Aktualijos

Liaudikos muzikos kapel? vent? Girkalnio grieyn? (0)

Kur ?tupis b?ga,
Kur teka altuona
Ten Girkalnis mano
Dalis Lietuvos.
?ia skamba Grieyn?
Keliolika met?
Ir praeit? mena
Lietuvi? tautos.
Jonas Survila
Rugpj??io 26 d. Vingio gatv?s vasaros estradoje vyko jau tradicija tapusi XVIII respublikin? liaudikos muzikos kapel?

Skaityti daugiau

Simonas Daukantas ir Bredberio drugelio efektas (0)

Jonas BRIGYS,
Raseini? Marcelijaus Martinai?io
vieosios bibliotekos bibliotekininkas
Anot profesoriaus Liberto Klimkos, Simonas Daukantas gim? Lietuvai beprarandant nepriklausomyb?, 1793-?j? spalio 28 d., o mir? pralaim?jus paskutiniajam bandymui atgauti laisv?, 1864 m.
gruodio 6 d.

Skaityti daugiau

Projektas baig?si, emocijos ir ?g?diai lieka (0)

Baigiasi vasara, o su ja ir dar vienas fizinio aktyvumo projektas Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijoje. ?gyvendindami pirmuosius du Sporto r?mimo fondo finansuojamus projektus, daugiau d?mesio skyr?me gimnazijos mokini? fiziniam aktyvumui

Skaityti daugiau

Istorin? vasaros palyd?tuvi? vent? Butkik?je (0)

Tradicikai paskutin? vasaros etadien? Butkik?s kaimo bendruomen? sureng? Vasaros palyd?tuvi? vent?. Tai jau 22-oji m?s? bendruomen?s rengiama vent?. iemet ji vyko ?gyvendinant Valstyb?s paramos projekt?. L?as iai ventei skyr? em?s

Skaityti daugiau

LPS Bo?iai Raseini? bendrija aktyvina veikl? (0)

Lietuvos pensinink? s?jungos Bo?iai Raseini? bendrija savo 2023 m. veiklos plane numa?iusi aktyvinti veikl? ir taip mainti senyvo amiaus moni? socialin? atskirt?, didinti j? aktyvum?. Veikloms vykdyti turi patalpas Raseini?

Skaityti daugiau

Raseini? rajono literatai min?jo Juodojo kaspino dien? (0)

Rugpj??io 23 d. Baltijos kelio (Juodojo kaspino) dien? Raseini? rajono literat? klubo Dubysa nariai Zigmas Akramavi?ius, Teres? Stankevi?ien?, Pranas Laurinavi?ius, Melanija Barauskait?-Stankaitien?, Aldona Ona Rad?enko, Antanas Miceika, Renata Aleksiejien?, Sandra

Skaityti daugiau

Pagojuk? seni?nijos bendruomeni? ivyka (0)

?gyvendinant V? Atrask Raseinius Raseini? ir K?daini? rajon? bendradarbiavimo program?, Pagojuk? seni?nijos Akstin?, Kaulaki?, Skirmantik?s, Vosilikio, Sargeli? bendruomen?s centro nariai ir j? artimieji lank?si K?daini? rajone.
Daugelis aplank? Lietuvos vidurio miest?

Skaityti daugiau

Be muzikos gyvenimas b?t? klaida (0)

Greitai b?ga laikas, greitai ir saul?tos vasaros dienos, ?amintos nuotraukose, galb?t ufiksuotos atmintyje, virs prisiminimais. Li?dna, kad vasara tokia trumpa, tod?l paskutines jos dienas praleiskime taip, kad ilgai nepamirtume.
Taigi nuotyki?

Skaityti daugiau

Pad?kos u laisv? ygis iluvoje (0)

iuolaikiniame pasaulio, Europos ir ypa? m?s? kasdienyb?s kontekste dar kart? atgimsta priminimas, kokia nepamainomai svarbi laisv?s vertyb?. iluvoje, vietov?je, kuri ne tik paliesta stebuklo v?. Mergel?s Marijos apsireikimo, ta?iau

Skaityti daugiau

Performansas-menin? instaliacija Simonas Daukantas romantizmo epochos istorikas (0)

S. Daukantas k?r? tautin?s lietuvi? kult?ros vizij? tai kult?ra, iauganti i konkre?ios vietos, kuriama moni?, nuo ami? susigyvenusi? su atiauriu, iaurietiku kratovaizdiu. I io tautinio centro matomas ir visas

Skaityti daugiau