Aktualijos

ventin? Kovo 11-oji Kaulakiuose (0)

Kovo 11 d. Raseini? rajono kult?ros centro Kaulakiuose sal?je rinkosi gyventojai kartu v?sti Lietuvos nepriklausomyb?s atk?rimo dienos 33-iojo pavasario.
Pradedant ventin? rengin? sugiedotas Lietuvos valstyb?s himnas. Jis iemet skamb?jo daug ikilmingiau

Skaityti daugiau

Bibliotekoje ?gyvendinamas projektas Inovatyv?s Lietuvos bibliotek? skaitymo skatinimo sprendimai vaik? ir jaunimo socialini? santyki? k?rimui su aplinka (0)

Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieoji biblioteka dalyvauja Panev?io, Klaip?dos ir Kauno apskri?i? vieosiose bibliotekose ?gyvendinamame projekte Inovatyv?s Lietuvos bibliotek? skaitymo skatinimo sprendimai vaik? ir jaunimo socialini? santyki? k?rimui su aplinka. Informacini?

Skaityti daugiau

ingsnis po ingsnio pie?me ne?prast? iemos peiza? (0)

Raseini? tre?iojo amiaus universiteto (TAU) men? fakultatyvo nariai palyd?jo iem? tapydami iemos peiza?. Pieiniai, vaizduojantys iemos peizaus, turi ypating? patraukli? magij?: jie nori b?ti api?r?ti ir pakabinti ant sienos poilsio

Skaityti daugiau

Lietuvi? kalbos dienos Girkalnio bibliotekoje (0)

Kovo 9 d. Girkalnio biblioteka sureng? popiet? Gyvenimo knyga, skirt? Lietuvi? kalbos dienoms pamin?ti. Per jauk? rengin? buvo skaitoma Raseini? rajono literat? poezija, dainuojamos dainos. Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos

Skaityti daugiau

Kartu mes stipr?s (0)

Kovo 11-oji viena i svarbiausi? dien? Lietuvai. Tai lietuvi? kov? u nepriklausomyb?, u gimt?j? kalb?, u savarankikumo ?teisinim? diena. J? sutikdami diaugiam?s, kad niekas netrukdo kalb?ti ir rayti, skaityti ir

Skaityti daugiau

Vidukl?je pamin?ta Lietuvos nepriklausomyb?s atk?rimo diena (0)

Kiekvien? kovo 11-?j? daugelis tikriausiai susim?stome, k? i diena mums reikia. Jau 33-i?j? kart? viduklikiai rinkosi ? Raseini? rajono kult?ros centr? Vidukl?je pamin?ti Lietuvos nepriklausomyb?s atk?rimo dienos.
ventin? koncert? prad?jome sugiedodami

Skaityti daugiau

Tarptautin? SEU diena lopelyje-darelyje ,,Liepait? (0)

Tarptautin? socialinio emocinio ugdymo (SEU) diena skirta vienyti viso pasaulio mones, neabejingus socialiniam ir emociniam ugdymui. T? dien? Raseini? lopelio-darelio ,,Liepait? bendruomen? kviet? vaikus, j? t?velius ir darbuotojus prisijungti prie

Skaityti daugiau

Meno edevrai atverti Raseini? TAU studentams (0)

Vilniaus 700 met? sukakties proga Ukraina dovanoja parod?, kurioje pristatomi 33 tapybos edevrai, atkeliav? i Lvivo nacionalin?s Boryso Voznyckio dail?s galerijos dviej? pagrindini? padalini?, ?sik?rusi? Potocki? ir Lozinskio r?muose. ie

Skaityti daugiau

Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieojoje bibliotekoje vykdomi projektai (0)

Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieoji biblioteka Lietuvos kult?ros tarybai pateik? projektus ir gavo dalin? finansavim?.
Tolygi kult?rin? raida, Kauno apskr. prioritetas kult?ros paslaug? prieinamumo ir pasiekiamumo didinimas. Projektas Dailininkas ir vaikika knyga

Skaityti daugiau

Ugav?ni? siautulys (0)

Ugav?n?s gamtos adinimo vent?. Jos paskirtis ivyti iem?, paskatinti grei?iau ateiti pavasar?. Storulis Laininis ir idi?v?lis Kanapinis, iema ir pavasaris, eina imtyni?, kuris kur? nugal?s. Kauk?ti persireng?liai vaikto

Skaityti daugiau