Aktualijos

Didiosios Jonin?s G?luvoje (0)

Pra?jo ikili tautika vasaros vent? Jonin?s. Tai nuostabus met? virsmas, jis ant G?luvos piliakalnio turi prasmingas, senas ir gilias tradicijas. Jonini? lauai ?ia ?iebiami jau daugiau kaip penkiasdeimt met?. Uburian?ios

Skaityti daugiau

vent?me Jonines (0)

Jonini? vent?s aknys siekia dar pagonyb?s laikus, kai buvo garbinama gamta. Tad ir daugelis Jonini? papro?i? susij? su mistika, augalais, derliumi ir laukimu.
Lietuvos pensinink? s?jungos Bo?iai Raseini? bendrijos ir Ramon?

Skaityti daugiau

Ir pravirko olynai aiginy (0)

Birelio vidurys pats graumas piev?, laukuose pakvimpa sukrautos kupetos, traka smilgos, ankstyv? rytmet? kutenasi paukteliai pauktu?liai. Nors verk nuo tokio groio. tai tok? rytmet? aiginys bruzd?jo, iu?jo, praeivio nos? gardiausiais

Skaityti daugiau

Tradicinis renginys Saugokime save ir kitus (0)

Birelio 16 d. Mirkli? kaimo bendruomen?je vyko tradicinis renginys ,,Saugokime save ir kitus. Atvykusiuosius pasveikino, palink?jo, kad visi tur?t? laiko, neskub?t?, gyvent? linksmai, ypsot?si, skirt? laiko ir d?mesio sau,

Skaityti daugiau

Raseini? specialiosios mokyklos mokiniams ?teikti DofE programos apdovanojimai (0)

ei Raseini? specialiosios mokyklos mokiniai visus mokslo metus dalyvavo The Duke of Edinburgh’s International Award Lietuva (DofE) neformaliojo ugdymo programoje jaunimui. Tai pasaulyje lyderiaujanti tarptautin? iskirtin? programa. iais metais

Skaityti daugiau

Paintis su Suvalkijos kratovaizdiu ir istorija (0)

Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijoje ?gyvendinamas Nevyriausybini? organizacij? ir bendruomen?s veiklos stiprinimo 20232025 met? veiksm? planas. Jam ?gyvendinti savivaldyb?ms skirtos l?os. Jos padalintos pagal gyventoj? skai?i? seni?nijose, o seni?nijos l?as

Skaityti daugiau

Vasaros poilsio stovykloje Drugelis (0)

Birelio antr? savait? iluvos gimnazijos pradini? klasi? mokiniams veik? vasaros poilsio stovykla ,,Drugelis. io projekto metu sudar?me s?lygas turiningai praleisti dal? atostog? ugdant nor? painti savo krato kratovaizd?, istorij?,

Skaityti daugiau

TAU student? vienos dienos etnokult?rin? stovykla Rumik?se (0)

Raseini? Tre?iojo amiaus universiteto (toliau TAU) universiteto studentai birelio 15 dien? dalyvavo vienos dienos etnokult?rin?je stovykloje Rumik?se. ? Lietuvos liaudies buities muziej? pajud?jo du pilnut?liai autobusai: vienas i Ariogalos, kitas

Skaityti daugiau

Edukacin? ivyka olimpiad? ir konkurs? laim?tojams (0)

Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnyba birelio 7 d. organizavo rajono bendrojo ugdymo ?staig? 38 klasi? mokini? olimpiad? ir konkurs? rajono etap? laim?tojams edukacin? ivyk? ? Pasvalio rajono Rauboni? park?. Vyko

Skaityti daugiau

Ko dar neinome apie vakcinas? (0)

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) skiepijim? apib?dina kaip saug? ir veiksming? b?d? apsisaugoti nuo pavojing? lig? dar prie jomis usikre?iant. Ta?iau, nepaisant vakcin? naudos, atlikt? mokslini? tyrim? ir milijon? igelb?t? gyvybi?,

Skaityti daugiau