Aktualijos

Moli?g?-ibint? fiesta (0)

Spalvingi klev?, ?uol?, katon? ir ber?, augan?i? iluvos gimnazijos kieme, lapai perk?l? ugdytinius ? pasakik? rudenin? pasaul?. Vaikai ir pedagogai atvent? Moli?g?-ibint? fiest?. Apie tai, kad i vent? yra skirta

Skaityti daugiau

Kit? met? derli? Kalnuj? ?kininkai ve jau suremontuotu keliu (0)

Pra?jusi? savait? ? Kalnuj? seni?nij? suvaiavo sunkiasvor? kelinink? technika prad?tas kelio Raseiniaiilin? remontas, jo laukta ilgus metus. i atkarpa buvo vadinama vienu baisiausi? rajono keli?, g?sdinusi? ir tarp Raseini?

Skaityti daugiau

Ar keliaudami elgiam?s (ne)atsakingai? (0)

Kelion?s yra neatsiejama mogaus gyvenimo dalis. Paprastai kelion? suprantama kaip neeilin?, nekasdien? ivyka, daniausiai ? usienio al?. Asmens dokument? galiojimo datos patikrinimas ir apgalvotas daikt? krovimasis yra b?tina pasiruoimo dalis,

Skaityti daugiau

Pilietikumo ugdymas iluvos gimnazijoje (1)

Mokini? pilietikumo ugdymo tikslas skatinti aktyviai ir atsakingai dalyvauti mokyklos, vietos bendruomen?s ir visuomen?s gyvenime. Dalyvavimas visuomenin?je veikloje ir poky?i? inicijavimas bendruomen?je tai ypa? svarbi ugdomosios veiklos sritis,

Skaityti daugiau

Literat?rin? popiet? Sujaini? bibliotekoje (0)

Sujaini? bibliotekoje lank?si Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijos 2 b klas?s mokiniai, mokytoja Silva Vitauskien? ir mokytojos pad?j?ja Vida Vinickien?.
Spalio 26 d. gimnazija min?jo tris svarbias sukaktis: gimnazijai 15 met?, mokyklai

Skaityti daugiau

Gatv?j b?si atsargus sveikas gr?i ? namus (0)

Ilg?jant tamsiems rudens vakarams, Raseini? lopelio-darelio Liepait? priemokyklini? grupi? mokytojai pakviet? rajono priemokyklinio ugdymo grupi? vaikus ? viktorin? Gatv?j b?si atsargus sveikas gr?i ? namus. ? viktorin? atvyko 5

Skaityti daugiau

Susirinkome ruden?liui ?pus?jus (0)

Spalio 16 d. Vosilikio kaimo mon?s rinkosi ? Vosilikio kaimo bendruomen?s namus. Juose buvo organizuojama vent? Ruden?liui ?pus?jus. ? vent? atvyko RRKC liaudikos muzikos kapela Kalnuja (vadovas K?stutis Klikna). Susirink?

Skaityti daugiau

Paminklas (0)

Stasys Babonas
Itrauka i raomos apysakos Pranas nuo Ariogalos
Viskas vien?kart. O neinai, kas laukia? Prano Eimu?io motinai ant peties rank? ud?jo kunigas.
Gal ir gerai, kad kas nors apkabina? Tik

Skaityti daugiau

ventes reikia v?sti (1)

Vidukl?s mon?s, remdamiesi oficialiais altiniais, jau ?met prad?jo kviesti sve?ius apsilankyti ateinan?iais metais Vidukl?je ir kartu atv?sti miestelio pirmo pamin?jimo istoriniuose altiniuose 770 met? jubiliej?.
Pirm? gyvenviet?s, miestelio ar miesto pamin?jimo

Skaityti daugiau

Negalime numoti ranka ? i? lig? (0)

Nors COVID-19 pandemija tampa neatsiejama vis? m?s? gyvenimo dalimi, itin svarbu nepamirti imokt? pamok?. Tik atsakingai elgdamiesi galime apsaugoti save ir savo aplink? nuo koronaviruso infekcijos ir kit? ukre?iam?j? lig?,

Skaityti daugiau