Aktualijos

Liudas Maylis: Brautis ? politik? prad?jau nuo Raseini? (0)

Raseini? kratas man kelia nostalgikus jausmus d?l ?vairi? dalyk?: i ?ia Maironis, ?ia jaunyst?je leisdavausi ? ygius baidar?mis Dubysa, mintimis apie s?sajas su regionu savo interviu laikra?iui Alio, Raseiniai

Skaityti daugiau

Up?se pilna kol?kietik? vaiduokli? ken?ia ne tik uvys (0)

Kol?ki? dvasia Lietuvoje jau seniai isisklaid?, bet Raseini? apylink?se vis dar apstu rykaus sovietme?io laik? palikimo sen?, yran?i? betonini? utvank?. Blogiausia, kad jos daro didel? al? gamtai.
Dauguma hidrotechnikos statini? m?s?

Skaityti daugiau

Literat?rin? edukacin? popiet? Sujaini? bibliotekoje (0)

Kiekvienais metais balandio 2329 d. minima Nacionalin? Lietuvos bibliotek? savait? svarbiausia met? savait? visoms alies bibliotekoms. iemet jos ?kis Kartu ?veikiant krizes skirta apibendrinti, koki? ?tak? kelerius metus vykstan?ios ?vairaus

Skaityti daugiau

Viduklikiai dalyvavo Erasmus+ projekte Bike Time Bursa (0)

Balandio 26 d. gegu?s 6 d. septyni Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijos mokiniai Linas Lukauskis, Martynas Savickas, Arentas Karpas, Kotryna Domkut?, Kotryna Piatkut?, Evita Bondarovait?, Andr?ja Klapatauskait? ir dvi mokytojos Romena

Skaityti daugiau

Susitikimas su A. lepiku (0)

Nacionalin?s Lietuvos bibliotek? savait?s metu, balandio 28 d.,
Paupio bibliotekoje literat?rin?je popiet?je ,,…u horizonto pasaulis dar nesibaigia… lank?si poetas, raytojas, scenaristas, reisierius, aktorius Alvydas lepikas. is mogus-orkestras pristat? savo k?ryb?. Kalb?jo

Skaityti daugiau

emai?i? krato Bo?i? dainos mamoms (0)

Kai em? pasipuoia iedais, ateina graiausia pavasario vent? Motinos diena. T? dien? mamas, mo?iutes, promo?iutes su nuostabiomis g?l?mis ir posmais sveikina vaikai, an?kai, proan?kiai.
Gegu?s m?nes? bendruomen? Kelm?s bo?iai ?

Skaityti daugiau

Kartu paskaitykim knygel? (0)

Kartu paskaityti, pabendrauti su Raseini? lopelyje-darelyje ,,Saulut? apsilankiusiomis vieniomis knyg? k?r?jomis raytoja Evelina Daci?te ir iliustratore Agne Nananai rinkosi ikimokyklinio ir priemokyklinio amiaus vaik? bei pradinio ugdymo mokini? tarptautinio projekto

Skaityti daugiau

?kv?pti jud?ti arba Kartu mes stipr?s! (0)

Atil?s oras, art?janti vasara vis daugiau moni? kvie?ia, vilioja praleisti laik? gryname ore, jud?ti, sportuoti. Kam tr?ksta id?j?, kaip tai padaryti, kam norisi bendrauti, ijudinti per darbo dien? sustingusius raumenis

Skaityti daugiau

Atviruk? konkursas Raseiniai mano miestas! (0)

Moksleivi, esi k?rybingas, nestokoji fantazijos? Kvie?iame tave ir tavo draugus sudalyvauti atviruk? konkurse Raseiniai mano miestas! ir pamin?ti 770-?j? savo miesto gimtadien?! Atviruk? lauksime . m. gegu?s 1

Skaityti daugiau

Tarptautinio pieini? konkurso laureat?s (0)

Tarptautinis mokini? pieini? konkursas Gamta didelis stebuklas buvo skirtas Pasaulinei em?s dienai pamin?ti, organizuojamas kelerius metus i eil?s. iais metais buvo pateikta 1 240 pieini? i 161 mokyklos. Konkurso

Skaityti daugiau