Pagaliau atostogos!!!

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

Taryboje nauji veidai

Keisti tie politikai i paskutini?j? veriasi patekti ? taryb?, aktyviai rezga rinkimines kampanijas, arsto rink?jams paadus, o isikovoj? tarybos nario mandat? be skrupul? numoja ranka ? auktus idealus, vos tik pasitaiko proga ut?pti ilt? vietel? arba ikyla vie?j? ir priva?i?j? interes? gr?sm?.
Rugpj??io 2 dien? per Savivaldyb?s tarybos pos?d? meras Remigijus A?as paskelb?, kad savo mandatus pad?jo net trys tarybos nariai tvarkie?iai J?rat? Garliauskien? ir Saulius Matelis bei konservatorius Linas Dargevi?ius. Kaip inome, J?rat? Garliauskien? laim?jo konkurs? Paliepi? seni?nijos seni?n?s pareigoms eiti, Linas Dargevi?ius direktoriaus Prezidento Jono emai?io gimnazijoje ir kels jos vadybos lyg? bei stiprins patrauklum?, o apie Sauliaus Matelio pasitraukim? oficiali? duomen? negauta, ta?iau manoma, kad jis, vadovaudamas statyb? bendrovei Bilderis, ir toliau s?kmingai vystys savo versl?.
I?jusiuosius pakeit? nauji tarybos nariai: i partijos Tvarka ir teisingumas gret? – Vladislovas imaitis (Blinstrubiki? seneli? globos nam? direktoriaus pavaduotojas) bei Gerda Visockien? (Raseini? socialini? paslaug? centro specialist? socialiniam darbui Vidukl?je), i T?vyn?s s?jungos – Lietuvos krik?ioni? demokrat? partijos Pranas Gedminas (V? Automagistral? Raseini? keli? tarnybos virininkas).
Naujiesiems tarybos nariams teko prisiimti ir buvusi?j? tarybos nari? prievoles, uimti laisvas vietas komisijose ir komitetuose. Ypa? sunki nata ugul? tarybos nario Prano Gedmino pe?ius, jis per?m? Lino Dargevi?iaus palikim? buvo paskirtas Kontrol?s komiteto, bals? skai?iavimo komisijos, Strategin?s pl?tros komisijos nariu, taip pat vietoj Lino Dargevi?iaus tur?s vykti ? Lietuvos savivaldybi? suvaiavim?.

Biudetas pernai ir iemet

Taryba be komentar? ir diskusij? patvirtino Savivaldyb?s 2010 met? biudeto vykdymo ataskait? rinkin?. Kaip informavo Biudeto skyriaus ved?ja Aldona Krivickien?, 2010 m. planuotos biudeto pajamos buvo 91 mln. 46 t?kst. lit?, planas ?vykdytas 99,2 %. Rajono Savivaldyb?s biudetas gavo 763 t?kst. lit? maiau, nei buvo numatyta. Gera naujiena, kad biudeto pajamos virijo ilaidas 1 milijonu 457 t?kst. buvo suplanuota ileisti 90 mln. 958 t?kst. lit?, ta?iau isiversta su 88 mln. 826 t?kst. lit?. Darbo umokes?iui su ?mokomis Sodrai 2010 metais buvo skirta 45 mln. 286 t?kst. lit? arba 51% vis? Savivaldyb?s biudeto ilaid?. Anot skyriaus ved?jos, 2010 m. baigti su tikrai mau kreditiniu ?siskolinimu u paslaugas bei atliktus darbus met? pradioje Savivaldyb? tur?jo 1 milijon? 155 t?kst. lit? ?siskolinim?, o met? pabaigoje tik 170 t?kst. Visai kitas reikalas ilgalaik?s paskolos investiciniams projektams vykdyti. Met? pradioje ?siskolinimas virijo 17 milijon?, o pabaigoje jis suma?jo iki 15 milijon? lit?. Per metus rajono Savivaldyb? pa?m? daugiau kaip 4 milijonus lit? paskol?, gr?ino per 6 milijonus.

Socialiniams reikalams 1,2 milijono maiau

Svarstant 2011 m. biudeto patikslinimo klausim?, Biudeto skyriaus ved?ja prane? neger? ini? socialin?s apsaugos ir darbo ministro liepos 19 d. ?sakymu perskirstomos valstyb?s biudeto specialios tikslin?s dotacijos tarp savivaldybi?. M?s? savivaldyb?je l?os kompensacijoms ir socialin?ms imokoms mainamos 1 milijonu 192 t?kst. lit?, socialin? parama mokiniams – 46 t?kst. lit? ir socialin?ms paslaugoms 33 t?kst. lit?. Taigi, i viso planuotas biudeto pajamas reikia sumainti 1 milijonu 272 t?kst. lit?.
Kita vertus, 63 t?kst. lit? pajamos didinamos Aplinkos apsaugos r?mimo specialiajai programai vykdyti.
Tarybos nar? Kristina Bartkut? pasi?l? nuimti 50 t?kst. lit? administracin?ms ilaidoms skirt? l?? ir paskirti juos gatvi? remontui. i pataisa ?traukta ? sprendimo projekt?. U patikslint? biudet? rankas pak?l? tik 14 tarybos nari?, bet patvirtinimui to pakako.

Ly?i? lygyb?s klausimas

Rugpj??io 19 21 dienomis Raseini? rajono savivaldyb?s delegacija dalyvaus Estijos Respublikoje, Raplos apskrityje vyksian?iame Estijos Nepriklausomyb?s atk?rimo dienos 20 me?io pamin?jime. Delegacijos vadovas - meras Remigijus A?as, jam kompanij? palaikys tarybos nariai Edgaras Juka ir Darius Ulickas. (Taip, taip, b?tent – ir Darius Ulickas. Mes ir patys nustebome tokiu graiu pozicijos ir opozicijos s?ly?iu, juolab, kad pirminiame sprendimo projekto variante buvo numatyta vietoje D. Ulicko ? Estij? deleguoti Kaimo reikal? skyriaus vyr. specialist? R. Petroevi?i?, – red. pastaba). Tarybos nar? Ona Babonien? jau ne pirm? kart? ?m?si ginti moter? teises. Jai ikilo klausimas, kod?l vyksta tik vyrikosios gimin?s atstovai, o E. Juka deleguojamas jau antr? kart?. Ji pasi?l? vietoj kurio nors vyruko ? delegacij? ?traukti
moter?. Meras nuramino, kad drauge su tarybos nariais ? Estij? vyks VVG Raseini? krato bendrija nari?, tarp kuri? daug moter?. Tarybos nar? A. O. Rad?enko replikavo, kad kit? kart? delegacij? tur?t? wsudaryti tik moterys. Vyrikos trijul?s delegavimui ? Estij? pritar? 16 tarybos nari?, 6 susilaik?.

Meras pavargo

Taryba vienbalsiai nusprend? vos 4 m?nesius idirbusiam Savivaldyb?s merui Remigijui A?ui suteikti 15 kalendorini? dien? minimali? atostog? nuo rugpj??io 8 iki rugpj??io 12 d. ir nuo rugpj??io 22 d. iki rugpj??io 31 d.
Nenuostabu, kad meras sp?jo pavargti galima tik ?sivaizduoti, kiek laiko ir energijos pareikalauja kasdien? mero veikla kamuolio varymas, darbiniai piet?s, susitikimai su dviratininkais, ?kininkais, bendruomen?mis ir sielos ganytojais… ?domu, kaip mero atostog? metu Savivaldyb?s atstovas spaudai upildys 4-?j? Alio, Raseini? puslap?? Tik?kim?s, kad ivysime pikantik? fotografij?, kuriose ufiksuotos mero atostog? akimirkos.Beje, rugpj??io m?nes? nebus aukiami ir tarybos pos?diai – net ir eiliniai politikai gal?s ramiai atsip?sti.

Pavargo ir direktorius…

Turiningai suplanuota administracijos direktoriaus Dainiaus Baltruai?io vasaros pabaiga. Rugpj??io 8-12 dienomis jis engs mero jau pramintais takais su kitais Kauno apskrities savivaldybi? administracij? direktoriais vyks komandiruot?n ? Ispanijos Karalyst?, Alikant?s region?, susipainti su min?to regiono bendruomeni? ?gyvendinamomis iniciatyvomis, Europos S?jungos paramos projekt? ?gyvendinimo patirtimi, regiono ekonominio vystymosi formomis. Be abejo, direktorius bus apr?pintas dienpinigiais bei Savivaldyb? reprezentuojan?iais suvenyrais miniati?riniais l?iukais, iluvos v?. Mergel?s Marijos bei V. Grybo emai?io skulpt?r?l?mis, lankstinukais apie Raseini? krato turizm? ir Maironio Pavasario bals? tomeliu (1995 m. leidimo). O rugpj??io 16 31 d. D. Baltruai?iui suteiktos
16 kalendorini? dien? kasmetin?s minimalias atostogos. Komandiruot?s ir atostog? metu administracijos direktoriaus funkcijas vykdys Strateginio planavimo, investicij?, projektavimo ir projekt? valdymo skyriaus ved?ja Indr? Antanaitien?.

Kabantis miesto sodas

Visi inome, kad miesto parkomodernizavimo darbai niekaip nepajuda i mirties tako. Pasak Strateginio planavimo, investicij?, projektavimo ir projekt? valdymo skyriaus ved?jos Indr?s Antanaitien?s, Savivaldyb?s investicin?je programoje numatyt? l?? parko sutvarkymui neutenka. Buvo kreiptasi d?l papildomo projekto finansavimo i ES fond?, ta?iau is projektas nebuvo ?trauktas ? finansuojam?j? s?ra?. Trumpai tariant, miesto parkas pakibo ir kab?s ko gero dar ilgai, tik ne kaip pramatnus Babilono sodas, o kaip ne?gyvendintas projektas, ?strig?s tarp ambicing? umoj? ir finansini? galimybi?.
Iekant papildom? finansavimo altini?, ved?ja tarybai si?l? apsispr?sti d?l projekto teikimo Kult?ros ministerijai, kad jis b?t? ?trauktas ? Valstyb?s investicij? 2012-2014 met? program?.
Tarybos narys Gintautas Mikolaitis primin?, kad dar prie metus visuomenei buvo aikinama, jog parko modernizavimo darbai bus finansuojami ES l?omis, paskui kalb?ta, kad park? teks tvarkyti biudeto l?omis, ta?iau v?liau ilaidos bus padengtos europiniais pinigais. Taigi, dabar paaik?jo, kad parkas buvo iraustas neturint reali? finansavimo altini?.
Administracijos direktorius D. Baltruaitis teig?: jei nebus gauta pinig? nei i ES fond?, nei i Valstyb?s investicij? programos, formuojant Savivaldyb?s strategin?s veiklos plan? iki 2020 m., ? ateinan?i? met? strategin? plan? ir skolinimosi limit? bus ?traukta 1,7 mln. lit?. Tik?tina, kad park? teks pabaigti tvarkyti u paskolines l?as.
Taryba vienbalsiai pritar?, kad projektas b?t? teikiamas Kult?ros ministerijai d?l jo ?traukimo ? Valstyb?s investicij? 2012-2014 met? program?.

Maironio parkas. Visuomen?s nuomon? nesvarbi

Jei m?s? tautos dainius Maironis n?nai vaiuot? pro al? idarkyto miesto parko, ko gero jam pravirkt? i skausmo irdis. Ta?iau politikams tai n? motais. Atsivelgdama ? tai, kad 2012 metai skelbiami Maironio metais bei siekdama ?prasminti Maironio gyvenim? ir k?ryb?, pasitinkant Lietuvos dainiaus 150-?sias gimimo metines, Raseini? rajono savivaldyb?s taryba nusprend? Raseini? miesto parkui suteikti Maironio pavadinim?. Pasak Kult?ros, vietimo, sporto ir jaunimo reikal? skyriaus laikinosios ved?jos R. Petreikien?s, iame parke gal?t? b?ti ven?iama Balt? vienyb?s diena, vykti maironie?i? samb?riai, miesto vent?s, poezijos konkursai, ?prasminantys Maironio gyvenim? ir k?ryb?. is sprendimas prisid?t? ir prie moksleivi? tautinio bei pilietinio aukl?jimo.Visi tarybos nariai sutiko, kad tai grai id?ja, ta?iau ikilo ir prietaravim?. O. Babonien? si?l? vis? pirma sutvarkyti park? ir tik tada suteikti jam garbing? Maironio vard?. G. Mikolaitis pasidom?jo, ar buvo atliktos apklausos, ar apie parko pavadinim? informuota visuomen?. R. Petreikien? atkirto, kad teis?s akt? nustatyta tvarka neb?tina organizuoti apklaus?.
Tarybos narys Jordanas Kenstavi?ius pripaino, kad dabar ne pats geriausias laikas suteikti parkui vard?, o ir parko modernizavimo darbai vyksta ne taip, kaip tik?tasi.
Ta?iau, jo nuomone, Maironio vardo suteikimas parkui tapt? rimtu argumentu projekto finansavimui gauti. J. Kenstavi?ius prisimin? visuomeninio jud?jimo RASAI rink?jams duot? paad? pastatyti Maironio paminkl?. Jis paym?jo, kad jau iemet bus skelbiamas konkursas d?l paminklo, kuris bus statomas ne Savivaldyb?s, o r?m?j? l?omis. Vadovaujantis j?s? logika, gal ir keli? nuo Ariogalos per Paliepius, Ilgiius iki Betygalos pavadinkime Maironio vardu, tada bus galimyb? grei?iau j? iasfaltuoti, jei mes tik Maironio vardu prisideng? iekome pinig? parkui, – replikavo tarybos narys Liudas Kavaliauskas.
Nepaisant skirting? nuomoni?, net 18 tarybos nari? pritar? Maironio parkui, o likusieji 4 susilaik?.
P.S. Istoriniai altiniai nutyli, kad Jonas Ma?iulis Maironis kada nors b?t? vaiktin?j?s po Raseini? miesto park?. Kaip teigia kult?ros vertybi? ekspertas Viktoras Vitkus, iki 1932 m. dabartinio parko teritorija priklaus? cerkvei ir jokio parko ten nebuvo. inotina, kad m?s? tautos auklys Maironis kaip tik tais metais ikeliavo ? Dangaus Karalyst?, o iekoti aukto katalik? dvasininko s?saj? su sta?iatikiais b?t? tiesiog ventvagika.
Belieka apgailestauti, kad nebuvo atlikta gyventoj? apklausa d?l parko pavadinimo, redakcija gal?t? pasi?lyti alternatyv? variant? Ras? parkas. Vis? pirma d?l to, kad ?ia kasmet vyksta grai Jonini? (Ras?) vent?, ta?iau bene svarbiausia prieastis – parko modernizavimo iniciatoriai RASAI graiai ?prasmint? savo veikl?.

4 Komentarai

 1. asd

  2011-08-08 19:37

  Visi naujos kadencijos savivaldybi? taryb? nariai per vien? kalendorin? m?nes? nuo j? irinkimo dienos privalo deklaruoti savo priva?ius interesus ir Vyriausiajai tarnybin?s etikos Komisijai pateikti pirmines priva?i? interes? deklaracijas.
  Pirmines priva?i? interes? deklaracijas b?tina pateikti ne tik pirm? kart? irinktiems savivaldybi? taryb? nariams, bet ir tiems, kurie ias pareigas eina nebe pirm? kadencij?.

  Penktadienis, liepos 22 d.
  Meras R. A?as susitiko su Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkim? komisijos pirmininku Zenonu Vaigaisku ir jam ?teik? J?rat?s Garliauskien?s, Lino Dargevi?iaus ir Sauliaus Matelio praymus nutraukti Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos nario ?galiojimus.
  T? pa?i? liepos 22 dien? VRK priima sprendim? patenkinti ratikus praymus atsistatydinti ir pripaino i? tarybos nari? ?galiojimus nutr?kusius prie termin?. Tik gaila, kad gerb. R.Gedmino privat?s ir valdiki interesai susikirto, o teis?s inovai neapsii?r?jo. Reikia dar vienos advokat? kontoros, kuri usiima interes? tikrinimu.

 2. egl?

  2013-08-01 17:23

  ?domu:ar J.Garliauskien? variu b?du laim?jo konkurs??na ,apie poni? buvo straipsnyje ne patys geriausi atsiliepimai.dal visi ivardinti ponai mandatus pad?jo ne be reikalo?
  Garbingiau pasitraukti patiems,nes nujaut?,jog j? kitai kadencijai neirinks.

 3. egl?

  2013-08-02 12:15

  Na ir prajuokino,jog meras pavargo.?domu nuo ko?nuo “dabo”ar nuo AFER??Nieko keisto :kokiaTVARKA-TOKS IR TEISINGUMAS.sutinku,jog politikai pavargo ,ju jie mon?s .Pails?ti reikia ir jiems.ne visi politikai pamiro duotus paadus prie rinkimus,yra,kurie tikrai gerai dirba pvz.DARBIE?IAI.Tikiuosi,jog jiems at?jus ? valdi?,daug kas pasikeis ? gera.

 4. antanas

  2013-11-24 11:03

  Nejaugi n?ra kam atnaujinti ir sutvarkyti ? skyri?.G?da kedenti. “seniai beskustas barzdas”.Apsileidote,kaip Grybo okos/.Savo laiku Raseiniouse tiktai gyveno toks pasmird?lis/