Aktualijos

Raseini? specialiosios mokyklos mokiniai dalyvavo tarptautiniame projekte (0)

Raseini? specialiosios mokyklos atuoni? mokini? grup?, lydima mokyklos direktor?s Sandros Maslauskien?s bei mokytoj? Vilmos Vedauskien?s ir Ovidijaus Jurgu?io, gegu?s pradioje dalyvavo tarptautiniame projekte Estijoje, kurio tikslas pl?toti Lietuvos ir Estijos

Skaityti daugiau

iluvos gimnazijoje imituotas gaisras (0)

Gegu?s 9 d. iluvos gimnazijoje lank?si Raseini? priegaisrin?s gelb?jimo tarnybos ugniagesiai. Gimnazijos akt? sal?je vyko priegaisrin?s saugos paskaita B?k saugus, mokiny!, j? praved? Raseini? priegaisrin?s gelb?jimo tarnybos specialistai Ar?nas Kantautas

Skaityti daugiau

Paintin? ivyka po Tytuv?n? krat? (0)

Norg?l? kaimo bendruomen? nutar? vykti ? Tytuv?nus ir susipainti su pagrindiniais io krato lankomiausiais objektais. Bendruomenikumo paskatinta pakviet? kartu vykti ir Gabi? kaimo bendruomen? bei asociacij? Kaimo svetain?. 2023 m.

Skaityti daugiau

Nuotaikinga ivyka (0)

Nuoirdius pad?kos odius skiriame r?m?jams Raseini? Rotary klubo nariams, turintiems didel? ird?, atjau?iantiems, mylintiems. U ilgamet? bendradarbiavim?, kasdienyb?s praskaidrinim?, u vaikams suteikt? ilum? ir r?pest?, kuris leidia patik?ti suaugusiaisiais, j?

Skaityti daugiau

Mokytojo pad?j?jo vaidmuo vaiko ugdymosi procese (0)

Vaikams, turintiems raidos ypatum?, reikalinga mokytojo pad?j?jo pagalba. Tai specialioji pagalba, kurios paskirtis yra didinti speciali?j? ugdymosi poreiki? turin?io vaiko ugdymosi veiksmingum? ir ugdyti maksimaliai savarankik? mog?.
Balandio 21 d. Raseini?

Skaityti daugiau

Su Daukantu auginame Lietuv? (0)

Raseini? Martyno Mavydo vieoji biblioteka vykdydama Lietuvos kult?ros tarybos finansuojam? projekt? Senasis emaitis Simonas Daukantas sukviet? iluvos ir Gruzdik?s filial? skaitytojus su S. Daukantu susipainti per folklor?.
Sve?iavosi Kretingos Simono

Skaityti daugiau

emaitiki skaitymai (0)

Saul?t? etadienio ryt? ? Raseini? krat? emaitik? pasirokouti i Plung?s literat? klubo Vingiorykt? atvyko trys aunios emaituk?s Adel? Daukantait?, Irena Strainskait?-Glinskien? ir Daiva Rudelyt?. Nors Raseiniai priklauso emaitijai ir mes

Skaityti daugiau

Biblioterapija dvasin? pagalba, bendryst?, laisvalaikis (0)

mogaus gyvenimas pasiymi begaline ?vyki?, situacij?, su tuo susijusi? igyvenim?, teigiam? ir neigiam? jausm? ?vairove. I to susideda vidinis gyvenimas. Jei jame dominuoja ?tampa, nerimas, nepasitenkinimas, bandome sau pad?ti. Vienas

Skaityti daugiau

Bibliotekoje ?gyvendinamas projektas Dailininkas ir vaikika knyga 2023 (0)

Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieojoje bibliotekoje s?kmingai ?gyvendinamas projektas Dailininkas ir vaikika knyga 2023. Jo pagrind? sudaro edukacini? rengini? ciklas, skirtas jaunesnio mokyklinio amiaus vaikams. Projekto tikslas patrauklia edukacine veikla

Skaityti daugiau

Bibliotekoje sve?iavosi garsi Lietuvos knyg? iliustruotoja (0)

Gegu?s 4 dien? bibliotekoje lank?si Sigut? Chlebinskait? viena ymiausi? Lietuvos knyg? iliustruotoj?, dailinink?, grafik?, daugelio knygos menui skirt? Lietuvos ir usienio projekt? sumanytoja ir organizator?, viena rykiausi? vaik? knygos

Skaityti daugiau