Pad?kosime sau, jei gyvensime aktyviau ir sveikiau

Versija spausdinimui

Sveika gyvensena atlieka ypating? vaidmen? kiekvieno i m?s? savijautai. Nors sveikat? taip pat lemia genetiniai bei biologiniai veiksniai, aplinka ir sveikatos priei?ra, vis d?lto gyvensenos ir elgsenos ?taka sveikatai yra milinika.
Klaip?dos miesto visuomen?s sveikatos biuro specialist? Gintar? Batunova tvirtina kei?iant gyvensenos ?pro?ius galima pagerinti sveikat?, sumainti pavoj? susirgti ir pailginti gyvenimo trukm?. O apie savo kasdienius ?pro?ius pasakoja aktyv? ir sveik? gyvenimo b?d? puosel?janti tinklaratinink?, dietolog? Indr? Trusov?.

Visapusika nauda mogui

Sveika gyvensena daugialyp? s?voka, apimanti sveik? ir subalansuot? mityb?, fizin? aktyvum?, emocin? ir dvasin? gerov?, rizikos sveikatai prevencij?.
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, net 50 procent? gyventoj? sveikatos priklauso nuo j? gyvenimo b?do, o vien sveikai maitinantis galima b?t? ivengti 90 procent? antrojo tipo diabeto bei irdies ir kraujagysli? lig? ir 30 procent? v?ini? susirgim?.

Sveikos gyvensenos ?pro?iai gali pad?ti sumainti streso ?tak?, leidia ivengti ar net pakeisti neigiam? l?tinio streso poveik?, padidina endorfin? kiek? organizme, pagerina nuotaik?, stiprina pasitik?jim? savimi, sumaina nusivylimo jausm? neigiamose situacijose, sako visuomen?s sveikatos stiprinimo specialist? G. Batunova.

Fizinis aktyvumas b?tinas kiekvienam

Neatsiejamas geros sveikatos palaikymo veiksnys ir vienas i patikim? l?tini? neinfekcini? susirgim? prevencijos b?d? yra fizinis aktyvumas.
Pasak G. Batunovos, subalansuota mityba ir pakankamas fizinis aktyvumas tiesiogiai prisideda prie svorio kontrol?s, mediag? apykaitos spartinimo. Buvimas fizikai aktyviam gerina kognityvines funkcijas, sportuojantys mon?s pasiymi auktesne saviverte, geresniais mokymosi rezultatais, re?iau turi aling? ?pro?i?.
Reguliari fizin? veikla gali skatinti kaul? ir raumen? augim?, lavinti judesi? koordinacij? ir pusiausvyr?, stiprinti irdies ir kraujagysli? sistem?, teigiamai veikti kv?pavimo sistem?, virkinimo sistemos darb?, pagerinti mediag? apykait? raumen? l?stel?se, jud?jimo ir atramos aparato strukt?r? bei funkcijas, pagerinti s?nari? sandar? ir funkcij?, stiprinti irdies raumen?, teigiamai veikti kraujosp?d? ir tur?ti kit? naud? organizmui, teigia visuomen?s sveikatos stiprinimo specialist?.

Kaip prad?ti sportuoti?

Fizikai pasyvus mogus dirbantis s?dim? darb? ir neturintis aktyvi? hobi?, nem?gstantis jud?ti pirmiausia turi savyje atrasti noro ir motyvacijos keisti gyvenimo b?d?.
Visuomen?s sveikatos stiprinimo specialist? pabr?ia svarbu suvokti, koki? ?tak? sveikatai ir gyvenimo kokybei daro pasyvus gyvenimo b?das. Jei kol kas sveikata nesiskundiama, vert?t? pavelgti ? situacij? perspektyviai kaip a jausiuosi savo k?ne po penkeri? ar deimties met?, jei iki tol gyvensiu taip, kaip iuo metu? Be to, gali pad?ti savivieta sveikos gyvensenos klausimais, bendravimas su aktyviai gyvenan?iais mon?mis, pataria ji.
Nusprendus prad?ti sportuoti, reik?t? atrasti m?gstam? aktyvi? veikl? ir nepulti sta?ia galva ? nepamatuotus pasirinkimus. Rekomenduojama k?n? pratinti i l?to, pamau didinant fizin? kr?v?, isikelti pamatuojam? tiksl?, kuris motyvuot? sportuoti reguliariai. Atsivelgiant ? esamus sveikatos negalavimus, vert?t? pasikonsultuoti su specialistais renkantis fizinio aktyvumo r?? ir kr?v?.
Jeigu mogus niekada nesportavo, staigus ib?gimas ? stadion? apsukant deimt rat? gali baigtis skaudiomis pasekm?mis sveikatai, persp?ja specialist?. Anot jos, geras pasirinkimas pradedantiesiems ?jimas: Tai pati nat?raliausia fizinio aktyvumo r?is, tinkama bet kokiai amiaus grupei.

Sveikatai kenkiantys ?pro?iai

G. Batunova ?sp?ja sveikat? alojan?ios, rizikingos elgsenos poveikis sveikatai priklauso nuo to, koks alingas elgesys yra propaguojamas: Neracionali mityba ir nepakankamas fizinis aktyvumas gali prisid?ti prie antsvorio ir nutukimo, l?tini? neinfekcini? lig? atsiradimo, toki? kaip cukrinis diabetas ar irdies ir kraujagysli? ligos.
Vienas i pagrindini? plau?i? lig? l?tin?s obstrukcin?s plau?i? ligos, bronchin?s astmos, plau?i? v?io ir daugelio kit? rizikos veiksni? yra r?kymas. R?kantys mon?s l?tiniu bronchitu serga 5,5 karto, o plau?i? v?iu 10 kart? daniau negu niekada ner?kiusieji.
Tabake esantis nikotinas neigiamai veikia psichik? isivysto priklausomyb?, nepar?kius jau?iamas nerimas, sunku sutelkti d?mes?, sutrinka kraujotakos, virkinimo, imunin?, lytin? sistema. Susilpn?ja uosl? ir klausa, pagelsta dantys, atsiranda r?kymo raukl?s aplink l?pas, papilk?ja veido oda ir pablog?ja burnos kvapas, sako specialist? ir priduria, kad alkoholio vartojimas taip pat kenkia fizinei ir emocinei sveikatai, neretai tampa prielaida prad?ti vartoti kitas psichoaktyvi?sias mediagas.
Jaunesniame amiuje vartojamas alkoholis gali neigiamai paveikti besivystan?ias smegenis. Patek?s ? organizm? alkoholis gali sukelti organizmo apsinuodijim?, mogui sutrinka m?stymas, judesi? koordinacija, geb?jimas orientuotis erdv?je ir laike. D?l kv?pavimo centro uslopinimo galima komos b?sena ar net mirtis, persp?ja G. Batunova.

Nor?jo gyventi kokybikai

Tinklaratinink?, dietolog? I. Trusov? sako, kad b?dama 23-ej? met? amiaus jau tur?jo nemaai sveikatos problem?, antsvorio. Tuo metu ji vakar?liuose r?kydavo, vartodavo alkoholinius g?rimus.

Man nuolat tr?ko energijos, buvau apatika ir depresuota. Vien? dien? lipdama laiptais udusau tre?iame aukte. Tuomet supratau, kad arba k? nors turiu daryti, arba bus b?d?. Nuo tada jau pra?jo dvylika met? ir sveika gyvensena tapo ne tik mano hobiu, gyvenimo b?du, bet ir darbu, pasakoja I. Trusov?. Ji inojo, kad privalo rasti b?d? valgyti ne tik sveikai, bet ir skaniai taip gim? jos maisto tinklaratis.
Diaugiuosi, kad man pavyko ?rodyti pirmiausia sau, o tada ir deimtims t?kstan?i? moni?, kad sveikatai palanku gali b?ti ne maiau skanu nei bet koks kitas maistas, teigia I. Trusov?. Ji kiekvien? ryt? pradeda stikline vandens, nevalgo maiausiai 3 valandas iki miego, kasdien ? mityb? ?traukia darovi? ir baltymini? produkt?, bent 3 kartus per savait? sportuoja.

Tai yra proto varomoji j?ga

Tinklaratinink? juokauja jei tik kas gal?t? padovanoti papildom? valand? paroje, ji tikriausiai ibandyt? visas aktyvias veiklas. Ta?iau dabar turint du vaikus ir kelis skirtingus verslus daniausiai ji renkasi tai, kam nereikia atskiro pasiruoimo ar rezervacijos: Prie eero m?gstu b?gioti ir atlikti tempimo pratimus. Namuose darau viso k?no mankt? su svareliais, gumomis.
Be to, ji dievina fitnes?, pilates? ir jog?, o nuo rugs?jo m?nesio prad?s lankyti jogos mokytoj? kursus.
Vis dar tingintiems ieiti i nam?, nem?gstantiems sporto sal?s ir nuolatos randantiems vis nauj? pasiteisinim? I. Trusov? sako: Fizinis aktyvumas n?ra pasirinkimas tai yra psichikos, k?no ir apskritai bendro m?s?, kaip mogaus, higienos priemon?. Tai turi b?ti iaikinta nuo maens. O rinktis galime tik tai, koki? to form? norime bandyti.
Moteris savo gyvenimo be aktyvi? veikl? ir sveikos bei subalansuotos mitybos ne?sivaizduoja tai yra jos laim?, galvos prav?dinimas ir meditacija.
Ji atvirauja: Jei mogui nesiseka bet kurioje gyvenimo srityje, reik?t? prad?ti tai keisti nuo mitybos ir fizinio aktyvumo. Tai yra proto varomoji j?ga, kuri daro didiul? ?tak? asmenyb?s augimui ir ugdymui. Garantuoju, kad jei sugeb?site ioje srityje save kontroliuoti, nustebinsite patys save, kiek daug pasieksite ir karjeroje, ir asmeniniame gyvenime.

Komentarų nėra