Aktualijos

Meno konkursas-festivalis Talent Show 2023 Stokholme (0)

Gegu?s 46 dienomis keturios Raseini? meno mokyklos mokin?s Lyja ir V?ja Germanavi?i?t?s, Emilija Sakavi?i?t? ir Elz? Tamaauskyt? dalyvavo tarptautiniame konkurse-festivalyje Talent Show 2023. Seserys Lyja ir V?ja u?m? II viet?,

Skaityti daugiau

Profesionalaus meno koncertas bibliotekoje (0)

Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieoji biblioteka ?gyvendindama Lietuvos kult?ros tarybos finansuojam? projekt? Senasis emaitis Simonas Daukantas t?sia rengini? cikl?. Min?dami Nacionalin? bibliotek? savait? Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieojoje bibliotekoje steb?jome profesionalaus

Skaityti daugiau

Konkursas Elektr?nuose (0)

Balandio 28 dien? Elektr?n? meno mokykloje vyko XXII respublikinis fortepijonini? ansambli? konkursas Skambinu su draugu, j? organizavo Elektr?n? meno mokyklos fortepijono skyriaus mokytoj? grup?.
Jaunieji pianistai atvyko i ?vairi? Lietuvos miest?

Skaityti daugiau

Raseini? rajono ugdymo ?staig? mokytoj? stauot? (0)

Balandio 26 d. Raseini? rajono ugdymo ?staig? vietimo bendruomen?s komanda per trumpalaik? stauot? iauli? Stasio alkauskio gimnazijoje dom?josi, kaip gimnazijos kolektyvui sekasi dirbti pagal atnaujint? bendrojo ugdymo turin? ir utikrinti

Skaityti daugiau

Raseini? rajono matematikos mokytoj? stauot? Klaip?doje (0)

Atnaujinta matematikos bendroji ugdymo programa ?pareigoja mokytojus atkreipti d?mes?, kad iuolaikinis ugdymas grindiamas mokytoj? ir mokini? dialogu. Svarbu, kad kiekvienas mokinys br?st? kaip asmenyb? pagal savo poreikius ir igales. Siekti,

Skaityti daugiau

Rajono vietimo ?staig? vadovai ruoiasi ugdymo turinio atnaujinimo ?gyvendinimui (0)

Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnyba ir Raseini? rajono vietimo ?staig? vadov? metodinis b?relis, atliepdami ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas ir ?traukiojo ugdymo ?gyvendinimo i?kius, organizavo stauot?, iekodami lyderyst?s pavyzdi? Klaip?dos miesto

Skaityti daugiau

Mama Dievo angelas em?je (0)

Saul?t? gegu?s 6-osios vidurdien? Milaai?i? Nukryiuotojo J?zaus parapijos bany?ioje muzikos garsais prasid?jo Motinos dienai skirta vent?, ? j? rinkosi ne tik milaaitikiai ir sve?iai, bet ir kaimynai i Ver?duvos, Lenkeli?.

Skaityti daugiau

Ypatinga vent? mamoms (0)

Motinos diena mums ypatinga vent?. Gal tod?l jai labai atsakingai ruoiam?s: mokom?s eiles, daineles, okius, groti muzikinius k?rinius. Sujaini? bibliotekoje vaikai mamyt?ms gamino g?lytes su palink?jimais, Paliepi? seni?nijos seni?nait? Ramut?

Skaityti daugiau

Motinos dienos min?jimas Pagojuk? seni?nijoje (0)

Balandio 28 d. Raseini? rajono kult?ros centro Kaulakiuose sal?je vyko Motinos dienos min?jimas Jeigu tai b?t? mano galioje, a visose istorijose, vir vis? didvyri? vard?, ugnimi iray?iau vien? od? motina.

Skaityti daugiau

Arkivyskupas L. Virbalas SJ Sekmadieni? stabtel?jimai. Evangelij? meditacijos (0)

Gegu?s m?nes? iluvoje skaitome naujausi? arkivyskupo Liongino Virbalo SJ knyg? Sekmadieni? stabtel?jimai. Evangelij? meditacijos. Jos pristatymas vyks gegu?s 13 d.
14.00 val. iluvos piligrim? centre, gausiems piligrim? b?riams besilankant iluvoje. Knygos

Skaityti daugiau