Aktualijos

Keliavome po iauli? krat? (0)

Gruodio m?nes? socialin? pedagog? paskelb?, kad mokiniai, kurie padarys didiausi? paang? moksle, gal?s vykti ? nemokam? kelion? po iauli? krat?. Tad visi sukruto, sujudo ir tai kal?din?s vent?s metu buvo

Skaityti daugiau

eima svarbiausioji ugdytoja (0)

eima tai miniati?rin? visuomen?, nuo kurios darnumo priklauso visos didel?s moni? visuomen?s saugumas, teig? austr? gydytojas, psichiatras, individualiosios psichologijos pradininkas Alfredas Adleris.
eima yra pati nat?raliausia ir tobuliausia mogaus

Skaityti daugiau

Keli sakiniai Sausio tryliktosios tema: k? mums dav? laisv?? (1)

Tok? klausim? ne vienas k?l?me sau. Paklausus, k? dav? jam laisv?, Seimo narys P. Autrevi?ius atsak?: Kovo 11-oji ir Sausio 13-oji man reikia galimyb? jaustis visaver?iu mogumi, turin?iu teises ir

Skaityti daugiau

Sausio 13-oji Kalnujuose (0)

Pra?jo dvideimt treji metai, kai beginkliai mon?s ?rod?, kad valia, laisv?s trokimas yra stipresni u tankus. Nor?dami pagerbti ? ?vyk? ir prisiminti uvusiuosius, Kalnuj? seni?nijos tikintieji susib?r? ? Kalnuj? v.

Skaityti daugiau

vent? I pasak? atkeliav?… (0)

Met? pabaigoje Pramediavos kaim? bendruomen?s nariai susirinko ? jauki?, neseniai suremontuot? bendruomen?s sal? pasidiaugti nuveiktais darbais ir pabendrauti.
vent? prasid?jo vaik? spektakliu I pasak? atkeliav?…. Vaikus sub?r? Pramediavos kaim? bendruomen?s pirminink?,

Skaityti daugiau

Vakaron? Pab?kime kartu (0)

Gabi? kaimo bendruomen?s taryba pakviet? gyventojus ? vakaron? ,,Pab?kime kartu. Jos pagrindiniu akcentu tapo moter? ansamblio ,,Nostalgija gimtadienio pamin?jimas.
Iniciator?s Janinos Mockevi?ien?s prikalbintos moterys Danut?, dvi Aldonos, Danguol?, Janina, Albina

Skaityti daugiau

Projektai, ubaigti kartu su 2013-aisiais (0)

Ramon? kaimo bendruomen? gruodio 15 d. pristat? net kelis pra?jusiais metais ?vykdytus projektus.
Pagal Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos projekt? Finansuoti konkurso b?du s?kmingai veikian?i? bendruomeni? organizacij? projektus, skirtus veiklos organizavimui

Skaityti daugiau

Senuosius palydint, Naujuosius pasitinkant (0)

? ventikai ipuotus ir atsinaujinusius Lenkeli? kaimo bendruomen?s namus gruodio 28 dienos pavakar? rinkosi Lenkeli? ir aplinkini? kaim? gyventojai palyd?ti senuosius ir sutikti Naujuosius metus. Renginio eiminink?, bendruomen?s pirminink? S.

Skaityti daugiau

Prisiglauskim prie skuban?io laiko (0)

Jau daug met? G?luvos kaimo bendruomen?je gyvuoja tradicija palydint senuosius metus visiems susiburti ir maloniai stabtel?ti kasdienini? darb? s?kuryje. i tradicija nebuvo pamirta ir 2013-aisiais.
Prad?damas rengin? bendruomen?s pirmininkas Jonas Vazgys

Skaityti daugiau

(0)

Gintaro kaim? bendruomen?s pirminink?s Jurgitos iniciatyva buvo aplankyti bendruomen?s senjorai, kurie ne visada gali atvykti ? organizuojamus renginius. Tikru Kal?d? stebuklu tapo ? j? namus atvyk?s Kal?d? senelis su elfais.
U

Skaityti daugiau