Aktualijos

Vasaros vent? Ver?duvoje (0)

Metai i met? Ver?duvoje rengiama vasaros vent? jau tapo tradicija. ventika nuotaika tvyrojo nuo pat ryto ir ?met, kai bendruomen?s kiemelis buvo puoiamas g?l?mis, nuotrauk? stendais, didiuliu nuostabiu tentu pastato

Skaityti daugiau

Nuskamb?jo Bany?i? naktys Raseini? rajone (0)

Tre?ius metus Bany?i? nakt? renginiai pasklido po keturias savivaldybes, dovanodami gausyb? kult?rini? patir?i? ir vietiniams, ir atvykusiems sve?iams. Liepos 2023 dienomis Raseini? krate vyko nemokami sakralin?s ir klasikin?s muzikos koncertai,

Skaityti daugiau

Bendruomenikumo vent? Ramonuose (0)

Ramon? kaimo bendruomen?s didiausias r?pestis telkti kaimo bendruomen? bendruomenin?s veiklos stiprinimo srityje, stengtis, kad ir toliau b?t? t?siamos kult?rin?s tradicijos. Tod?l liepos 15 dien? buvo surengtas tradicinis kult?rinis renginys Ramon?

Skaityti daugiau

Ivyka ? S. Daukanto t?vik? (0)

Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieoji biblioteka, ?gyvendindama Lietuvos kult?ros tarybos finansuojam? projekt? Senasis emaitis Simonas Daukantas, organizavo ivyk? ? S. Daukanto t?vik? Papil?je.
Papil?je aplank?me S. Daukanto memorialin? muziej?, kur raytojas, viet?jas

Skaityti daugiau

Erasmus+ projektas Norvegijoje (0)

Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijos mokiniai dalyvavo Erasmus+ projekte We All Are The Same Norvegijoje.
Projektas vyko birelio 1221 dienomis Gasbustua miestelyje Norvegijoje. Kartu su b?reliu Vidukl?s gimnazist? dalyvavo ir jaunuoliai i

Skaityti daugiau

Ger? emocij? ir ?sp?di? kupinos dienos bibliotekoje (0)

Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieojoje bibliotekoje s?kmingai t?siamas projektas Dailininkas ir vaikika knyga 2023, finansuojamas Lietuvos kult?ros tarybos ir Raseini? rajono savivaldyb?s. Projekto pagrind? sudaro gerai inom? Lietuvoje profesionali? dailinink? ir

Skaityti daugiau

Edukacin? popiet? Sujainiuose Atverk duris vasarai (0)

Kaip ir kaskart, vasaros edukacijos popiet? prasid?jo vaik? urmuliu, susitikusi? draug? panekesiais ir dalijimusi ?sp?diais i kelioni? ar ?vykusi? atsitikim?. V?liau bibliotekinink? Danelija dalyvius sukviet? prie stalo. Ji vaikams pasi?l?

Skaityti daugiau

Pad?kime sergan?iajam demencija ilaikyti savarankikum? (0)

Demencija yra viena daniausi? vyresni? moni? negalios prieas?i?. Tai l?tinis painimo funkcij? sutrikimas, kuris paveikia kasdien? mogaus veikl?, buitin?, profesin? ir socialin? gyvenim?. Liga daniausiai pastebima atsiradus kognityvini? funkcij?

Skaityti daugiau

Betygalai 770 (0)

Betygala ? vard? tariame ididiai ir pagarbiai. Ir ne tik tod?l, kad jis siejamas su Mikalojumi Dauka, Maironiu, ?sp?dingais piliakalniais, kad ?ia pastatyta vytautin? bany?ia, kad i em? uaugino

Skaityti daugiau

Opera sugr?ta ? Raseinius (0)

Liepos 30 d. 18 val. Raseini? turgaus scenoje operos premjera V. A. Mocarto Tito gailestingumas. i? klasikin?s muzikos vent? Raseini? auditorijai v?l dovanoja V? Operos akseleratorius komanda, projekto partneris Raseini?

Skaityti daugiau