, nuoirdiai dirbantiems bendruomen?s labui, negailintiems j?g?, neskai?iuojantiems laisvalaikio. Tegul atskub?j? 2023-ieji nea dideles svajones ir j? isipildym?, nuoird? bendravim?, g?r?, stipryb?. B?kite laimingi.

Zita Vazgien?,
bendruomen?s tarybos nar?

Komentarų nėra