Aktualijos

Vaik? gynimo diena dain? vent?je (0)

Birelio 1 dien? Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje vyko vaik? dain? vent? Mes ?ia 2023. Akademijos gamtoje pradinukai buvo vent?s dalyviai.
? Jurbark? sugu?jo daug vaik? chor?. Visi buvome paruo? bendr?

Skaityti daugiau

aisminga pasak? k?rimo edukacija su vaik? raytoju D. ukiu (0)

Visoje alyje nuo birelio 1 iki rugpj??io 31 d. vykstantis projektas Vasara su knyga kvie?ia ?vairaus amiaus mones skaityti 5-ias pasirinktas knygas pagal tam tikras temas-uduotis ir registruoti jas savarankikai

Skaityti daugiau

Ivyka ? K?daini? krat? (0)

Saul?t? birelio 9-osios ryt? Raseini? seni?nijos Mirkli?, Lenkeli?, Gabi?, Gruzdik?s, Ramon? ir asociacijos Kaimo svetain? bendruomeni? atstovai keliavo po K?daini? krat?. V? Atrask Raseinius ?gyvendina Raseini? ir K?daini? rajon? bendradarbiavimo

Skaityti daugiau

Pirmas, bet ne paskutinis (1)

Birelio 13 d. Raseini? TAU Tapybos fakulteto studentai susirinko ubaigti mokslo met? ? tapybos plener?. Jis vyko Pramediavoje. Ten mus pakviet? grup?s studentai Vidut? ir Jonas Vai?ai?iai ir Antanas ulskis.

Skaityti daugiau

Deimantas v?l laureatas (0)

Dar vienu skambiu akordu vasar? pasitiko Raseini? jaunasis pianistas Deimantas. Birelio 67 dienomis Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje vyko IV tarptautinis jaun?j? pianist? ir ansambli? konkursas Musica pianoforte. Raseini? meno mokyklai

Skaityti daugiau

Smagus savaitgalis Palangoje (0)

Birelio 24 d. Raseini? linijini? oki? kolektyvas Diamente dalyvavo linijini? oki? festivalyje Palanga 2023 ir kurorto atidarymo vent?je Myliu Palang? 770. Festivalyje iais metais pasirod? apie 800 ok?j? i ?vairi?

Skaityti daugiau

Kelion? ? Klaip?d? (0)

Saul?t? gegu?s ryt? Akademijos gamtoje pradinukai kartu su mokytojomis Monika ir Danute ivaiavome ? Klaip?d?. M?s? lauk? V? mokykla Laim?. Pirmiausia atvykome ? Sen?j? perk?l?. Nusipirkome bilietus ir keltu perplauk?me

Skaityti daugiau

Poezijos knygos Dangaus meil?s akys sutiktuv?s (0)

Gegu?s 27 dien? Ariogaloje vyko Raseini? krato literat? klubo Dubysa nar?s Melanijos Barauskait?s-Stankevi?ien?s poezijos knygos Dangaus meil?s akys sutiktuv?s. Malonu, kad autor? mielai sutiko savo mintimis pasidalinti su Ariogalos miesto

Skaityti daugiau

Poezijos popiet? (0)

Pilnoje pavasario brandos kvap? ir spalv? apsuptyje Vidukl?s maltie?i? vadov?s Gerdos Visockien?s iniciatyva ? Alfonso Svarinsko park? gegu?s 25 d. buvo sukviesti poezijos myl?tojai. Liep? paunksm?je savo eiles skait? Nepriklausom?j?

Skaityti daugiau

Pamaldos Simono Stanevi?iaus sodyboje (0)

V?l gegu?. V?l nauji alyv? iedai… Nuostabu, ramu, jauku Simono Stanevi?iaus sodyboje. Kasmet gegu?s m?nesio keturis etadienius ?ia vyksta pamaldos. Giesm?mis, eil?mis, dainomis d?kojame Marijai u r?pest? ir mums iliet?

Skaityti daugiau