Aktualijos

Pokalbis su savanore Aiste Gudi?naite: Atlikdama savanoryst? augu kaip asmenyb? (0)

Gruodio 5-?j? minima Tarptautin? savanori? diena, siekiama pagerbti visus usiiman?ius ia veikla ir skatinti visuomen?s narius prisijungti prie savanori?. Raseini? rajone iuo metu yra 18 organizacij?, priiman?i? savanorius.
Aist? Gudi?nait?, Prezidento

Skaityti daugiau

Patyrimai Kuku?io laboratorijoje (0)

Raseini? specialiojoje mokykloje nuurmuliavo Kuku?io laboratorija (?gyvendintas ilgalaik?s programos Pastoliavimas speciali?j? ugdymosi poreiki? turin?iam vaikui / mokiniui utikrinant mokymosi s?km? ir asmenin? ?gt? III modulis SUP vaik? / mokini? ugdymas

Skaityti daugiau

Teatralizuota edukacija Pirma pagalba draugui (0)

Raseini? meno mokyklos teatras Svajoklis (mokyt. Romena Godelyt?-Irkmonien?), Lietuvos Raudonojo Kryiaus Raseini? skyrius (soc. pedagog? Laimona Liaukien?) ir Visuomen?s sveikatos biuras (instruktor? Laima Galinaitien?) organizavo bendrus teatralizuotus edukacinius pirmosios pagalbos

Skaityti daugiau

Taryba dav? garb?s od?: Kult?ros centrui l?? bus (0)

Kult?ros centro renovacija bus ubaigta 2023 metais. Tai utvirtinta Raseini? rajono mero Andriaus Bautronio inicijuotu susitarimu, kur? pra?jusios savait?s pos?dyje pasira? dauguma Tarybos nari?. is dokumentas taps vertybiniu pagrindu balsuojant

Skaityti daugiau

Ariogaloje ?gyvendintas projektas Istorin?s atminties parkas (0)

Visuomenin? organizacija Ariogalos santara ?gyvendino projekt? Istorin?s atminties parkas. Dalis miesto parko, esan?io pakeliui ? Dubysos sl?n?, atgijo: ?rengtas p?s?i?j? takas, pastatyti suoleliai ir atminties enklai kalavijai, ?smeigti ?

Skaityti daugiau

Advento tradicijos ir papro?iai: kaip ven?i? buvo laukiama anks?iau (0)

Gruodio 4 d. 16 val. Atvirame jaunimo centre organizuojamas advento vakaras. Jame kartu su Raseini? rajono kult?ros centro folkloro ansamblio Degule vadove Asta Nikentaitiene bus prisimenami senieji papro?iai, o florist?

Skaityti daugiau

Strateginis planas kokybikai naujas em?s ?kio ir kaimo pl?tros uolis (0)

EK 2022 m. lapkri?io 21 d. patvirtintas Lietuvos em?s ?kio ir kaimo pl?tros 20232027 m.
strateginis planas (toliau Strateginis planas) tvaraus ir aplinkai draugiko em?s ir maisto ?kio pl?tros,

Skaityti daugiau

V? RTVM: s?kmingai ?gyvendintas projektas ind?lis ? profesin? ugdym? rajone (0)

Prapl?stas akiratis, praturtintos ir mokini?, ir mokytoj?, ir vadov? inios bei kompetencijos tokie V? Raseini? technologijos ir verslo mokykloje (V? RTVM) s?kmingai baigto ?gyvendinti Erasmus+ programos projekto Kompetencij? ugdymas dualinio

Skaityti daugiau

v. Martyno ibint? viesa (0)

Lapkri?io 11 d. iluvos gimnazijoje vyko rajoninis renginys ibint? vent?, skirta v. Martyno dienai pamin?ti.
Prie kelet? met? gimnazija ?sijung? ? Vilniaus G?t?s instituto organizuojam? projekt? Vokie?i? kalba su kikiu

Skaityti daugiau

Priegaisrin?s saugos mokymai iluvos gimnazijoje (0)

Vienas i pagrindini? priegaisrin?s saugos udavini? iluvos gimnazijoje mokyti darbuotojus ir mokinius priegaisrin?s saugos taisykli? kasdien?je aplinkoje ir ekstremali?j? situacij? metu.
Tad lapkri?io 18 d. m?s? gimnazijoje vyko priegaisrin?s saugos mokymai

Skaityti daugiau